Stängt för kommentarer

Montserrat i Katalonien, Spanien

Av Conny Nord

Montser­rat det såg­tan­da­de ber­get är Bar­ce­lo­nas heli­ga berg och lig­ger drygt 50 km in i lan­det. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tis­ka och bran­ta och uppe på en av bergs­si­dor­na lig­ger ett stort klos­ter “Mone­stir de Montser­rat”. Klost­ret har fun­nits sen 1025 men har för­störts med jäm­na mel­lan­rum bland annat av Napo­le­ons trup­per på 1800–talet.

  Bergsmassivet Montserrat i Katalonien © Conny Nord   Bergsmassivet Montserrat i Katalonien © Conny Nord  

Svarta Jungfrun

Det bor ett 80-tal mun­kar i klost­ret och mas­sor av pil­gri­mer kom­mer dit var­je år för att se den Svar­ta Jung­frun La More­ne­ta som finns inne i klos­ter­kyr­kan. Sta­tyn av den Svar­ta Jung­frun kom till Spa­ni­en cir­ka 100 AC. Sena­re göm­des sta­tyn för Morer­na i en grot­ta, som idag är helig. Först i slu­tet av 800–talet upp­täck­tes sta­tyn igen av fåra­her­dar. De hör­de musik och såg ett ljus inne i grot­tan vil­ket led­de dem till sta­tyn. Plat­sen har stor bety­del­se inte bara för pil­gri­mer utan ock­så som ett fäs­te för den Kata­lans­ka kul­tu­ren och språ­ket. Under Fran­co för­bjöds kata­lans­kan som språk och klost­ret var under den här tiden en bas­ti­on för Kata­lansk natio­na­lism och fred­ligt mot­stånd. Från klost­ret går en kugg­stångs­ba­na upp till top­pen av ber­get. Här­i­från finns det många väl utmärk­ta vand­rings­le­der in i natur­par­ken. Hela bergs­mas­si­vet är näm­li­gen ett natur­skydds­om­rå­de sedan år 1987.

Montserrat Katalonien Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Montserrat Katalonien Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Montserrat Katalonien Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat ,