Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­te­ra de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­ga­re inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­ran­de under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hål­la en bra struk­tur och dels för att det under­lät­tar vid back­up. Om alla raw-filer redan har kopi­e­rats över till en huvud­mapp manu­ellt, behö­ver man bara impor­te­ra län­kin­for­ma­tio­nen till kata­log­da­tan så att Lightroom kan hit­ta dem, bild­fi­ler­na behö­ver då inte flyt­tas utan man väl­jer “Add” i importmenyn.

Om bil­der inte finns under huvud­map­pen är kopi­e­ring bäs­ta sät­tet att få in dem i Lightrooms kata­log. Välj “Copy as DNG” (om du vill kon­ver­te­ra filer till DNG) eller “Copy” (om du vill behål­la kame­rans raw for­mat) Lightroom kom­mer att kopi­e­ra bil­der från ursprungsplat­sen och pla­ce­ra dem till den plats du valt i Des­ti­na­tion. Efter impor­ten kan du kon­trol­le­ra att alla val­da bil­der är impor­te­ra­de, där­ef­ter kan du väl­ja att ren­sa de bil­der som lig­ger på ursprungsplat­sen eller om du vill behål­la dem som en back­up. Använd ald­rig Move vid import, det finns för sto­ra ris­ker när bild­fi­ler flyt­tas som till exem­pel strö­mav­brott eller att kabeln åker ur datorn, då är ris­ken myc­ket stor att du har för­lo­rat minst en bildfil!

Tillvägagagångssätt

Välj från vil­ken mapp bil­der­na ska häm­tas (1).
Använd ald­rig “Move”, det är bäst att kopi­e­ra filer­na. Välj ut vil­ka bil­der i import­me­nyn du vill impor­te­ra. Välj mel­lan “All Pho­tos” och “New Pho­tos”. Det går givet­vis att avmar­ke­ra bil­der direkt i bild­me­nyn. Det går även för­träff­ligt att impor­te­ra TIFF och JPEG bil­der. Finns inte bild­fi­ler­na i huvud­map­pen väl­jer man “Copy as DNG” eller “Copy” (2).

Välj des­ti­na­tion var bil­der ska spa­ras. Om bil­der redan är på rätt plats väl­jer man“Add” infor­ma­tio­nen spa­ras då i den kata­log man har öppen, det är upp­da­te­ring av län­kin­fo (var bil­den befin­ner sig), thumb­nails och meta­da­ta, exem­pel­vis kame­ra och expo­ne­rings­vär­den med mera (3).

Lightroom Import

Ändra namn på bilder under import

I den hög­ra pane­len under “File Rena­ming” går det väl­ja fle­ra sätt att änd­ra namn på bild­fi­len. Välj “Edit” om nam­nänd­ring ska ske. I “File­na­me Temp­la­te Edi­tor” skri­ver man in i tex­tru­tan nam­nänd­ring­en som är mar­ke­rad med blått i illust­ra­tio­nen nedan, och mar­ke­ra sedan de “Insert” som ska läg­gas till med fil­nam­net. För att vara helt säker på att inte två oli­ka bil­der får sam­ma fil­namn bör det fin­nas med datum, even­tu­ellt klock­slag när bil­den togs. Klock­slag kan kän­nas över­flö­dig men sit­ter du med två kame­ra­hus finns en risk att det händer.

Filename Template Editor

Presets vid Import

Efter man ställt in import­di­a­lo­gen för import från min­neskort eller från hård­disk går det att spa­ra inställ­ning­ar­na i “Import Pre­set”. Välj “Save Cur­rent Set­tings as New Pre­set” och skriv in ett namn. Näs­ta gång man impor­te­rar bil­der kan man väl­ja ett pre­set för min­neskort eller hård­disk och där­i­ge­nom snab­ba upp pro­ces­sen för import. Impor­te­ras bil­der i strikt kro­no­lo­gisk ord­ning behö­ver man bara stäl­la in huvud­map­pen i pre­set och sedan skö­ter sig allt auto­ma­tiskt. Annars behö­ver man väl­ja i vil­ken under­mapp bild­fi­ler ska pla­ce­ras. Man kan spa­ra fle­ra pre­sets med oli­ka inställ­ning­ar om man till exem­pel vill använ­da sig av oli­ka “Deve­lop Settings”.

Lightroom Import Presets

Preferences för import av bilder

Pre­fe­rences finns under Edit eller under Lightroom för Mac längst upp i huvudmenyn.
Det finns någ­ra inställ­ning­ar som bör änd­ras i “Pre­fe­rences”. Avmar­ke­ra “Show import dia­log when a memo­ry card is detec­ted” om du inte vill att import­di­a­lo­gen öpp­nas var­je gång ett min­neskort ansluts till datorn. Vill man få JPEG-filen intill raw-filen (om kame­ran är inställd på raw + JPEG ) som sepa­ra­ta filer mar­ke­ra “Tre­at JPEG files next to raw files as sepa­ra­te pho­tos”.

Cata­log Set­tings hit­tar man längst ner till höger i bild mar­ke­rad med rött. I Cata­log Set­tings avmar­ke­ra “Auto­ma­ti­cal­ly wri­te changes into XMP” (om DNG används). Den här infor­ma­tio­nen spa­ras auto­ma­tiskt i DNG-filen.

Lightroom Preferences

Använda xmp

Vill du gå till­ba­ka och använ­da xmp (side car file) så går det givet­vis att fixa. Mar­ke­ra de bil­der du vill ska­pa xmp filer för, gå sedan in under Meta­da­ta i huvud­me­nyn och klic­ka på “Save Meta­da­ta to Files” så skri­ver Lightroom auto­ma­tiskt en xmp fil och läg­ger vid sidan om raw-filen.

Dra och släpp

Om du har map­par med bil­der går det att lyf­ta över hela map­pen eller ensta­ka bil­der till Lightroo­mi­ko­nen för att star­ta pro­gram­met och auto­ma­tiskt kom­ma in i Import­di­a­lo­gen. Det är myc­ket använd­bart om du skan­nar in bil­der och vill impor­te­ra dem till Lightroom.

Använda flera kataloger

Att använ­da fle­ra kata­lo­ger i Lightroom inne­bär att man mis­ter för­de­len med en data­bas, bland annat går det inte att söka på alla bil­der på ett snabbt sätt. Lightrooms data­bas kla­rar en myc­ket stor mängd bil­der och snabb­he­ten beror myc­ket på hur du valt att pre­vi­ews ska visas och givet­vis pre­stan­dan på din dator. Men vill man ändå använ­da fler kata­lo­ger går man till File på huvud­me­nyn där finns “New Cata­log”, skriv in det namn du vill kata­lo­gen ska heta. Om man använ­der fle­ra kata­lo­ger bör man änd­ra i Pre­fe­rences från “Load most recent cata­log” till “Prompt me when star­ting Lightroom”. Man får då en frå­ga när Lightroom star­tas vil­ken kata­log man vill öppna.

Lightroom Preferences

Konvertera till DNG

Kon­ver­te­ra­de man inte till DNG under impor­ten går det att göra i efter­hand om man vill det. Mar­ke­ra de bil­der som ska kon­ver­te­ras till DNG och gå in i Lib­ra­ry på huvud­me­nyn och klic­ka på “Con­vert Pho­to to DNG”.

Render Previews

När bil­der impor­te­ras läser Lightroom inställ­ning­en på “Ren­der Pre­vi­ews”. Den påver­kar i stor grad hur lång tid impor­ten tar och mäng­den data till hård­dis­ken. Efter impor­ten är gjord har du oli­ka lägen bero­en­de på vad du valt som “Ren­der Pre­vi­ews”. Har man en snabb dator är det oftast inga stör­re pro­blem efter impor­ten om man valt en läg­re kva­li­tet på Pre­vi­ew. Men är det vik­tigt att direkt kun­na zoo­ma in i bil­den med hög upp­lös­ning mås­te man ta med i beräk­ning­en att det tar läng­re tid för impor­ten (cir­ka 7 gång­er så lång tid). Är det många bil­der som impor­te­ras kan det bli gans­ka fru­stre­ran­de att vän­ta. Impor­te­rar du med inställ­ning­en mini­mal kom­mer det givet­vis att ta något läng­re tid att zoo­ma in i bil­den men desto snab­ba­re är impor­ten. Rekom­men­da­tio­nen är att använ­da anting­en “Embe­ded & Sidecar” eller “Mini­mal” för oftast vill man få impor­te­rat filer­na så fort som möj­ligt! Nedan­stå­en­de tabell är tidsex­em­pel som är bero­en­de på datorns kapa­ci­tet och bild­fi­lers stor­lek men för­hål­lan­det kan stäm­ma gans­ka väl. Tyc­ker man att impor­ten av bil­der går väl­digt lång­samt kan det vara värt att kon­trol­le­ra inställ­ning­ar­na i Ren­der Preview.

Ren­der Pre­vi­ewsTidsåt­gångKom­men­tar
Embe­ded & Sidecar19 sekun­derLägs­ta tid för import
Mini­mal21 sekun­der10% läng­re tid för import
Stan­dard1 minut 15 sekunder3 ½ gång­er läng­re tid för import
1:12 minu­ter 14 sekunder7 gång­er läng­re tid för import

Lightroom Render Previews

Taggat ,