Stängt för kommentarer

Datorn en riktig Tidstjuv

Av Jan von Steijern

När jag pen­sio­ne­ra­de mig var jag fast beslu­ten, att jag inte skul­le ha någon dator hem­ma, eftersom jag anser den vara sam­häl­lets störs­ta tids­tjuv. Jag lyc­ka­des stå emot i 8 år, men för två år sedan, föll jag till föga för kom­pi­sar­nas tryck samt mitt eget foto­in­tres­se och skaf­fa­de en dator. Tänk att det kun­de gå så “illa”. Många hade und­rat, när de skul­le få se mina bil­der på web­ben, så det var väl främst det, som häg­ra­de. Eftersom jag helst foto­gra­fe­rar med film i kame­ran så var mål­sätt­ning­en med skan­ner och dato­rin­köp att skan­na in mina mel­lan­for­mats­dia och någ­ra svart­vi­ta mörk­rumsko­pi­or för att läng­re fram kun­na läg­ga ut dem på en hemsida.


Digital Kompaktkamera

Med tiden blev det ock­så en digi­tal kom­pakt­ka­me­ra, men den bidrar mer med kvan­ti­tet än kva­li­tet, som jag ser det. Med film i kame­ran blir det ett lång­sam­ma­re tem­po i bild­ska­pan­det, som pas­sar mig. Dess­utom blir det betyd­ligt mind­re tid fram­för bild­skär­men, som istäl­let kan använ­das till att ta nya bil­der. Det, som är bra med film är, att jag har en extra back-up för­u­tom alla hårddiskar.

Nyli­gen nåd­de jag mitt upp­sat­ta mål att få igång en bild­si­da på web­ben. Utse­en­det på sidan är inte defi­ni­tivt, men något att utgå ifrån. Man blir ald­rig fullärd, det­ta gäl­ler spe­ci­ellt inom den digi­ta­la värl­den. Det för ju det goda med sig att de grå cel­ler­na får sin väl­be­höv­li­ga motion. Nack­de­len är de allt­för många tim­mar­na av stil­la­sit­tan­de och mind­re frisk luft. Trots nack­de­lar­na mås­te jag till­stå, att jag haft för­bas­kat roligt vid datorn de här två åren. Kanske mitt tek­nik­in­tres­se ock­så hjälpt mig att kom­ma igång for­ta­re än jag trod­de var möj­ligt. En sak är säker, att utan kun­ni­ga, hjälp­vil­li­ga kom­pi­sar, så hade jag inte varit på banan så här snabbt. Ett stort tack till er alla, ing­en nämnd och ing­en glömd.

Efter att jag pub­li­ce­ra­de min hem­si­da www​.jan​von​.se, har jag för­stått att ni är många där­u­te, som tänkt tan­ken, men inte kom­mit till skott. Har jag lyc­kats inspi­re­ra någon så känns det bra.

Utrust­ning
iMac 24” med fler­ta­let exter­na hårdd­dis­kar för bil­dar­kiv och back-up
Skan­ner Epson V750 Pro /​ Skri­va­re Canon Pix­ma IP 4600
Bild­be­hand­lings­pro­gram Ado­be Lightroom 3

Taggat ,