Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul detta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många större museum bru­kar även visa en ganska intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fera om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda foto­gra­fiska restrik­tio­ner, tror man för­lo­rar mer på det i det långa lop­pet. Sprengel Museum var inget undan­tag, det fanns vak­ter i varje hörn med ett vif­tande finger när man hit­tade en intres­sant vin­kel. Denna bild är tagen utan­för utställ­ningen med iPhone tryckt mot ett räcke för att få stöd mot skak­nings­oskärpa och sedan vänta in det rätta ögonblicket.

© Fotograf Sören Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Sprengel Museum i Han­no­ver öpp­na­des först 1979 men blev inte helt kom­plett för­rän 1992. Sprengel Museum har den största sam­lingen av foto­gra­fisk konst i norra Tyskland och ser sig själva som en central­punkt för foto­gra­fisk art. Under okto­ber och janu­ari 20112012 visas utställ­ningen med nam­net “PHOTOGRAPHY CALLING!” som inne­hål­ler bil­der från 31 foto­gra­fer där många kända namn som Robert Adams, Diane Arbus, Lewis Baltz, Wil­liam Egg­leston, Lee Fri­ed­lan­der med mera finns med. Med en utställ­nings­yta av över 2000 kvadrat­me­ter finns det gott om rymd för alla bil­der. Utställ­ningen över­blic­kar artis­tisk foto­grafi från 60–talet till dagens foto­grafi. Mer infor­ma­tion om Sprengel Museum finns här

Taggat , ,