Stängt för kommentarer

La Sagrada Familia Barcelona

Av Conny Nord

Jag har varit i många kate­dra­ler men La Sagrada Fami­lia i Bar­ce­lona tar nog pri­set. La Sagrada fami­lia bety­der “den heliga famil­jen”. Egent­li­gen är det inte någon kate­dral utan en basi­lika. Bygg­na­tio­nen bör­jade 1882 och den beräk­nas bli klar 2026 men den blir för­mod­li­gen ald­rig rik­tigt klar. Kyr­kan har en enorm rymd, tak­höj­den är 75 meter och byggd i ljusa material.

  La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord   La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord  

Antoni Gaudi

Antoni Gaudi, arki­tek­ten bakom denna fan­tas­tiska bygg­nad var som barn sjuk i reu­ma­tism och kunde inte leka med andra barn. Istäl­let tog hans mor med honom på långa pro­me­na­der i det omgi­vande land­ska­pet. Det påstås att det lade grun­den till hans intresse för natu­rens under, vil­ket han stu­de­rade in i mista detalj som syns tyd­ligt i arki­tek­tu­ren i La Sagrada Fami­lia. Pelarna ser ut som träd med gren­verk och taken är klädda med blom­mor. Det finns inga lod­räta lin­jer utan allt har sve­pande for­mer. När bygg­na­tio­nen bör­jade 1882 var inte Gaudi ansva­rig utan han fick erbju­dan­det 1883 och tac­kade ja. Det blev hans livs­gär­ning tills han för­o­lyc­ka­des 1926 i en spårvagnsolycka.

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord© Foto­graf Cony Nord

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat , , , , ,