Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­liga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­ture med flera har det dykt upp ett stort antal plug-​​in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­visa några syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senaste utgåva Pro 2 (i tex­ten för­kor­tat till SEP). Min erfa­ren­het är att man redan i Lightroom kan göra myc­ket bra svart­vita bil­der. Det som emel­ler­tid gör att jag mer och mer gil­lar att edi­tera bil­derna i SEP är det fin­lir detta pro­gram tillå­ter och alla de förin­ställda fram­kall­nings­in­ställ­ningar, som finns (38 styc­ken). Dess­utom kan ytter­li­gare 42 styc­ken lad­das ner gra­tis från Nik.

Pro­gram­mets lay­out på skär­men är ren och snygg och lätt att manö­vrera i. Den högra sido­pa­ne­len inne­hål­ler alla reg­lage för glo­bal och selek­tiv fram­kall­ning, toning, vig­net­te­ring samt bild­ra­mar. Det är här man fin­ner pro­gram­mets styrka. Inställ­ning­arna lig­ger ord­nade i en natur­lig arbets­följd upp­i­från och ner, sånär som på ett undan­tag. Jag skulle vilja ha alla fil­ter högst upp. Pre­cis som när jag foto­gra­fe­rar i svart­vitt vill jag börja med ett even­tu­ellt färg­fil­ter först och se hur det påver­kar gråto­nerna, innan jag går vidare med framkallningen.

OBSERVERA! SEP fun­ge­rar endast för bild­fi­ler i RGB, det vill säga ej för gråska­le­fi­ler där du inte har RGB vär­den. Svart­vita ana­loga nega­tiv och posi­tiv måste där­för skan­nas i RGB för att kunna bear­be­tas i SEP.

Start i Lightroom med editering

Du mar­ke­rar din bild i bib­li­o­te­ket och går in i menyn Photo → Edit in → Sil­ver Efex Pro. Du får då upp en meny enligt nedan. Här gäl­ler det att göra ett val. Nor­malt kanske man har satt nyc­kelord, gjort någon juste­ring, besku­rit eller stä­dat i Lightroom, vil­ket man bör göra innan man går över till SEP. Jag väl­jer oftast det översta alter­na­ti­vet. “Edit a copy with Lightroom Adjust­ments”.
Edit Photo in Silver Exef Pro från Lightroom
Förin­ställ­ning­arna i SEP gör det lätt att finna ett stuk på bil­den som man gil­lar att starta med, innan man går vidare med fram­kall­ningen. När bil­den edi­te­rats från Lightroom och öpp­nats upp i SEP, så öpp­nas den upp i en pre­view som kal­las “Neu­tral”. Redan denna förin­ställ­ning kan vara ett bra start­läge för vidare fram­kall­ning. Vill man där­e­mot snab­bare hitta en visu­a­li­se­rad fram­kall­nings­idé, kan man skrolla bland pre­vi­ewerna (tum­nag­larna) för de olika förin­ställ­ning­arna i vänstra sido­pa­ne­len. Där hit­tar man förin­ställ­ningar med namn som, High con­trast harsh, High Con­trast smooth, High Key 1 och 2, Low Key 1 och 2, Fine Art, Full Dyna­mic, Sepia Dark, med flera.

Presets i Silver Exef Pro

Brightness—Contrast—Structure

Vad gäl­ler Bright­ness har man utö­ver det över­gri­pande reg­la­get även möj­lig­het att justera hög­dag­rar, mel­lan­to­ner och låg­dag­rar sepa­rat. Det ypper­liga reg­la­get Dyna­mic Bright­ness bidrar till att snabbt hitta en bra expo­ne­rings­ba­lans i bil­den. Kon­trastreg­la­gen är upbyggda på ett likar­tat sätt med ett över­gri­pande reg­lage “Con­trast” och två reg­lage med vilka man kan för­stärka de lju­saste och mör­kaste par­ti­erna sepa­rat. Pre­cis som med ovan­nämnda reg­lage för expo­ne­rings­ba­lan­sen, finns för kon­tras­tju­ste­ringen ett reg­lage kal­lat “Soft Con­trast” som hjäl­per till att hitta den öns­kade nivån på bildkontrasten.

