Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­li­ga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­tu­re med fle­ra har det dykt upp ett stort antal plug-in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­vi­sa någ­ra syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senas­te utgå­va Pro 2 (i tex­ten för­kor­tat till SEP). Min erfa­ren­het är att man redan i Lightroom kan göra myc­ket bra svart­vi­ta bil­der. Det som emel­ler­tid gör att jag mer och mer gil­lar att edi­te­ra bil­der­na i SEP är det fin­lir det­ta pro­gram tillå­ter och alla de förin­ställ­da fram­kall­nings­in­ställ­ning­ar, som finns (38 styc­ken). Dess­utom kan ytter­li­ga­re 42 styc­ken lad­das ner gra­tis från Nik.

Pro­gram­mets lay­out på skär­men är ren och snygg och lätt att manö­vre­ra i. Den hög­ra sido­pa­ne­len inne­hål­ler alla reg­lage för glo­bal och selek­tiv fram­kall­ning, toning, vig­net­te­ring samt bild­ra­mar. Det är här man fin­ner pro­gram­mets styr­ka. Inställ­ning­ar­na lig­ger ord­na­de i en natur­lig arbets­följd upp­i­från och ner, sånär som på ett undan­tag. Jag skul­le vil­ja ha alla fil­ter högst upp. Pre­cis som när jag foto­gra­fe­rar i svart­vitt vill jag bör­ja med ett even­tu­ellt färg­fil­ter först och se hur det påver­kar gråto­ner­na, innan jag går vida­re med framkallningen.

OBSERVERA! SEP fun­ge­rar endast för bild­fi­ler i RGB, det vill säga ej för gråska­le­fi­ler där du inte har RGB vär­den. Svart­vi­ta ana­lo­ga nega­tiv och posi­tiv mås­te där­för skan­nas i RGB för att kun­na bear­be­tas i SEP.

Start i Lightroom med editering

Du mar­ke­rar din bild i bib­li­o­te­ket och går in i menyn Pho­to → Edit in → Sil­ver Efex Pro. Du får då upp en meny enligt nedan. Här gäl­ler det att göra ett val. Nor­malt kanske man har satt nyc­kelord, gjort någon juste­ring, besku­rit eller stä­dat i Lightroom, vil­ket man bör göra innan man går över till SEP. Jag väl­jer oftast det övers­ta alter­na­ti­vet. “Edit a copy with Lightroom Adjustments”.
Edit Photo in Silver Exef Pro från Lightroom
Förin­ställ­ning­ar­na i SEP gör det lätt att fin­na ett stuk på bil­den som man gil­lar att star­ta med, innan man går vida­re med fram­kall­ning­en. När bil­den edi­te­rats från Lightroom och öpp­nats upp i SEP, så öpp­nas den upp i en pre­vi­ew som kal­las “Neu­tral”. Redan den­na förin­ställ­ning kan vara ett bra start­lä­ge för vida­re fram­kall­ning. Vill man där­e­mot snab­ba­re hit­ta en visu­a­li­se­rad fram­kall­nings­idé, kan man skrol­la bland pre­vi­ewer­na (tum­nag­lar­na) för de oli­ka förin­ställ­ning­ar­na i vänst­ra sido­pa­ne­len. Där hit­tar man förin­ställ­ning­ar med namn som, High con­trast harsh, High Con­trast smooth, High Key 1 och 2, Low Key 1 och 2, Fine Art, Full Dyna­mic, Sepia Dark, med flera.

Presets i Silver Exef Pro

Brightness—Contrast—Structure

Vad gäl­ler Bright­ness har man utö­ver det över­gri­pan­de reg­la­get även möj­lig­het att juste­ra hög­dag­rar, mel­lan­to­ner och låg­dag­rar sepa­rat. Det ypper­li­ga reg­la­get Dyna­mic Bright­ness bidrar till att snabbt hit­ta en bra expo­ne­rings­ba­lans i bil­den. Kon­trastreg­la­gen är upbygg­da på ett likar­tat sätt med ett över­gri­pan­de reg­lage “Con­trast” och två reg­lage med vil­ka man kan för­stär­ka de lju­sas­te och mör­kas­te par­ti­er­na sepa­rat. Pre­cis som med ovan­nämn­da reg­lage för expo­ne­rings­ba­lan­sen, finns för kon­tras­tju­ste­ring­en ett reg­lage kal­lat “Soft Con­trast” som hjäl­per till att hit­ta den öns­ka­de nivån på bildkontrasten.

