Stängt för kommentarer

San Miquel de Allende, Mexico

Av Sören Lindqvist

San Miquel de Allende i del­sta­ten Gua­naju­ato i cen­trala Mex­iko. Här bor cirka 60 000 och i hela kom­mu­nen runt 140 000 invå­nare (2007). Sta­den grun­da­des år 1542 och är belä­gen 1 870 meter över havet. Cen­trala Mex­ico lig­ger på ganska hög höjd jäm­fört med svenska mått och det gör att kli­ma­tet är väl­digt behag­ligt året runt. Histo­riskt sett är sta­den vik­tig för Mex­i­kanska fri­hets­kri­get under bör­jan av 1800 talet. Det är också svårt att tro att sta­den var på väg att bli en spökstad i bör­jan på 1900 talet när man besö­ker den idag.


Doors in San Miquel de Allende © Soren Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Popu­lärt till­håll för För­fat­tare och Konstnärer

Med sina arki­tek­to­niska bygg­na­der i bland annat barock­stil och kli­ma­tet attra­he­rade många konst­nä­rer och för­fat­tare, spe­ci­ellt från USA. Kul­tur och konst­sko­lor eta­ble­ra­des som blev myc­ket popu­lära bland annat av ame­ri­kanska sol­dat­ve­te­ra­ner från andra världs­kri­get. Idag finns en stor koloni av pen­sio­ne­rade ame­ri­ka­ner och kana­den­sare. Sta­dens väl beva­rade histo­riska cent­rum är idag klas­sad som världs­arv. Sta­dens cent­rum är avstängd från tra­fik och allt går i ett lugnt tempo. Det finns fan­tas­tiska bygg­na­der och sta­den är berömd för alla sina utsmyc­kade trä­por­tar. San Miquel de Allende är “turis­tisk” men väl värd att besö­kas för sina pit­to­reska områ­den. Angå­ende de dåliga nyhe­ter som sprids om dro­gre­la­te­rade vålds­dåd är kri­mi­na­li­te­ten så låg i områ­det att de flesta stä­der i Europa kom­mer att blekna i jämförelse.

Street name in San Miquel de Allende © Soren Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Window in San Miquel Allende, Mexico @ Soren Lindqvist

Taggat ,