Reg­la­gen för skärpa, i SEP består av ett över­gri­pande reg­lage som kal­las “Structure”. Skär­pan kan också juste­ras sepa­rat i hög­dag­rar, mel­lan­to­ner och låg­dag­rar. Dess­utom finns ett finskär­pe­reg­lage “Fine Structure”. Skär­pe­reg­la­gen job­bar i sym­bios med kon­tras­ten på ett bra sätt. Sedan finns två reg­lage för att hämta hem even­tu­ella klipp­ningar i histo­gram­mets båda ändar. Tona­lity Pro­tec­tion, sha­dows och high­lights.

Histogram—Zonskala

Histo­gram­met finns längst ner i höger sido­pa­nel och kan väx­las mel­lan Loupe vy och Histo­gram vy. Här finns också en rik­tig guld­klimp i pro­gram­met för oss, som är vana att jobba med zon­sy­ste­met. Om muspe­ka­ren förs över neder­de­len av histo­gram­fönst­ret, så dyker en zonskala 0 till 10 upp. När man pekar på en zon, till exem­pel zon 3, så mar­ke­ras alla bil­dy­tor som lig­ger i zon 3 med ett fär­gat möns­ter på bil­den. Denna funk­tion äls­kar jag.

Loupe & Histogram Silver Efex Pro
Zonmarkering av zon 3 i Silver Efex Pro

Selek­tiva justeringar

De juste­ringar jag hit­tills beskri­vit är glo­bala, men det finns också ett utmärkt verk­tyg för selek­tiva juste­ringar. “Add Con­trol Point”. Genom att klicka där, så kan man pla­cera en kon­troll­punkt var som helst i bil­den. I varje sådan kon­troll­punkt kan man bestämma en cir­kel­stor­lek inom vil­ken juste­ringen ska ske. I cir­kelns ytter­kant sker då en mjukt avto­nad effekt som även går en bit utan­för cir­keln. Typ av juste­ring bestäm­mer man själv med hjälp av övriga stap­lar som blir till reg­lage, när man klic­kar på dem. På så vis kan varje valt område selek­tivt juste­ras, bright­ness, con­trast, structure, hög­dag­rar, låg­dag­rar, fine structure. Dess­utom kan den under­lig­gande fär­gen i en svart­vit­kon­ver­te­rad färg­bild ploc­kas fram selek­tivt. Man väl­jer exakt vil­ken gråton man vill justera inom mar­ke­rat område genom pla­ce­ringen av punk­ten på rätt ton. Genom att zooma in bil­den i 100 % kan man pla­cera punk­ten noggrannare.

Det är som att jobba i det ana­loga mörk­rum­met med dod­ging och bur­ning fast med en betyd­ligt för­fi­nad kon­troll. I bil­den nedan visas till exem­pel hur Bright­ness ökats med 39 %. Kon­troll­punk­terna läggs till i en histo­risk lista, så att man kan gå till­baka om man vill ändra en lokal juste­ring. Genom att klicka i rutan till höger om kon­troll­punk­ten i histo­ri­e­lis­tan så visas det selek­tiva områ­det tyd­li­gare i bil­den genom en maskvis­ning. Om man flyt­tar runt kon­troll­punk­ten kan man exak­tare avgöra hur stor inver­kan juste­ringen får inom mar­ke­rat område. Kon­troll­punk­ter kan lätt kopie­ras och slås sam­man till grup­per så att flera par­tier i bil­den med samma selek­tiva juste­ring kan utfö­ras samtidigt.

Selektiv justering i Silver Efex Pro

Filmtyper—Färgfilter—Toning

För den som öns­kar ett ana­logt film­lik­nande utse­ende kan välja mel­lan olika film­ty­per. Film­kor­net kan juste­ras manu­ellt. Även Sen­si­ti­vity och Levels and Cur­ves kan använ­das till juste­ring under fil­mav­snit­tet. Med hjälp av färg­fil­ter­funk­tio­nen kan man klicka på ett färg­fil­ter och kon­trol­lera effek­ten på bil­den. Alter­na­tivt kan fil­te­ref­fek­ten kon­trol­le­ras med hjälp av reg­la­get Hue och med reg­la­get Strength juste­ras styr­kan på fil­ter. Toningar finns 25 styc­ken förin­ställda pre­sets som kan väl­jas. Man kan också välja en split­to­ning, en ton för hög­da­ger och en ton för låg­dag­rar och balan­sera toningen dem emellan.

Färgfilter, Filmtyp och Toning i Silver Efex Pro

Vignettering—Edges—Borders

Här kan väl­jas mel­lan sju styc­ken förin­ställda vig­net­te­ringar, fyra styc­ken kant­vig­net­te­ringar och 14 styc­ken olika bor­ders (ramar). Dess­utom kan alla dessa effek­ter manu­ellt juste­ras till öns­kat utseende.

Vignettering Edges och Borders i Silver Efex Pro

Save (Spara)

När man är nöjd med sina juste­ringar så klic­kar man på SAVE-​​knappen längst ner till höger. Nu spa­ras bild­fi­len som fär­dig­kon­ver­te­rad till­baka till Lightroom­bib­li­o­te­ket och läggs bred­vid ori­gi­nal­bil­den. Den skil­jer sig från ori­ginal­fi­len genom att den får tilläg­get “Edit” i filnamnet.

Nack­del som plug-​​in i Lightroom

Det finns en nack­del, när man har pro­gram­met som “plug-​​in” i Lightroom. Man kan inte gå till­baka in i SEP med en bild igen. Då öpp­nas den som “Neu­tral” och alla gamla inställ­ningar är borta. Gör då even­tu­ellt mindre efter­ju­ste­ring i Lightroom istäl­let! Är pro­gram­met instal­le­rat som plug-​​in till Pho­tos­hop är det lite bättre ställt. Då kan man öppna bil­den som van­ligt i Pho­tos­hop sedan går man till Lay­ers → Smart object → Con­vert to Smart object. Då ska­pas ett bak­grunds­la­ger “Layer 2”. Nu väl­jer man från Fil­ter­me­nyn → Sil­ver Efex Pro. Efter att bil­den behand­lats i SEP och spa­rats, ska­pas ett nytt Smart Fil­ter lager under “Layer 2” lag­ret. På så vis är det möj­ligt att gå till­baka och göra om vissa juste­ringar genom att dub­bel­klicka på lag­ret “Sil­ver Efex Pro”.

Det finns för när­va­rande en bug mel­lan Lightroom 3.6 (ej i 3.5) och SEP2 ver­sion 2.003. Den inne­bär att när man spa­rar meta­data till filen så dyker det upp ett ! (utrops­tec­ken) på tum­na­gel­bil­den i Lightroom. Detta inne­bär att ett fel upp­stått, när meta­data skall skri­vas till bild­fi­len. Nik Soft­ware är med­ve­ten om detta och det job­bas på det.

Län­kar

Nik Soft­ware www​.niksoft​ware​.com/​s​i​l​v​e​r​e​f​e​x​p​ro/
Nik Gra­tis Kur­svi­deos www​.niksoft​ware​.com/​l​e​a​r​n​m​o​re/

Vad kos­tar det?

Sil­ver Efex Pro 2 kos­tar idag ca 1900 kr i Sve­rige. Ama­zon i Eng­land tar £ 129.74 exkl. frakt (mars 2012). Om du köper från Nik´s webb­sida och jäm­för pri­ser måste du vara upp­märk­sam på att pri­set under köpets genom­fö­rande plöts­ligt kan änd­ras från 199.95 $ till 199.95 Euro exkl. frakt.

Exem­pel

Ett ins­kan­nat färg­dia, som var fram­kal­lat i Lightroom edi­te­ra­des till SEP. Översta bil­den har auto­ma­tiskt öpp­nats med pre­set “Neu­tral” i SEP utan att juste­ras någon­ting. Nedersta bil­den har där­e­mot juste­rats av mig i SEP. Jag vill inte påstå att den jag juste­rat är bättre. Jag vill bara påvisa möj­lig­he­terna med Sil­ver Efex Pro.

Bodie USA 2001, öppnad i Silver Efex Pro i läge Neutral
Bodie USA 2001, Bild editerad i Silver Efex Pro

Taggat ,