Författare: Sören Lindqvist

Sören LindqvistFödd och uppvuxen i Trollhättan sedan 1962. Har fotograferat sedan tonåren men intresset tog riktigt fart under hans första långresor ut i världen. Gick ganska snabbt över till mellanformatet med Hasselblad och den "släpades" i vått och torrt under en nästan två års oförglömlig rundresa i Asien. För att utöka kunskaperna inom det svartvita mediet deltog Sören i kurser i ett par omgångar hos John Sexton i Kalifornien som tidigare varit assisten hos Ansel Adams. Det var det närmaste man kunde komma Ansel Adams för att se hans metoder eftersom han inte var vid livet. Det var ett stort ögonblick när man fick besöka Ansels mörkrum och se hans berömda kopior och negativ som man har läst så mycket om. Storformatskamera inköptes och Hasselbladskameran hamnade på hyllan. Med kunskapen från "mästarna" startades kursverksamhet upp i Trollhättan med svartvit teknik med namnet The Fine Print En kurs som varade i många år och var mycket uppskattad.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Anda­lu­sia — Reflec­tions on the land Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­si­en. Utställ­ning­en pre­sen­te­ras i en mil­jö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Sur­te Glas­bruks­mu­se­um. Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ning­en pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dric­ka med smak av Anda­lu­si­en finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver museets […]

Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­ga­re. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bätt­re upp­kopp­ling. Med tan­ke på den kor­ta tid vi varit här känns det som vi fått en gans­ka bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit fotografiskt […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Årets bästa fotobok

Av Sören Lindqvist

Con­ny Nord har gått till final i “Årets bäs­ta foto­bok” arran­ge­rat tillam­mans av Pho­to­ho­me, Pana­so­nic, Kame­ra och Bild. Con­ny täv­lar med boken “Reflek­tio­ner”. Du mås­te rös­ta på tre böc­ker och som tack för hjäl­pen kan du vin­na en val­fri egen foto­bok, värd upp till 1.500 kr. För att rös­ta gå in på www​.pho​to​ho​me​.se Omröst­ning­en avslutas […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nä­ra foto­gra­fi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­a­ri till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tis­ka och kre­a­ti­va bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ning­en. Fler­ta­let är tag­na under 2000–talet, de älds­ta på 80–talet.

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­ce­ra ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­va­re när man ser den­na infor­ma­ti­va video hur det går till. Det krävs hårt arbe­te och en driv­kraft att utveck­la nya­re och bätt­re ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Fem fotografer i Australien

Av Sören Lindqvist

Fem foto­gra­fer varav en med Canon 5D Mk II i film­lä­ge visar hur det kan gå till när man foto­gra­fe­rar i Austra­li­ens syd­väst­ra regi­o­ner. En annorlun­da “doku­men­tär” om deras resa på den­na fan­tas­tis­ka kon­ti­nent!Mer infor­ma­tion om de fem foto­gra­fer­na hit­tar du här nd5​.com​.au

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fis­ka för­e­ning­en Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ning­en har blan­dad tek­nik från digi­ta­la utskrif­ter till mer tra­di­tio­nel­la sil­ver­ko­pi­or. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­ra­de av foto­gra­fer­na Con­ny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Ken­ny Tell. Utställ­ning­en pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Taggat |
Stängt för kommentarer

Ove Bengtson Product Manager på Hasselblad

Av Sören Lindqvist

En annorlun­da inter­vju i humo­ris­tisk ton med Ove Bengt­son som är Pro­duct Mana­ger för Has­sel­blad. Den här typen av inter­vju­er är roli­ga­re än de ste­la och oftast trå­ki­ga for­mel­la vari­an­ter­na. Här får vi svar på många frå­gor som ofta sprids fel­ak­tigt på nätet. För er som är intres­se­ra­de av Has­sel­blad och dess pro­duk­ter ska inte […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Supermåne från Kopparklinten

Av Sören Lindqvist

Tele­fo­nen vibre­rar irri­te­ran­de på säng­bor­det för and­ra gång­en, kloc­kan är 03.20 och jag är sli­ten och trött. Jag brot­tas med tan­ken på att fort­sät­ta sova eller sti­ga upp. Men idag är ju den spe­ci­el­la dagen på året… kan väl åtminsto­ne kol­la väder­le­ken. Efter många om och men kom­mer man ur säng­en och tit­tar ut genom […]

Taggat , , |