Reg­la­gen för skär­pa, i SEP består av ett över­gri­pan­de reg­lage som kal­las “Structu­re”. Skär­pan kan ock­så juste­ras sepa­rat i hög­dag­rar, mel­lan­to­ner och låg­dag­rar. Dess­utom finns ett finskär­pe­reg­lage “Fine Structu­re”. Skär­pe­reg­la­gen job­bar i sym­bi­os med kon­tras­ten på ett bra sätt. Sedan finns två reg­lage för att häm­ta hem even­tu­el­la klipp­ning­ar i histo­gram­mets båda ändar. Tona­li­ty Pro­tec­tion, sha­dows och high­lights.

Histogram—Zonskala

Histo­gram­met finns längst ner i höger sido­pa­nel och kan väx­las mel­lan Lou­pe vy och Histo­gram vy. Här finns ock­så en rik­tig guld­klimp i pro­gram­met för oss, som är vana att job­ba med zon­sy­ste­met. Om muspe­ka­ren förs över neder­de­len av histo­gram­fönst­ret, så dyker en zonska­la 0 till 10 upp. När man pekar på en zon, till exem­pel zon 3, så mar­ke­ras alla bil­dy­tor som lig­ger i zon 3 med ett fär­gat möns­ter på bil­den. Den­na funk­tion äls­kar jag.

Loupe & Histogram Silver Efex Pro
Zonmarkering av zon 3 i Silver Efex Pro

Selektiva justeringar

De juste­ring­ar jag hit­tills beskri­vit är glo­ba­la, men det finns ock­så ett utmärkt verk­tyg för selek­ti­va juste­ring­ar. “Add Con­trol Point”. Genom att klic­ka där, så kan man pla­ce­ra en kon­troll­punkt var som helst i bil­den. I var­je sådan kon­troll­punkt kan man bestäm­ma en cir­kel­stor­lek inom vil­ken juste­ring­en ska ske. I cir­kelns ytter­kant sker då en mjukt avto­nad effekt som även går en bit utan­för cir­keln. Typ av juste­ring bestäm­mer man själv med hjälp av övri­ga stap­lar som blir till reg­lage, när man klic­kar på dem. På så vis kan var­je valt områ­de selek­tivt juste­ras, bright­ness, con­trast, structu­re, hög­dag­rar, låg­dag­rar, fine structu­re. Dess­utom kan den under­lig­gan­de fär­gen i en svart­vit­kon­ver­te­rad färg­bild ploc­kas fram selek­tivt. Man väl­jer exakt vil­ken gråton man vill juste­ra inom mar­ke­rat områ­de genom pla­ce­ring­en av punk­ten på rätt ton. Genom att zoo­ma in bil­den i 100 % kan man pla­ce­ra punk­ten noggrannare.

Det är som att job­ba i det ana­lo­ga mörk­rum­met med dod­ging och bur­ning fast med en betyd­ligt för­fi­nad kon­troll. I bil­den nedan visas till exem­pel hur Bright­ness ökats med 39 %. Kon­troll­punk­ter­na läggs till i en histo­risk lis­ta, så att man kan gå till­ba­ka om man vill änd­ra en lokal juste­ring. Genom att klic­ka i rutan till höger om kon­troll­punk­ten i histo­ri­e­lis­tan så visas det selek­ti­va områ­det tyd­li­ga­re i bil­den genom en maskvis­ning. Om man flyt­tar runt kon­troll­punk­ten kan man exak­ta­re avgö­ra hur stor inver­kan juste­ring­en får inom mar­ke­rat områ­de. Kon­troll­punk­ter kan lätt kopie­ras och slås sam­man till grup­per så att fle­ra par­ti­er i bil­den med sam­ma selek­ti­va juste­ring kan utfö­ras samtidigt.

Selektiv justering i Silver Efex Pro

Filmtyper—Färgfilter—Toning

För den som öns­kar ett ana­logt film­lik­nan­de utse­en­de kan väl­ja mel­lan oli­ka film­ty­per. Film­kor­net kan juste­ras manu­ellt. Även Sen­si­ti­vi­ty och Levels and Cur­ves kan använ­das till juste­ring under fil­mav­snit­tet. Med hjälp av färg­fil­ter­funk­tio­nen kan man klic­ka på ett färg­fil­ter och kon­trol­le­ra effek­ten på bil­den. Alter­na­tivt kan fil­te­ref­fek­ten kon­trol­le­ras med hjälp av reg­la­get Hue och med reg­la­get Strength juste­ras styr­kan på fil­ter. Toning­ar finns 25 styc­ken förin­ställ­da pre­sets som kan väl­jas. Man kan ock­så väl­ja en split­to­ning, en ton för hög­da­ger och en ton för låg­dag­rar och balan­se­ra toning­en dem emellan.

