Stängt för kommentarer

Villa Vizcaya Museum and Garden, Miami

Av Sören Lindqvist

Inte långt från Miami Beach finns Villa Vizcaya ett stor­gods som sträc­ker sig 200 000 kvadrat­me­ter inne­hål­lan­des 40 000 kvadrat­me­ter bota­nisk träd­gård. Huvud­bygg­na­den bygg­des mel­lan 1914 och 1916 och ägdes av indu­stri­man­nen James Dee­ring. Dee­ring använde egen­do­men som vin­ter­bo­stad till sin död 1925. Vizcaya lig­ger i Biscayne Bay, Miami–Dade County och egen­do­men är öppen för all­män­he­ten i stort sett alla dagar från 09:30 till 16:30. Den fan­tas­tiska träd­går­den är desig­nad av Diego Sua­rez och huset av F. Bur­rall Hoff­man. Vizcaya är inspi­re­rad av den Ita­li­enska renäs­san­sen men även fylld med Grek–Romerska influ­en­ser där man även kan hitta Asi­a­tiska och Kel­tiska symboler.

Villa Vizcaya är nu ett Museum och Träd­gård och är listad av Ame­ri­kanska Natio­nal Trust for Histo­ric Pre­ser­va­tion som en av Ame­ri­kas mest bety­del­se­fylla plat­ser. Många vyer kän­ner man igen från gamla fil­mer som spe­lats in här som bland annat Tony Rome med Frank Sinatra, även Pre­si­den­ten Ronald Rea­gan väl­kom­nade Pope John Paul II här på hans första besök till Miami 1987.

Att foto­gra­fera

Innan jag besökte Vizcaya tog jag kon­takt med infor­ma­tio­nen för att höra om sta­tiv var tillå­tet och om extra kost­na­der till­kom för att foto­gra­fera. Som foto­graf får man ofta pro­blem när ett sta­tiv är med som red­skap och ibland kan det vara så kost­samt att kame­ran får stanna i väs­kan, bäst att fråga först. Döm av min för­vå­ning var det inga som helst pro­blem och inga extra kost­na­der om det inte var kom­mer­si­ellt, med andra ord var det bara att tuta och köra. Tyvär var det en dag med klar­blå him­mel och sten­hårda kon­tras­ter, man fick leta motiv i skugg­par­tier så gott det gick, nu har de ganska gene­rösa öppet­ti­der så det var möj­ligt att stanna till sena efter­mid­da­gen och det under­lät­tade givet­vis. Vizcaya är ett popu­lärt ställe för många foto­gra­fer spe­ci­ellt bröl­lop, med sin under­bara träd­gård och utsmyck­ning är det inte svårt att få till vackra bil­der på brud­par eller för mode­fo­to­gra­fe­ring som höll på för fullt när jag var där. Vizcaya kan jag verk­li­gen rekom­men­dera som en utflykt om ni är i när­he­ten av Miami.

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , ,