Tag-arkiv: Spanien

Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öar­na på 700-talet. I slu­tet av 1400-talet land­steg besätt­ning­en från ett far­tyg från Nor­man­di, spons­rad av det Spans­ka hovet, på söd­ra delen av ön. Man gick upp i dal­gång­en norr om Argu­i­ne­gu­in och stöt­te på den inhems­ka befolk­ning­en Canariierna. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​​bussresa till Mala­ga med rund­tur i Anda­lu­si­en. Det visa­de sig vara en väl vald tid att läm­na ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­ni­en möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­na­da, Cór­do­ba, Sevil­la, Ron­da för att nämna […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Palatset Alhambra, Granada Andalusien

Av Sören Lindqvist

Alham­b­ra bety­der “Den Röda Bor­gen” på ara­bis­ka men även känd som “Juve­len i Moris­ka Spa­ni­en” på grund av sin skön­het. Alham­b­ra är myc­ket gam­mal, bygg­na­tio­nen påbör­ja­des redan år 1238 av sul­ta­nen Muham­mad I al-Ahman som var upp­hovs­man till Nas­rid dynastin (en dynasti av det mus­lims­ka kung­a­ri­ket). Det upp­skat­tas att upp till 40 000 män­ni­skor levde […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med infer­no av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskri­va i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smäl­ta alla intryck och kun­na gå vida­re mot nya mål. Att få nju­ta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sittandes […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Montserrat i Katalonien, Spanien

Av Conny Nord

Montser­rat det såg­tan­da­de ber­get är Bar­ce­lo­nas heli­ga berg och lig­ger drygt 50 km in i lan­det. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tis­ka och bran­ta och uppe på en av bergs­si­dor­na lig­ger ett stort klos­ter “Mone­stir de Montser­rat”. Klost­ret har fun­nits sen 1025 men har för­störts med jäm­na mel­lan­rum bland annat av Napo­le­ons trup­per på 1800–talet.      

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VIII

Av Conny Nord

Efter Sevil­la bör­jar hem­fär­den mot Troll­hät­tan och Sve­ri­ge. Vi har stop­pat till vid Mazarón en liten stad 25 km väs­ter om Car­ta­ge­na. Väd­ret är verk­li­gen bra och cam­ping­en har en upp­värmd pool så det påmin­ner en hel del om en char­ter­re­sa. Vi har besökt ett kust­bat­te­ri ute på en udde som heter “Cabo de Tino­so” med […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sevärt från Baskien i Spanien

Av Björn Carlsson

Bil­bao är bevi­set för att man inte ska sat­sa halv­hjär­tat. Vill man ska­pa arki­tek­tur och form­giv­ning som får besö­ka­ren att ta omvä­gar kan man inte all­tid göra som vi i Sve­ri­ge: byg­ga lite lagom dis­kret och funk­tio­nellt, och låta allt nytt smäl­ta in i den omgi­van­de mil­jön. Bil­bao är en gam­mal indu­stristad i nor­ra Spanien […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VII

Av Conny Nord

Efter någ­ra fan­tas­tiskt skö­na dagar nere i Doña­na har vi åkt till en cam­ping 25 km söder om Sevil­la. Det var enkelt att ta bus­sen in till cent­rum. Håll­plat­sen var strax utan­för cam­ping­en. Sevil­la är en vac­ker stad och det märks att sta­den har varit enormt rik. Det går inte att få någon skarp­sin­ni­ga­re åsikt om […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevil­la bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort del­ta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doña­na är en av Euro­pas störs­ta våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hör­de tidi­ga­re her­ti­gar­na av Medi­na Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doña­na är väl­känt för sin […]

Också taggat , |