Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VIII

Av Conny Nord

Efter Sevil­la bör­jar hem­fär­den mot Troll­hät­tan och Sve­ri­ge. Vi har stop­pat till vid Mazarón en liten stad 25 km väs­ter om Car­ta­ge­na. Väd­ret är verk­li­gen bra och cam­ping­en har en upp­värmd pool så det påmin­ner en hel del om en char­ter­re­sa. Vi har besökt ett kust­bat­te­ri ute på en udde som heter “Cabo de Tino­so” med två enor­ma kano­ner och ett häf­tigt befäst­nings­verk. Kali­bern är 381 mm och räck­vid­den är drygt 30 km.

Cabo de Tinoso, Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Kanonerna på Navarone?

Det påstås att fil­men Kano­ner­na på Nava­ro­ne spe­la­des in här men det är dela­de mening­ar om den saken. Vis­sa påstår att inspel­ning­en var för­lagd på söd­ra Rho­dos. Möj­li­gen har båda plat­ser­na använts. Befäst­ning­en bygg­des mel­lan världs­kri­gen och kano­ner­na står väl­digt oskyd­da­de för luftan­grepp så de var omo­der­na redan under and­ra världs­kri­get. Det har varit många väp­na­de kon­flik­ter mel­lan Maroc­ko och Spa­ni­en, så det kan ha varit en anled­ning till att befäst­ning­en bygg­des. Spa­ni­en läm­na­de Väst­sa­ha­ra för 25 år sedan så det är bara i modern tid som läget nor­ma­li­se­rats mel­lan länderna.

Cabo de Tinoso Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Cabo de Tinoso Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Sandstensklippor vid Bolnuevo

Väs­ter om Mazarón vid en liten by som heter Bol­nu­e­vo lig­ger de här sand­stens­klip­por­na inte långt från stran­den. Väder och vind har skulp­te­rat ut helt fan­tas­tis­ka for­mer ur sand­ste­nen, Picas­so kun­de inte gjort det bätt­re. En vac­ker sol­ned­gång för­stärk­te fär­ger­na i klip­por­na till en röd­gul rodnad.

Bolnuevo Spanien © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , ,