Stängt för kommentarer

Datorn en riktig Tidstjuv

Av Jan von Steijern

När jag pen­sio­ne­rade mig var jag fast beslu­ten, att jag inte skulle ha någon dator hemma, eftersom jag anser den vara sam­häl­lets största tids­tjuv. Jag lyc­ka­des stå emot i 8 år, men för två år sedan, föll jag till föga för kom­pi­sar­nas tryck samt mitt eget foto­in­tresse och skaf­fade en dator. Tänk att det kunde gå så “illa”. Många hade und­rat, när de skulle få se mina bil­der på web­ben, så det var väl främst det, som häg­rade. Eftersom jag helst foto­gra­fe­rar med film i kame­ran så var mål­sätt­ningen med skan­ner och dato­rin­köp att skanna in mina mel­lan­for­mats­dia och några svart­vita mörk­rumsko­pior för att längre fram kunna lägga ut dem på en hemsida.


Digi­tal Kompaktkamera

Med tiden blev det också en digi­tal kom­pakt­ka­mera, men den bidrar mer med kvan­ti­tet än kva­li­tet, som jag ser det. Med film i kame­ran blir det ett lång­sam­mare tempo i bild­ska­pan­det, som pas­sar mig. Dess­utom blir det betyd­ligt mindre tid fram­för bild­skär­men, som istäl­let kan använ­das till att ta nya bil­der. Det, som är bra med film är, att jag har en extra back-​​up för­u­tom alla hårddiskar.

Nyli­gen nådde jag mitt upp­satta mål att få igång en bild­sida på web­ben. Utse­en­det på sidan är inte defi­ni­tivt, men något att utgå ifrån. Man blir ald­rig fullärd, detta gäl­ler spe­ci­ellt inom den digi­tala värl­den. Det för ju det goda med sig att de grå cel­lerna får sin väl­be­höv­liga motion. Nack­de­len är de allt­för många tim­marna av stil­la­sit­tande och mindre frisk luft. Trots nack­de­larna måste jag till­stå, att jag haft för­bas­kat roligt vid datorn de här två åren. Kanske mitt tek­nik­in­tresse också hjälpt mig att komma igång for­tare än jag trodde var möj­ligt. En sak är säker, att utan kun­niga, hjälp­vil­liga kom­pi­sar, så hade jag inte varit på banan så här snabbt. Ett stort tack till er alla, ingen nämnd och ingen glömd.

Efter att jag pub­li­ce­rade min hem­sida www​.jan​von​.se, har jag för­stått att ni är många där­ute, som tänkt tan­ken, men inte kom­mit till skott. Har jag lyc­kats inspi­rera någon så känns det bra.

Utrust­ning
iMac 24” med fler­ta­let externa hårdd­dis­kar för bil­dar­kiv och back-​​up
Skan­ner Epson V750 Pro /​ Skri­vare Canon Pixma IP 4600
Bild­be­hand­lings­pro­gram Adobe Lightroom 3

Taggat ,