Stängt för kommentarer

La Sagrada Familia Barcelona

Av Conny Nord

Jag har varit i många kate­dra­ler men La Sagra­da Fami­lia i Bar­ce­lo­na tar nog pri­set. La Sagra­da fami­lia bety­der “den heli­ga famil­jen”. Egent­li­gen är det inte någon kate­dral utan en basi­li­ka. Bygg­na­tio­nen bör­ja­de 1882 och den beräk­nas bli klar 2026 men den blir för­mod­li­gen ald­rig rik­tigt klar. Kyr­kan har en enorm rymd, tak­höj­den är 75 meter och byggd i lju­sa material.

  La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord   La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord  

Antoni Gaudi

Anto­ni Gau­di, arki­tek­ten bakom den­na fan­tas­tis­ka bygg­nad var som barn sjuk i reu­ma­tism och kun­de inte leka med and­ra barn. Istäl­let tog hans mor med honom på långa pro­me­na­der i det omgi­van­de land­ska­pet. Det påstås att det lade grun­den till hans intres­se för natu­rens under, vil­ket han stu­de­ra­de in i mis­ta detalj som syns tyd­ligt i arki­tek­tu­ren i La Sagra­da Fami­lia. Pelar­na ser ut som träd med gren­verk och taken är kläd­da med blom­mor. Det finns inga lod­rä­ta lin­jer utan allt har sve­pan­de for­mer. När bygg­na­tio­nen bör­ja­de 1882 var inte Gau­di ansva­rig utan han fick erbju­dan­det 1883 och tac­ka­de ja. Det blev hans livs­gär­ning tills han för­o­lyc­ka­des 1926 i en spårvagnsolycka.

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord

© Foto­graf Cony Nord

La Sagrada Familia Barcelona © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , , , ,