Författare: Sören Lindqvist

Sören LindqvistFödd och uppvuxen i Trollhättan sedan 1962. Har fotograferat sedan tonåren men intresset tog riktigt fart under hans första långresor ut i världen. Gick ganska snabbt över till mellanformatet med Hasselblad och den "släpades" i vått och torrt under en nästan två års oförglömlig rundresa i Asien. För att utöka kunskaperna inom det svartvita mediet deltog Sören i kurser i ett par omgångar hos John Sexton i Kalifornien som tidigare varit assisten hos Ansel Adams. Det var det närmaste man kunde komma Ansel Adams för att se hans metoder eftersom han inte var vid livet. Det var ett stort ögonblick när man fick besöka Ansels mörkrum och se hans berömda kopior och negativ som man har läst så mycket om. Storformatskamera inköptes och Hasselbladskameran hamnade på hyllan. Med kunskapen från "mästarna" startades kursverksamhet upp i Trollhättan med svartvit teknik med namnet The Fine Print En kurs som varade i många år och var mycket uppskattad.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kame­ra och pen­sel Ett vår­tec­ken bor­ta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nel­la ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ning­en sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Palatset Alhambra, Granada Andalusien

Av Sören Lindqvist

Alham­b­ra bety­der “Den Röda Bor­gen” på ara­bis­ka men även känd som “Juve­len i Moris­ka Spa­ni­en” på grund av sin skön­het. Alham­b­ra är myc­ket gam­mal, bygg­na­tio­nen påbör­ja­des redan år 1238 av sul­ta­nen Muham­mad I al-Ahman som var upp­hovs­man till Nas­rid dynastin (en dynasti av det mus­lims­ka kung­a­ri­ket). Det upp­skat­tas att upp till 40 000 män­ni­skor levde […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med infer­no av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskri­va i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smäl­ta alla intryck och kun­na gå vida­re mot nya mål. Att få nju­ta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sittandes […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul det­ta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många stör­re muse­um bru­kar även visa en gans­ka intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fe­ra om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Fotoresan till Österrike och Italien

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lin­dqvist Fan­tas­tis­ka dagar Tyvär så är hotel­lets inter­netupp­kopp­ling besvä­ran­de dålig och det gör att vi inte kan hål­la upp­da­te­ring­ar på resan som vi kanske öns­kat. Men kort­fat­tat kan man säga efter 2 dagars resa med all sor­ters väder har vi haft en fan­tas­tiskt start på vec­kan. Nysnö ända ner i dal­gång­en dagen […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Fotografera på Allmän plats

Av Sören Lindqvist

Det här är ett intres­sant ämne som alla bör kän­na till… att foto­gra­fe­ra på all­män plats kan ing­en stop­pa dig för även om du har kame­ran rik­tad mot en pri­vat bygg­nad! Stå på dig om du råkar ut för säker­hets­vak­ter som påstår något annat eller hotar med att ringa polis. Sedan ter­ro­rist­at­tac­ker har kom­mit på […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fek­ta back­up syste­met finns egent­li­gen inte för det är så oli­ka behov bero­en­de på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­giv­na ama­tö­ren till den mest inbit­na foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­ra­de och kom­pli­ce­ra­de nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­ling­ar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­ti­ge Popoca­te­petl med sin ståt­li­ga höjd av 5426 meter läg­ger sin skug­ga över lil­la Atlix­co strax söder om mil­jonsta­den Pue­b­la. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cer­na som direkt över­satt bety­der “Det rykan­de ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Bixby Bridge on Highway One California

Av Sören Lindqvist

Den­na fan­tas­tis­ka bro som är 218 meter lång och 85 meter hög pas­se­rar man på “Cali­for­nia Hig­h­way One” en sling­ran­de väg som föl­jer kus­ten från San Fran­ci­sco ner till Los Ang­e­les. En väg som abso­lut rekom­men­de­ras om ni fär­das i den­na del av värl­den. Bron lig­ger cir­ka 190 kilo­me­ter söder om San Fran­ci­sco eller knappt 21 kilo­me­ter söder om […]

Taggat , , , , |