Stängt för kommentarer

Back to Sicily, Italy

Av Conny Nord

Änt­li­gen till­baka till Sici­lien efter två vec­kors fru­stre­rande snö­skott­ning i Sve­rige. Vi anlände till Cata­nia den 4 janu­ari och star­tade med några varma och soliga dagar. Utan­för Taor­mina finns en bergs­topp med en höjd på ca 600 meter, där uppe lig­ger en liten by med en fan­tas­tisk utsikt över Medel­ha­vet och sta­den Taormina.

För några dagar sedan star­tade vi en resa söder ut till en liten cam­ping vid Punta Brac­cetto söder om Ragusa. Där finns en vac­ker sand­strand all­de­les utan­för cam­pingen. Tyvärr har väd­ret bli­vit sämre med väst­liga vin­dar så något bad är det inte frå­gan om. Väd­ret har där­e­mot ska­pat him­mels­dra­ma­tik och hjälpt till med bildskapandet.

Det finns ett par ravi­ner mel­lan Ragusa och Modica som vi ska besöka så snart väd­ret tillå­ter, för­hopp­nings­vis kan det bli några bil­der värda att visa.

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

© Foto­graf Conny Nord

Taggat , , , , , ,