Stängt för kommentarer

Bixby Bridge on Highway One California

Av Sören Lindqvist

Den­na fan­tas­tis­ka bro som är 218 meter lång och 85 meter hög pas­se­rar man på “Cali­for­nia Hig­h­way One” en sling­ran­de väg som föl­jer kus­ten från San Fran­ci­sco ner till Los Ang­e­les. En väg som abso­lut rekom­men­de­ras om ni fär­das i den­na del av värl­den. Bron lig­ger cir­ka 190 kilo­me­ter söder om San Fran­ci­sco eller knappt 21 kilo­me­ter söder om sta­den Car­mel. Bron är tro­ligt­vis en av de mest foto­gra­fe­ra­de bro­ar i USA, men med all sin rätt. Bron bygg­des 1931 och var klar 14 måna­der sena­re och öpp­na­des för tra­fik i Novem­ber 1932 (reno­ve­ra­des 1996). Bron gav enor­ma tids­vins­ter där en resa tidi­ga­re från Big Sur som lig­ger söder om bron till Mon­te­rey och till­ba­ka kun­de ta tre dagar på ruf­fi­ga ser­pen­tin­vä­gar bland bergen.


Bixby Bridge California © Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Bedårande vy över Stilla Havet

Nu för tiden är det lätt att besö­ka bron då det finns par­ke­ring­ar och “out­looks” på båda sidor. Det finns även gång­ba­nor på båda sidor av bron. Vyn är bedå­ran­de från bron där du ser Stil­la Havet och dess dyning­ar rul­la in mot kus­ten. Big Sur arran­ge­rar “Big Sur Inter­na­to­nal Marat­hon” som går över bron och utef­ter Hig­h­way One onek­li­gen en under­bar upp­le­vel­se för mara­ton­lö­pa­re. Utmed Hig­h­way One finns det många områ­den att besö­ka så tag god tid på er för en resa på den­na spän­nan­de väg. Bil­den är tagen en tidig novem­ber mor­gon innan solen pas­se­rar bergs­top­par­na i bak­grun­den. Väder och vind var med mig eftersom det spe­lar stor roll när man “spring­er” runt med en stor­for­matska­me­ra. En stor­for­matska­me­ra blir lätt ett stor­se­gel i för star­ka vin­dar. Rekom­men­de­rar ett besök i tidig mor­gon, har man tur är det dim­ma som lät­tar och solen tit­tar fram, då är det näs­tan straff­bart utan kame­ra att föreviga…

Taggat , , , ,