Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med inferno av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskriva i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smälta alla intryck och kunna gå vidare mot nya mål. Att få njuta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sit­tan­des i grä­set med apel­si­ner från byns lokala tienda sve­per dof­terna förbi i den varma vin­den. Fram­för mig en bedå­rande vy med ett nät­verk av sling­rande vägar i man­del­trä­dens rike ackom­pan­je­rad av ett feb­rilt sur­rande från hum­lor och bin. Man kan inte tro att det är måna­den janu­ari… får näs­tan nypa mig i armen.

Vinstaden Cómpeta Andalusien Spanien © Fotograf Soren Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

La Alpu­jarra

Vi befin­ner oss i La Alpu­jarra strax ovan­för Costa Tro­pi­cal, en av Euro­pas sol­säk­raste plat­ser i en by som heter Sor­vilán. Anda­lu­sien som är en av Spa­ni­ens största regi­o­ner med sina 7,9 mil­jo­ner invå­nare är också den mest vari­a­tions­rika regi­o­nen. Områ­det sträc­ker sig från Atlan­ten till Medel­ha­vet med fågel­rika våt­mar­ker, vin och olivlun­dar, lum­miga sko­gar, man­del­träds land­skap, snö­klädda bergs­top­par och inte minst rikt på arki­tek­tur och konst. Här finns även den berömda Ser­rano­skin­kan och Sher­ryn som kom­mer från området.

Byns invå­nare tit­tar nyfi­ket på oss med ett vän­ligt leende när vi frå­gar efter den lokala buti­ken. Den skulle vara omöj­lig att hitta om vi inte fick hjälp, det enda som avslö­jar plat­sen är när en kund kom­mer ut genom den dra­pe­ri­lik­nande dörr­öpp­ningen. Där­inne är det fas­ligt mörkt innan ögo­nen hin­ner vänja sig från det starka lju­set utan­för. Bakom dis­ken står en äldre kvinna med glas­ö­gon och ser något fun­der­sam ut när vi kom­mer in. Längst in i buti­ken ser man ytter­li­gare ett rum som visar sig vara raka vägen in till var­dags­rum­met, buti­ken och hem­met hör ihop. Kan tänka mig att öppet­ti­der vari­e­rar ganska kraf­tigt här. Vi köper apel­si­ner och bana­ner och en liter vat­ten på flaska för 15 kronor.

Dalgång med Mandelträd Andalusien © Fotograf Sören Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Vi har mesta­dels varit i La Alpujarra–området men kom­mer nu att sikta in oss på plat­ser längre bort som Gra­nada och Cor­doba. När det gäl­ler tra­fi­ken går den i ett lugnt tempo och man frap­pe­ras av att det är så otro­ligt lite tra­fik ute på lands­byg­den. Det gyn­nar givet­vis oss som foto­gra­fe­rar där has­tig­he­ten säl­lan över­sti­ger 30km/​h med många stopp utef­ter vägen. Nu bär det av mot nya mål och för­hopp­nings­vis fler intres­santa bilder…

Mandelträden i Andalusien © Fotograf Sören Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,