Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med infer­no av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskri­va i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smäl­ta alla intryck och kun­na gå vida­re mot nya mål. Att få nju­ta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sit­tan­des i grä­set med apel­si­ner från byns loka­la tien­da sve­per dof­ter­na för­bi i den var­ma vin­den. Fram­för mig en bedå­ran­de vy med ett nät­verk av sling­ran­de vägar i man­del­trä­dens rike ackom­pan­je­rad av ett feb­rilt sur­ran­de från hum­lor och bin. Man kan inte tro att det är måna­den janu­a­ri… får näs­tan nypa mig i armen.

Vinstaden Cómpeta Andalusien Spanien © Fotograf Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

La Alpujarra

Vi befin­ner oss i La Alpu­jar­ra strax ovan­för Cos­ta Tro­pi­cal, en av Euro­pas sol­säk­ras­te plat­ser i en by som heter Sor­vilán. Anda­lu­si­en som är en av Spa­ni­ens störs­ta regi­o­ner med sina 7,9 mil­jo­ner invå­na­re är ock­så den mest vari­a­tions­ri­ka regi­o­nen. Områ­det sträc­ker sig från Atlan­ten till Medel­ha­vet med fågel­ri­ka våt­mar­ker, vin och olivlun­dar, lum­mi­ga sko­gar, man­del­träds land­skap, snö­kläd­da bergs­top­par och inte minst rikt på arki­tek­tur och konst. Här finns även den beröm­da Ser­rano­skin­kan och Sher­ryn som kom­mer från området.

Byns invå­na­re tit­tar nyfi­ket på oss med ett vän­ligt leen­de när vi frå­gar efter den loka­la buti­ken. Den skul­le vara omöj­lig att hit­ta om vi inte fick hjälp, det enda som avslö­jar plat­sen är när en kund kom­mer ut genom den dra­pe­ri­lik­nan­de dörr­öpp­ning­en. Där­in­ne är det fas­ligt mörkt innan ögo­nen hin­ner vän­ja sig från det star­ka lju­set utan­för. Bakom dis­ken står en äld­re kvin­na med glas­ö­gon och ser något fun­der­sam ut när vi kom­mer in. Längst in i buti­ken ser man ytter­li­ga­re ett rum som visar sig vara raka vägen in till var­dags­rum­met, buti­ken och hem­met hör ihop. Kan tän­ka mig att öppet­ti­der vari­e­rar gans­ka kraf­tigt här. Vi köper apel­si­ner och bana­ner och en liter vat­ten på flas­ka för 15 kronor.

Dalgång med Mandelträd Andalusien © Fotograf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Vi har mesta­dels varit i La Alpujarra–området men kom­mer nu att sik­ta in oss på plat­ser läng­re bort som Gra­na­da och Cor­do­ba. När det gäl­ler tra­fi­ken går den i ett lugnt tem­po och man frap­pe­ras av att det är så otro­ligt lite tra­fik ute på lands­byg­den. Det gyn­nar givet­vis oss som foto­gra­fe­rar där has­tig­he­ten säl­lan över­sti­ger 30km/​h med många stopp utef­ter vägen. Nu bär det av mot nya mål och för­hopp­nings­vis fler intres­san­ta bilder…

Mandelträden i Andalusien © Fotograf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,