Färgfilter, Filmtyp och Toning i Silver Efex Pro

Vignettering—Edges—Borders

Här kan väl­jas mel­lan sju styc­ken förin­ställ­da vig­net­te­ring­ar, fyra styc­ken kant­vig­net­te­ring­ar och 14 styc­ken oli­ka bor­ders (ramar). Dess­utom kan alla des­sa effek­ter manu­ellt juste­ras till öns­kat utseende.

Vignettering Edges och Borders i Silver Efex Pro

Save (Spara)

När man är nöjd med sina juste­ring­ar så klic­kar man på SAVE-knap­pen längst ner till höger. Nu spa­ras bild­fi­len som fär­dig­kon­ver­te­rad till­ba­ka till Lightroom­bib­li­o­te­ket och läggs bred­vid ori­gi­nal­bil­den. Den skil­jer sig från ori­ginal­fi­len genom att den får tilläg­get “Edit” i filnamnet.

Nackdel som plug-in i Lightroom

Det finns en nack­del, när man har pro­gram­met som “plug-in” i Lightroom. Man kan inte gå till­ba­ka in i SEP med en bild igen. Då öpp­nas den som “Neu­tral” och alla gam­la inställ­ning­ar är bor­ta. Gör då even­tu­ellt mind­re efter­ju­ste­ring i Lightroom istäl­let! Är pro­gram­met instal­le­rat som plug-in till Pho­tos­hop är det lite bätt­re ställt. Då kan man öpp­na bil­den som van­ligt i Pho­tos­hop sedan går man till Lay­ers → Smart object → Con­vert to Smart object. Då ska­pas ett bak­grunds­la­ger “Lay­er 2”. Nu väl­jer man från Fil­ter­me­nyn → Sil­ver Efex Pro. Efter att bil­den behand­lats i SEP och spa­rats, ska­pas ett nytt Smart Fil­ter lager under “Lay­er 2” lag­ret. På så vis är det möj­ligt att gå till­ba­ka och göra om vis­sa juste­ring­ar genom att dub­bel­klic­ka på lag­ret “Sil­ver Efex Pro”.

Det finns för när­va­ran­de en bug mel­lan Lightroom 3.6 (ej i 3.5) och SEP2 ver­sion 2.003. Den inne­bär att när man spa­rar meta­da­ta till filen så dyker det upp ett ! (utrops­tec­ken) på tum­na­gel­bil­den i Lightroom. Det­ta inne­bär att ett fel upp­stått, när meta­da­ta skall skri­vas till bild­fi­len. Nik Soft­wa­re är med­ve­ten om det­ta och det job­bas på det.

Länkar

Nik Soft­wa­re www​.niksoft​wa​re​.com/​s​i​l​v​e​r​e​f​e​x​p​ro/
Nik Gra­tis Kur­svi­de­os www​.niksoft​wa​re​.com/​l​e​a​r​n​m​o​re/

Vad kostar det?

Sil­ver Efex Pro 2 kos­tar idag ca 1900 kr i Sve­ri­ge. Ama­zon i Eng­land tar £ 129.74 exkl. frakt (mars 2012). Om du köper från Nik´s webb­si­da och jäm­för pri­ser mås­te du vara upp­märk­sam på att pri­set under köpets genom­fö­ran­de plöts­ligt kan änd­ras från 199.95 $ till 199.95 Euro exkl. frakt.

Exempel

Ett ins­kan­nat färg­dia, som var fram­kal­lat i Lightroom edi­te­ra­des till SEP. Övers­ta bil­den har auto­ma­tiskt öpp­nats med pre­set “Neu­tral” i SEP utan att juste­ras någon­ting. Neders­ta bil­den har där­e­mot juste­rats av mig i SEP. Jag vill inte påstå att den jag juste­rat är bätt­re. Jag vill bara påvi­sa möj­lig­he­ter­na med Sil­ver Efex Pro.

Bodie USA 2001, öppnad i Silver Efex Pro i läge Neutral
Bodie USA 2001, Bild editerad i Silver Efex Pro

Taggat ,