Tag-arkiv: Utställning

Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kame­ra och pen­sel Ett vår­tec­ken bor­ta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nel­la ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ning­en sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul det­ta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många stör­re muse­um bru­kar även visa en gans­ka intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fe­ra om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställ­de ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ning­en har fått nam­net “FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnä­ra och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­a­ri 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­stäl­la utställ­ning­en har varit inte minst […]

Också taggat |