Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul det­ta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många stör­re muse­um bru­kar även visa en gans­ka intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fe­ra om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hår­da foto­gra­fis­ka restrik­tio­ner, tror man för­lo­rar mer på det i det långa lop­pet. Spreng­el Muse­um var ing­et undan­tag, det fanns vak­ter i var­je hörn med ett vif­tan­de fing­er när man hit­ta­de en intres­sant vin­kel. Den­na bild är tagen utan­för utställ­ning­en med iPho­ne tryckt mot ett räc­ke för att få stöd mot skak­nings­oskär­pa och sedan vän­ta in det rät­ta ögonblicket.

© Fotograf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Spreng­el Muse­um i Han­no­ver öpp­na­des först 1979 men blev inte helt kom­plett för­rän 1992. Spreng­el Muse­um har den störs­ta sam­ling­en av foto­gra­fisk konst i nor­ra Tyskland och ser sig själ­va som en central­punkt för foto­gra­fisk art. Under okto­ber och janu­a­ri 2011 – 2012 visas utställ­ning­en med nam­net “PHOTOGRAPHY CALLING!” som inne­hål­ler bil­der från 31 foto­gra­fer där många kän­da namn som Robert Adams, Dia­ne Arbus, Lewis Baltz, Wil­li­am Egg­leston, Lee Fri­ed­lan­der med mera finns med. Med en utställ­nings­y­ta av över 2000 kvadrat­me­ter finns det gott om rymd för alla bil­der. Utställ­ning­en över­blic­kar artis­tisk foto­gra­fi från 60–talet till dagens foto­gra­fi. Mer infor­ma­tion om Spreng­el Muse­um finns här

Taggat , ,