Författare: Sören Lindqvist

Sören LindqvistFödd och uppvuxen i Trollhättan sedan 1962. Har fotograferat sedan tonåren men intresset tog riktigt fart under hans första långresor ut i världen. Gick ganska snabbt över till mellanformatet med Hasselblad och den "släpades" i vått och torrt under en nästan två års oförglömlig rundresa i Asien. För att utöka kunskaperna inom det svartvita mediet deltog Sören i kurser i ett par omgångar hos John Sexton i Kalifornien som tidigare varit assisten hos Ansel Adams. Det var det närmaste man kunde komma Ansel Adams för att se hans metoder eftersom han inte var vid livet. Det var ett stort ögonblick när man fick besöka Ansels mörkrum och se hans berömda kopior och negativ som man har läst så mycket om. Storformatskamera inköptes och Hasselbladskameran hamnade på hyllan. Med kunskapen från "mästarna" startades kursverksamhet upp i Trollhättan med svartvit teknik med namnet The Fine Print En kurs som varade i många år och var mycket uppskattad.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kamera och pen­sel Ett vår­tec­ken borta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nella ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ningen sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Palatset Alhambra, Granada Andalusien

Av Sören Lindqvist

Alham­bra bety­der “Den Röda Bor­gen” på ara­biska men även känd som “Juve­len i Moriska Spa­nien” på grund av sin skön­het. Alham­bra är myc­ket gam­mal, bygg­na­tio­nen påbör­ja­des redan år 1238 av sul­ta­nen Muham­mad I al-​​​​Ahman som var upp­hovs­man till Nas­rid dynastin (en dynasti av det mus­limska kung­a­ri­ket). Det upp­skat­tas att upp till 40 000 män­ni­skor levde i […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med inferno av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskriva i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smälta alla intryck och kunna gå vidare mot nya mål. Att få njuta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sittandes […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul detta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många större museum bru­kar även visa en ganska intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fera om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Fotoresan till Österrike och Italien

Av Sören Lindqvist
Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Fotografera på Allmän plats

Av Sören Lindqvist

Det här är ett intres­sant ämne som alla bör känna till… att foto­gra­fera på all­män plats kan ingen stoppa dig för även om du har kame­ran rik­tad mot en pri­vat bygg­nad! Stå på dig om du råkar ut för säker­hets­vak­ter som påstår något annat eller hotar med att ringa polis. Sedan ter­ro­rist­at­tac­ker har kom­mit på […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fekta backup syste­met finns egent­li­gen inte för det är så olika behov bero­ende på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­givna ama­tö­ren till den mest inbitna foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­rade och kom­pli­ce­rade nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­lingar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­tige Popoca­te­petl med sin ståt­liga höjd av 5426 meter läg­ger sin skugga över lilla Atlixco strax söder om mil­jonsta­den Pue­bla. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cerna som direkt över­satt bety­der “Det rykande ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Bixby Bridge on Highway One California

Av Sören Lindqvist

Denna fan­tas­tiska bro som är 218 meter lång och 85 meter hög pas­se­rar man på “Cali­for­nia Hig­h­way One” en sling­rande väg som föl­jer kus­ten från San Fran­ci­sco ner till Los Ang­e­les. En väg som abso­lut rekom­men­de­ras om ni fär­das i denna del av värl­den. Bron lig­ger cirka 190 kilo­me­ter söder om San Fran­ci­sco eller knappt 21 kilo­me­ter söder om […]

Taggat , , , , |