Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­tera de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­gare inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­rande under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hålla en bra struk­tur och dels för att det under­lät­tar vid backup. Om alla raw-​​filer redan har kopi­e­rats över till en huvud­mapp manu­ellt, behö­ver man bara impor­tera län­kin­for­ma­tio­nen till kata­log­da­tan så att Lightroom kan hitta dem, bild­fi­lerna behö­ver då inte flyt­tas utan man väl­jer “Add” i importmenyn.

Om bil­der inte finns under huvud­map­pen är kopi­e­ring bästa sät­tet att få in dem i Lightrooms kata­log. Välj “Copy as DNG” (om du vill kon­ver­tera filer till DNG) eller “Copy” (om du vill behålla kame­rans raw for­mat) Lightroom kom­mer att kopi­era bil­der från ursprungsplat­sen och pla­cera dem till den plats du valt i Des­ti­na­tion. Efter impor­ten kan du kon­trol­lera att alla valda bil­der är impor­te­rade, där­ef­ter kan du välja att rensa de bil­der som lig­ger på ursprungsplat­sen eller om du vill behålla dem som en backup. Använd ald­rig Move vid import, det finns för stora ris­ker när bild­fi­ler flyt­tas som till exem­pel strö­mav­brott eller att kabeln åker ur datorn, då är ris­ken myc­ket stor att du har för­lo­rat minst en bildfil!

Till­vä­ga­ga­gångs­sätt

Välj från vil­ken mapp bil­derna ska häm­tas (1).
Använd ald­rig “Move”, det är bäst att kopi­era filerna. Välj ut vilka bil­der i import­me­nyn du vill impor­tera. Välj mel­lan “All Pho­tos” och “New Pho­tos”. Det går givet­vis att avmar­kera bil­der direkt i bild­me­nyn. Det går även för­träff­ligt att impor­tera TIFF och JPEG bil­der. Finns inte bild­fi­lerna i huvud­map­pen väl­jer man “Copy as DNG” eller “Copy” (2).

Välj des­ti­na­tion var bil­der ska spa­ras. Om bil­der redan är på rätt plats väl­jer man“Add” infor­ma­tio­nen spa­ras då i den kata­log man har öppen, det är upp­da­te­ring av län­kinfo (var bil­den befin­ner sig), thumb­nails och meta­data, exem­pel­vis kamera och expo­ne­rings­vär­den med mera (3).

Lightroom Import

Ändra namn på bil­der under import

I den högra pane­len under “File Rena­ming” går det välja flera sätt att ändra namn på bild­fi­len. Välj “Edit” om nam­nänd­ring ska ske. I “File­name Temp­late Edi­tor” skri­ver man in i tex­tru­tan nam­nänd­ringen som är mar­ke­rad med blått i illust­ra­tio­nen nedan, och mar­kera sedan de “Insert” som ska läg­gas till med fil­nam­net. För att vara helt säker på att inte två olika bil­der får samma fil­namn bör det fin­nas med datum, even­tu­ellt klock­slag när bil­den togs. Klock­slag kan kän­nas över­flö­dig men sit­ter du med två kame­ra­hus finns en risk att det händer.

Filename Template Editor

Pre­sets vid Import

Efter man ställt in import­di­a­lo­gen för import från min­neskort eller från hård­disk går det att spara inställ­ning­arna i “Import Pre­set”. Välj “Save Cur­rent Set­tings as New Pre­set” och skriv in ett namn. Nästa gång man impor­te­rar bil­der kan man välja ett pre­set för min­neskort eller hård­disk och där­i­ge­nom snabba upp pro­ces­sen för import. Impor­te­ras bil­der i strikt kro­no­lo­gisk ord­ning behö­ver man bara ställa in huvud­map­pen i pre­set och sedan skö­ter sig allt auto­ma­tiskt. Annars behö­ver man välja i vil­ken under­mapp bild­fi­ler ska pla­ce­ras. Man kan spara flera pre­sets med olika inställ­ningar om man till exem­pel vill använda sig av olika “Deve­lop Settings”.

Lightroom Import Presets

Pre­fe­rences för import av bilder

Pre­fe­rences finns under Edit eller under Lightroom för Mac längst upp i huvud­me­nyn.
Det finns några inställ­ningar som bör änd­ras i “Pre­fe­rences”. Avmar­kera “Show import dia­log when a memory card is detec­ted” om du inte vill att import­di­a­lo­gen öpp­nas varje gång ett min­neskort ansluts till datorn. Vill man få JPEG-​​filen intill raw-​​filen (om kame­ran är inställd på raw + JPEG ) som sepa­rata filer mar­kera “Treat JPEG files next to raw files as sepa­rate photos”.

