Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevilla bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort delta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doñana är en av Euro­pas största våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hörde tidi­gare her­ti­garna av Medina Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doñana är väl­känt för sin stora mängd av fågelarter.


Fågelstråk Doñana © Conny Nord

Stort djur­liv

Över en halv mil­jon fåg­lar över­vint­rar i områ­det och mil­jon­tals flytt­fåg­lar pas­se­rar Doñana under höst och vår. Här finns de flesta arter av vadare som skedstork, stork och mas­sor av den röda fla­mingon. Inne i par­ken som endast kan nås till fots eller med natio­nal­par­kens egna fyr­hjuls­drivna bus­sar kan man få se ibe­risk kungs­örn, kron– och dov­hjort, vild­svin och har man tur även lodjur, det finns näm­li­gen 30 styc­ken lodjur­spar i par­ken. Nere vid kus­ten bre­der sand­dy­ner ut sig och det här områ­det påmin­ner myc­ket om norra Jylland.

Doñana National Park © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

El Rocio

På grän­sen till Natio­nal­par­ken lig­ger den lilla byn El Rocio (rocio bety­der dagg). Byn är helt anpas­sad för häs­tar. Gator av sand och trästänger fram­för varje hus för att binda fast häs­ten. Ryt­tare blir ser­ve­rade vin och öl sit­tande till häst utan­för restau­rang­erna. Varje helg kom­mer mas­sor av span­jo­rer hit ner för att rida eller åka fyr­spann. Söder om byn lig­ger en grund fågel­sjö eller sna­rare ett över­sväm­mat vat­ten­drag med enormt myc­ket vadar­fåg­lar. Ett eldo­rado för fågel­skå­dare och foto­gra­fer. I utkan­ten av byn lig­ger ett orni­to­lo­giskt cent­rum där det finns infor­ma­tion om fågel­li­vet och möj­lig­het att foto­gra­fera från gömsle.

Jung­fru Maria

El Rocio har också en vall­farts­kyrka ”Igle­sia de Nuestra Señora del Rocio” med en staty av Jung­fru Maria som enligt sägen har helat män­ni­skor ända sedan 1280. I maj/​juni kom­mer en mil­jon män­ni­skor hit ner för att fira en ”Rome­ria”. Sta­tyn av Jung­fru Maria bärs i en pro­ces­sion ner till sjön söder om byn för vidare färd på en flotte. Män­ni­skor kas­tar sig i den grunda sjön för att ta sig upp på flot­ten och vid­röra sta­tyn av Jung­fru Maria.

El Rocio Doñana © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat , ,