Stängt för kommentarer

Fotografera på Allmän plats

Av Sören Lindqvist

Det här är ett intres­sant ämne som alla bör kän­na till… att foto­gra­fe­ra på all­män plats kan ing­en stop­pa dig för även om du har kame­ran rik­tad mot en pri­vat bygg­nad! Stå på dig om du råkar ut för säker­hets­vak­ter som påstår något annat eller hotar med att ringa polis. Sedan ter­ro­rist­at­tac­ker har kom­mit på tape­ten har det bli­vit en myc­ket tuf­fa­re atti­tyd och jag har själv råkat ut för det. Det går så långt ibland att det blir löje­väc­kan­de! Men låt givet­vis ändå sunt för­nuft vara den givan­de punk­ten. Åker man utom­lands bör man kon­trol­le­ra innan vad för reg­ler som gäl­ler! Den­na video ger en inblick hur det kan gå till när man som foto­graf för­sö­ker foto­gra­fe­ra i stor­sta­den (Lon­don Stre­et Pho­to­grap­hy Fes­ti­val 2011).

Mer finns att läsa på Wiki­pe­dia Foto­gra­fe­rings­för­bud eller här Pho­to­grap­hy and the law

Taggat ,