Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VIII

Av Conny Nord

Efter Sevilla bör­jar hem­fär­den mot Troll­hät­tan och Sve­rige. Vi har stop­pat till vid Mazarón en liten stad 25 km väs­ter om Car­ta­gena. Väd­ret är verk­li­gen bra och cam­pingen har en upp­värmd pool så det påmin­ner en hel del om en char­ter­resa. Vi har besökt ett kust­bat­teri ute på en udde som heter “Cabo de Tinoso” med två enorma kano­ner och ett häf­tigt befäst­nings­verk. Kali­bern är 381 mm och räck­vid­den är drygt 30 km.

Cabo de Tinoso, Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Kano­nerna på Navarone?

Det påstås att fil­men Kano­nerna på Nava­rone spe­la­des in här men det är delade meningar om den saken. Vissa påstår att inspel­ningen var för­lagd på södra Rho­dos. Möj­li­gen har båda plat­serna använts. Befäst­ningen bygg­des mel­lan världs­kri­gen och kano­nerna står väl­digt oskyd­dade för luftan­grepp så de var omo­derna redan under andra världs­kri­get. Det har varit många väp­nade kon­flik­ter mel­lan Marocko och Spa­nien, så det kan ha varit en anled­ning till att befäst­ningen bygg­des. Spa­nien läm­nade Väst­sa­hara för 25 år sedan så det är bara i modern tid som läget nor­ma­li­se­rats mel­lan länderna.

Cabo de Tinoso Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Cabo de Tinoso Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Sand­stens­klip­por vid Bolnuevo

Väs­ter om Mazarón vid en liten by som heter Bol­nu­evo lig­ger de här sand­stens­klip­porna inte långt från stran­den. Väder och vind har skulp­te­rat ut helt fan­tas­tiska for­mer ur sand­ste­nen, Picasso kunde inte gjort det bättre. En vac­ker sol­ned­gång för­stärkte fär­gerna i klip­porna till en röd­gul rodnad.

Bolnuevo Spanien © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat , , ,