Stängt för kommentarer

San Miquel de Allende, Mexico

Av Sören Lindqvist

San Miquel de Allen­de i del­sta­ten Gua­naju­a­to i cen­tra­la Mex­i­ko. Här bor cir­ka 60 000 och i hela kom­mu­nen runt 140 000 invå­na­re (2007). Sta­den grun­da­des år 1542 och är belä­gen 1 870 meter över havet. Cen­tra­la Mex­i­co lig­ger på gans­ka hög höjd jäm­fört med svens­ka mått och det gör att kli­ma­tet är väl­digt behag­ligt året runt. Histo­riskt sett är sta­den vik­tig för Mex­i­kans­ka fri­hets­kri­get under bör­jan av 1800 talet. Det är ock­så svårt att tro att sta­den var på väg att bli en spökstad i bör­jan på 1900 talet när man besö­ker den idag.


Doors in San Miquel de Allende © Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Populärt tillhåll för Författare och Konstnärer

Med sina arki­tek­to­nis­ka bygg­na­der i bland annat barock­stil och kli­ma­tet attra­he­ra­de många konst­nä­rer och för­fat­ta­re, spe­ci­ellt från USA. Kul­tur och konst­sko­lor eta­ble­ra­des som blev myc­ket popu­lä­ra bland annat av ame­ri­kans­ka sol­dat­ve­te­ra­ner från and­ra världs­kri­get. Idag finns en stor kolo­ni av pen­sio­ne­ra­de ame­ri­ka­ner och kana­den­sa­re. Sta­dens väl beva­ra­de histo­ris­ka cent­rum är idag klas­sad som världs­arv. Sta­dens cent­rum är avstängd från tra­fik och allt går i ett lugnt tem­po. Det finns fan­tas­tis­ka bygg­na­der och sta­den är berömd för alla sina utsmyc­ka­de trä­por­tar. San Miquel de Allen­de är “turis­tisk” men väl värd att besö­kas för sina pit­to­res­ka områ­den. Angå­en­de de dåli­ga nyhe­ter som sprids om dro­gre­la­te­ra­de vålds­dåd är kri­mi­na­li­te­ten så låg i områ­det att de fles­ta stä­der i Euro­pa kom­mer att blek­na i jämförelse.

Street name in San Miquel de Allende © Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Window in San Miquel Allende, Mexico @ Soren Lindqvist

Taggat ,