Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upplevt med kamera och pensel

Ett vår­tec­ken bor­ta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nel­la ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ning­en sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett urval foto­gra­fi­er från Jans senas­te Konst­halls­ut­ställ­ning utö­kad med ett tret­ti­o­tal nya bil­der. Och så har Göran kom­plet­te­rat med akva­rel­ler. Som all­tid hos Löfwings kom­mer det att fin­nas myc­ket annat att tit­ta på. Den som inte blir nöjd kan trös­ta sig med stäl­lets goda kök och vår­fag­ra omgivningar.

Alla är väl­kom­na med eller utan kika­re och stövlar.


Jan Grahn och Göran Löfwing Tidsnära och Förflutet

Väg­be­skriv­ning med mera hit­tar du här… Löfwings Atel­jé

Taggat , ,