Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevil­la bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort del­ta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doña­na är en av Euro­pas störs­ta våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hör­de tidi­ga­re her­ti­gar­na av Medi­na Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doña­na är väl­känt för sin sto­ra mängd av fågelarter.


Fågelstråk Doñana © Conny Nord

Stort djurliv

Över en halv mil­jon fåg­lar över­vint­rar i områ­det och mil­jon­tals flytt­fåg­lar pas­se­rar Doña­na under höst och vår. Här finns de fles­ta arter av vada­re som skedstork, stork och mas­sor av den röda fla­mingon. Inne i par­ken som endast kan nås till fots eller med natio­nal­par­kens egna fyr­hjuls­driv­na bus­sar kan man få se ibe­risk kungs­örn, kron- och dov­hjort, vild­svin och har man tur även lodjur, det finns näm­li­gen 30 styc­ken lodjur­spar i par­ken. Nere vid kus­ten bre­der sand­dy­ner ut sig och det här områ­det påmin­ner myc­ket om nor­ra Jylland.

Doñana National Park © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

El Rocio

På grän­sen till Natio­nal­par­ken lig­ger den lil­la byn El Rocio (rocio bety­der dagg). Byn är helt anpas­sad för häs­tar. Gator av sand och trästäng­er fram­för var­je hus för att bin­da fast häs­ten. Ryt­ta­re blir ser­ve­ra­de vin och öl sit­tan­de till häst utan­för restau­rang­er­na. Var­je helg kom­mer mas­sor av span­jo­rer hit ner för att rida eller åka fyr­spann. Söder om byn lig­ger en grund fågel­sjö eller sna­ra­re ett över­sväm­mat vat­ten­drag med enormt myc­ket vadar­fåg­lar. Ett eldo­ra­do för fågel­skå­da­re och foto­gra­fer. I utkan­ten av byn lig­ger ett orni­to­lo­giskt cent­rum där det finns infor­ma­tion om fågel­li­vet och möj­lig­het att foto­gra­fe­ra från gömsle.

Jungfru Maria

El Rocio har ock­så en vall­farts­kyr­ka ”Igle­sia de Nuest­ra Seño­ra del Rocio” med en sta­ty av Jung­fru Maria som enligt sägen har helat män­ni­skor ända sedan 1280. I maj/​juni kom­mer en mil­jon män­ni­skor hit ner för att fira en ”Rome­ria”. Sta­tyn av Jung­fru Maria bärs i en pro­ces­sion ner till sjön söder om byn för vida­re färd på en flot­te. Män­ni­skor kas­tar sig i den grun­da sjön för att ta sig upp på flot­ten och vid­rö­ra sta­tyn av Jung­fru Maria.

El Rocio Doñana © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , ,