Tag-arkiv: Video

Stängt för kommentarer

Fem fotografer i Australien

Av Sören Lindqvist

Fem foto­gra­fer varav en med Canon 5D Mk II i film­läge visar hur det kan gå till när man foto­gra­fe­rar i Austra­li­ens syd­västra regi­o­ner. En annorlunda “doku­men­tär” om deras resa på denna fan­tas­tiska kon­ti­nent!Mer infor­ma­tion om de fem foto­gra­ferna hit­tar du här nd5​.com​.au

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Ove Bengtson Product Manager på Hasselblad

Av Sören Lindqvist

En annorlunda inter­vju i humo­ris­tisk ton med Ove Bengt­son som är Pro­duct Mana­ger för Has­sel­blad. Den här typen av inter­vjuer är roli­gare än de stela och oftast trå­kiga for­mella vari­an­terna. Här får vi svar på många frå­gor som ofta sprids fel­ak­tigt på nätet. För er som är intres­se­rade av Has­sel­blad och dess pro­duk­ter ska inte […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Fotografering med Kreativitet

Av Sören Lindqvist

Fan­tas­tisk kre­a­ti­vi­tet! Otro­ligt inspi­re­rande att se vad man kan göra med en still­bilds­ka­mera och en bra ide. Med nio vec­kors för­be­re­del­ser, en kamera­vin­kel, en madrass och 48 tim­mars foto­gra­fe­ring blev till slut 2096 bil­der grun­den till den musik­vi­deo som bli­vit en bland de största fram­gång­arna i stop motion video. Den har bli­vit nomi­ne­rad till Grammy […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Henri Cartier–Bresson

Av Sören Lindqvist

En av mina abso­luta favo­ri­ter Henri Cartier–Bresson (19082004) en foto­graf med ett fan­tas­tiskt öga. Han berät­tar att “form” för honom är det pri­mära där lju­set i moti­vet är som par­fym. Det är unge­fär samma språk som Hun­ting­ton Wit­he­rill för­kla­rar i sin inter­vju. Henri har mas­sor av beund­rare värl­den över och ett bib­li­o­tek med foto­böc­ker blir […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Huntington Witherill

Av Sören Lindqvist

För er som var med på min resa i USA hös­ten 2001 kän­ner väl till denna man. Vi hade en myc­ket trev­lig stund hemma hos Hun­ting­ton. Jag är oer­hört impo­ne­rad av hans kre­a­ti­vi­tet och pro­duk­ti­vi­tet. Att få se hans arbete på nära håll var både inspi­re­rande och läro­rikt. Du kan se mer av hans fotografiska […]

Också taggat , |