Tag-arkiv: Florida

Stängt för kommentarer

Villa Vizcaya Museum and Garden, Miami

Av Sören Lindqvist

Inte långt från Mia­mi Beach finns Vil­la Vizcaya ett stor­gods som sträc­ker sig 200 000 kvadrat­me­ter inne­hål­lan­des 40 000 kvadrat­me­ter bota­nisk träd­gård. Huvud­bygg­na­den bygg­des mel­lan 1914 och 1916 och ägdes av indu­stri­man­nen James Dee­ring. Dee­ring använ­de egen­do­men som vin­ter­bo­stad till sin död 1925. Vizcaya lig­ger i Biscay­ne Bay, Miami–Dade County och egen­do­men är öppen för […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Lifeguards Stands, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Efter att fla­ne­rat fram och till­ba­ka på Mia­mi Beach strand ett antal gång­er har man lagt mär­ke till att var­je Life­gu­ard stands är per­son­lig i sin utsmyck­ning, form och färg, det gjor­de mig väl­digt nyfi­ken på var­för och liten under­sök­ning star­ta­des upp om var­för och histo­ri­en bakom.

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sunset, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Ännu en här­lig kväll vid stran­den. Kylan besö­ker Mia­mi där nu tem­pe­ra­tu­ren befin­ner sig på topp runt 18 gra­der, dock är solen varm och skön, jeans och långär­mad trö­ja gäller…

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

New Years Eve, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lin­dqvist God fort­sätt­ning och hop­pas 2010 blir ett fan­tas­tiskt år…

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Came­ra Is The One Tha­t’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Mia­mi Beach bestäm­de jag mig att använ­da strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ing­en vind. © Foto­graf Sören Lindqvist

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Saint Augustine, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Saint Augus­ti­ne är den älds­ta sta­den i USA med en befolk­nings­mängd på ca 12 500, med and­ra ord inte stor med ame­ri­kans­ka mått. Sta­den grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är upp­kal­lad efter bis­ko­pen Augus­ti­nus från den forn­ti­da sta­den Hip­po Regi­us i Numi­di­en vid Medelhavet. 

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senas­te två dagar­na med att pro­me­ne­ra utef­ter stran­den, totalt när­ma­re sju tim­mar fram och till­ba­ka. Benen är idag möra med ver­kan­de föt­ter, det är inte lätt att tras­ka i tid­vis lös sand där man sjunker […]

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­vär­me för säsong­en med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­mas­te dagar­na. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kong­en med vy över Atlan­ten och de kanaler […]

Också taggat , , , |