Cata­log Set­tings hit­tar man längst ner till höger i bild mar­ke­rad med rött. I Cata­log Set­tings avmar­kera “Auto­ma­ti­cally write changes into XMP” (om DNG används). Den här infor­ma­tio­nen spa­ras auto­ma­tiskt i DNG-​​filen.

Lightroom Preferences

Använda xmp

Vill du gå till­baka och använda xmp (side car file) så går det givet­vis att fixa. Mar­kera de bil­der du vill skapa xmp filer för, gå sedan in under Meta­data i huvud­me­nyn och klicka på “Save Meta­data to Files” så skri­ver Lightroom auto­ma­tiskt en xmp fil och läg­ger vid sidan om raw-​​filen.

Dra och släpp

Om du har map­par med bil­der går det att lyfta över hela map­pen eller enstaka bil­der till Lightroo­mi­ko­nen för att starta pro­gram­met och auto­ma­tiskt komma in i Import­di­a­lo­gen. Det är myc­ket använd­bart om du skan­nar in bil­der och vill impor­tera dem till Lightroom.

Använda flera kataloger

Att använda flera kata­lo­ger i Lightroom inne­bär att man mis­ter för­de­len med en data­bas, bland annat går det inte att söka på alla bil­der på ett snabbt sätt. Lightrooms data­bas kla­rar en myc­ket stor mängd bil­der och snabb­he­ten beror myc­ket på hur du valt att pre­vi­ews ska visas och givet­vis pre­stan­dan på din dator. Men vill man ändå använda fler kata­lo­ger går man till File på huvud­me­nyn där finns “New Cata­log”, skriv in det namn du vill kata­lo­gen ska heta. Om man använ­der flera kata­lo­ger bör man ändra i Pre­fe­rences från “Load most recent cata­log” till “Prompt me when star­ting Lightroom”. Man får då en fråga när Lightroom star­tas vil­ken kata­log man vill öppna.

Lightroom Preferences

Kon­ver­tera till DNG

Kon­ver­te­rade man inte till DNG under impor­ten går det att göra i efter­hand om man vill det. Mar­kera de bil­der som ska kon­ver­te­ras till DNG och gå in i Lib­rary på huvud­me­nyn och klicka på “Con­vert Photo to DNG”.

Ren­der Previews

När bil­der impor­te­ras läser Lightroom inställ­ningen på “Ren­der Pre­vi­ews”. Den påver­kar i stor grad hur lång tid impor­ten tar och mäng­den data till hård­dis­ken. Efter impor­ten är gjord har du olika lägen bero­ende på vad du valt som “Ren­der Pre­vi­ews”. Har man en snabb dator är det oftast inga större pro­blem efter impor­ten om man valt en lägre kva­li­tet på Pre­view. Men är det vik­tigt att direkt kunna zooma in i bil­den med hög upp­lös­ning måste man ta med i beräk­ningen att det tar längre tid för impor­ten (cirka 7 gånger så lång tid). Är det många bil­der som impor­te­ras kan det bli ganska fru­stre­rande att vänta. Impor­te­rar du med inställ­ningen mini­mal kom­mer det givet­vis att ta något längre tid att zooma in i bil­den men desto snab­bare är impor­ten. Rekom­men­da­tio­nen är att använda antingen “Embe­ded & Sidecar” eller “Mini­mal” för oftast vill man få impor­te­rat filerna så fort som möj­ligt! Nedan­stå­ende tabell är tidsex­em­pel som är bero­ende på datorns kapa­ci­tet och bild­fi­lers stor­lek men för­hål­lan­det kan stämma ganska väl. Tyc­ker man att impor­ten av bil­der går väl­digt lång­samt kan det vara värt att kon­trol­lera inställ­ning­arna i Ren­der Preview.

Ren­der PreviewsTidsåt­gångKom­men­tar
Embe­ded & Sidecar19 sekun­derLägsta tid för import
Mini­mal21 sekun­der10% längre tid för import
Stan­dard1 minut 15 sekunder3 ½ gånger längre tid för import
1:12 minu­ter 14 sekunder7 gånger längre tid för import

Lightroom Render Previews

Taggat ,