Stängt för kommentarer

Kraftverksdamm Embalse de Rules

Av Conny Nord

På vägen mel­lan Motril och Gra­na­da lig­ger damm­bygg­na­den “Embal­se de Rules”. Dam­men bör­ja­de byg­gas 2003 och blev klar för någ­ra år sen. Vatt­net kom­mer huvud­sak­li­gen från Rio Gua­dal­feo som rin­ner ner från La Apul­jar­ras-regi­o­nen, en dal­gång mel­lan Sier­ra Neva­da och Sier­ra de la Contra­vi­e­sa. Snödju­pet är 4 meter uppe på top­par­na av Sier­ra Neva­da och när snön smäl­ter gör för­däm­ning­en nyt­ta genom att för­hind­ra över­sväm­ning­ar läng­re ner i dalen samt att vatt­net alst­rar ström till en kvarts mil­jon män­ni­skor. Flo­den fort­sät­ter ner mot de bör­di­ga slät­ter­na runt Motril efter att ha pas­se­rat den spek­ta­ku­lä­ra ravi­nen mel­lan Lújar och Chap­pa­ral­ber­gen.


Embalse de Rules © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Embalse de Rules © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Embalse de Rules © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat ,