Stängt för kommentarer

Lifeguards Stands, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Efter att fla­ne­rat fram och till­baka på Miami Beach strand ett antal gånger har man lagt märke till att varje Life­gu­ard stands är per­son­lig i sin utsmyck­ning, form och färg, det gjorde mig väl­digt nyfi­ken på var­för och liten under­sök­ning star­ta­des upp om var­för och histo­rien bakom.

Det finns idag 29 styc­ken life­gu­ard stands utef­ter Miami Beach lång­sträckta Atlant­kust, från South Pointe Park i söder till 85th street i norr, 16 styc­ken av de 29 ocku­pe­rar områ­det kring South Beach. Desig­nen är allt från 50–tal, “funky” 60–tal till all­mänt trå­kiga låd­kon­struk­tio­ner, utö­ver att vara en deko­ra­tiv del av stran­den i Miami Beach huse­rar de även life­gu­ards och ger en ori­en­te­ring var man befin­ner sig eftersom de har gatu­nam­net skri­vet på väg­gen. De ger också skydd på nat­ten för hem­lösa och kärlekskranka.

Art Deco

Histo­riskt har jag inte hit­tat när det hela star­tade men har läst att de flesta blev för­störda när orka­nen Andrew pas­se­rade 1992 och Miami Beach stad blev has­tigt i stor nöd för nya. Under denna tid blomst­rade Art Deco distrik­tet med många reno­ve­ringar ledda av Bar­bara Capit­man. Sta­den kände att de också behövde ge en liten mer artis­tisk utsmyck­ning och iden­ti­tet till stran­den så ett pro­jekt star­ta­des upp och konst­nä­rer kon­tak­ta­des. De flesta bygg­des på plats med hjälp av de rit­ningar som val­des, tyvärr så har många av de mer pit­to­reska “pen­sio­ne­rats” för nyare mer funk­tio­nella model­ler, men några av de mer popu­lära har byggts så att de lik­nar före­gång­arna ganska väl. De mer popu­lära finns mel­lan 16th street ner till South Pointe Park, där 12th till 10th street är områ­det där les­biska och bögar mesta­dels hål­ler till.

Är du ute efter att foto­gra­fera sista kvälls­lju­set spe­ci­ellt under vin­ter­må­na­derna är det första life­gu­ard huset nere vid South Pointe kal­lad “Jetty” (lik­nar ett fyr­torn) det bästa alter­na­ti­vet. De flesta ham­nar dessvärre i skug­gan av alla hotel­kom­plex som lig­ger utef­ter stran­den när solen bör­jar närma sig horisonten.

För­kla­ring till flaggorna

Vad bety­der då flag­gorna som sätts upp? Grön bety­der att vatt­net är säkert att besöka, Gul sig­na­le­rar att det finns en liten risk att vis­tas i vatt­net och Röd färg var­nar för starka ström­mar och eller höga vågor. Den Lila fär­gen bety­der far­ligt marint liv, mesta­dels när den fär­gen är uppe bety­der att det finns mane­ter i vatt­net. Det finns också en flagga med ett mane­tem­blem som bety­der att den mer beryk­tade mane­ten Man Of War finns i vatt­net och då bör man över­hu­vud­ta­get inte vis­tas i vatt­net. Hajar där­e­mot är inte det stora pro­ble­met i vatt­nen kring Miami Beach, den senaste döds­bring­ande haj attac­ken var 1961 så med andra ord inget man behö­ver oroa sig för.

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , ,