Författare: Sören Lindqvist

Sören LindqvistFödd och uppvuxen i Trollhättan sedan 1962. Har fotograferat sedan tonåren men intresset tog riktigt fart under hans första långresor ut i världen. Gick ganska snabbt över till mellanformatet med Hasselblad och den "släpades" i vått och torrt under en nästan två års oförglömlig rundresa i Asien. För att utöka kunskaperna inom det svartvita mediet deltog Sören i kurser i ett par omgångar hos John Sexton i Kalifornien som tidigare varit assisten hos Ansel Adams. Det var det närmaste man kunde komma Ansel Adams för att se hans metoder eftersom han inte var vid livet. Det var ett stort ögonblick när man fick besöka Ansels mörkrum och se hans berömda kopior och negativ som man har läst så mycket om. Storformatskamera inköptes och Hasselbladskameran hamnade på hyllan. Med kunskapen från "mästarna" startades kursverksamhet upp i Trollhättan med svartvit teknik med namnet The Fine Print En kurs som varade i många år och var mycket uppskattad.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Anda­lu­sia — Reflec­tions on the land Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­sien. Utställ­ningen pre­sen­te­ras i en miljö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Surte Glas­bruks­mu­seum. Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ningen pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dricka med smak av Anda­lu­sien finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver museets […]

Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­gare. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bättre upp­kopp­ling. Med tanke på den korta tid vi varit här känns det som vi fått en ganska bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit fotografiskt […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Årets bästa fotobok

Av Sören Lindqvist

Conny Nord har gått till final i “Årets bästa foto­bok” arran­ge­rat tillam­mans av Pho­to­home, Pana­so­nic, Kamera och Bild. Conny täv­lar med boken “Reflek­tio­ner”. Du måste rösta på tre böc­ker och som tack för hjäl­pen kan du vinna en val­fri egen foto­bok, värd upp till 1.500 kr. För att rösta gå in på www​.pho​to​home​.se Omröst­ningen avslutas […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nära foto­grafi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­ari till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­riska riksmu­seet. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tiska och kre­a­tiva bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ningen. Fler­ta­let är tagna under 2000–talet, de äldsta på 80–talet.

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­cera ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­vare när man ser denna infor­ma­tiva video hur det går till. Det krävs hårt arbete och en driv­kraft att utveckla nyare och bättre ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Fem fotografer i Australien

Av Sören Lindqvist

Fem foto­gra­fer varav en med Canon 5D Mk II i film­läge visar hur det kan gå till när man foto­gra­fe­rar i Austra­li­ens syd­västra regi­o­ner. En annorlunda “doku­men­tär” om deras resa på denna fan­tas­tiska kon­ti­nent!Mer infor­ma­tion om de fem foto­gra­ferna hit­tar du här nd5​.com​.au

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fiska för­e­ningen Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ningen har blan­dad tek­nik från digi­tala utskrif­ter till mer tra­di­tio­nella sil­ver­ko­pior. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­rade av foto­gra­ferna Conny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Kenny Tell. Utställ­ningen pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Taggat |
Stängt för kommentarer

Ove Bengtson Product Manager på Hasselblad

Av Sören Lindqvist

En annorlunda inter­vju i humo­ris­tisk ton med Ove Bengt­son som är Pro­duct Mana­ger för Has­sel­blad. Den här typen av inter­vjuer är roli­gare än de stela och oftast trå­kiga for­mella vari­an­terna. Här får vi svar på många frå­gor som ofta sprids fel­ak­tigt på nätet. För er som är intres­se­rade av Has­sel­blad och dess pro­duk­ter ska inte […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Supermåne från Kopparklinten

Av Sören Lindqvist

Tele­fo­nen vibre­rar irri­te­rande på säng­bor­det för andra gången, kloc­kan är 03.20 och jag är sli­ten och trött. Jag brot­tas med tan­ken på att fort­sätta sova eller stiga upp. Men idag är ju den spe­ci­ella dagen på året… kan väl åtminstone kolla väder­le­ken. Efter många om och men kom­mer man ur sängen och tit­tar ut genom […]

Taggat , , |