Stängt för kommentarer

Kraftverksdamm Embalse de Rules

Av Conny Nord

På vägen mel­lan Motril och Gra­nada lig­ger damm­bygg­na­den “Embalse de Rules”. Dam­men bör­jade byg­gas 2003 och blev klar för några år sen. Vatt­net kom­mer huvud­sak­li­gen från Rio Gua­dal­feo som rin­ner ner från La Apuljarras-​​regionen, en dal­gång mel­lan Sierra Nevada och Sierra de la Contra­vi­esa. Snödju­pet är 4 meter uppe på top­parna av Sierra Nevada och när snön smäl­ter gör för­däm­ningen nytta genom att för­hindra över­sväm­ningar längre ner i dalen samt att vatt­net alst­rar ström till en kvarts mil­jon män­ni­skor. Flo­den fort­sät­ter ner mot de bör­diga slät­terna runt Motril efter att ha pas­se­rat den spek­ta­ku­lära ravi­nen mel­lan Lújar och Chap­pa­ral­ber­gen.


Embalse de Rules © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Embalse de Rules © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Embalse de Rules © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat ,