Stängt för kommentarer

Färghantering med webbläsare

Av Sören Lindqvist

Du är foto­graf eller bara intres­se­rad av att se bil­der på inter­net. Du vill få en bra upp­le­vel­se, kän­ner för kva­li­tet där fär­ger ska vara så bra som möj­ligt även i en webb­lä­sa­re. Fler och fler bild­skär­mar kom­mer ut på mark­na­den med en färgrymd som näst intill kla­rar Ado­be RGB98 där en del bild­skär­mar till och med kla­rar mer. Var­för då inte utnytt­ja det och åter­ge dina bil­der på bäs­ta sätt!

Hänsyn till profiler och grafiska objekt

Pro­du­ce­rar man bil­der som hob­by eller i sitt arbe­te vill man givet­vis få bäs­ta möj­li­ga åter­giv­ning även på inter­net. Då behö­ver du en webb­lä­sa­re som tar hän­syn till inbäd­da­de pro­fi­ler. De even­tu­el­la per­so­ner som söker bil­der för köp eller bara beskå­dar bör ha en viss kun­skap om färg­han­te­ring och givet­vis då använ­der en webb­lä­sa­re som tar hän­syn till det. Det finns idag två styc­ken som gör det (Safa­ri och Fire­fox) men bara en som gör det fullt ut och det är Fire­fox, men Fire­fox gör det inte som stan­dard utan man mås­te redi­ge­ra i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len för att akti­ve­ra full färg­han­te­ring. Att ta hän­syn till inbäd­da­de pro­fi­ler på inter­netsi­dor är inte hela san­ning­en utan vi har ock­så gra­fis­ka objekt så som fär­ga­de rutor, lin­jer och bak­grun­der som är sty­la­de med CSS. Des­sa objekt ska enligt W3C kon­sor­ti­um (regle­rar webb­stan­dards) behand­las som sRGB. Föl­jan­de illust­ra­tion visar färgstrip­par med inbäd­da­de pro­fi­ler, överst med ProP­ho­to RGB sedan sRGB där­ef­ter med Pro­fil bort­ta­gen (untag­ged) och till sist underst sty­lad med CSS. Med en full­fjäd­rad webb­lä­sa­re ska illust­ra­tio­nen visas som en jämn fär­gad yta utan någ­ra skill­na­der. Pro­va med oli­ka webb­lä­sa­re får du se hur annorlun­da de tol­kar des­sa fär­ga­de ytor.Kalibrerad skärm en nödvändighet

För att kun­na gå vida­re är det nöd­vän­digt att bild­skär­men är kalibre­rad, du kom­mer att se orsa­ken i näst­kom­man­de steg. Nu ska vi gå in i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len i Fire­fox och stäl­la in så den tar hän­syn till inbäd­da­de pro­fi­ler och gra­fis­ka objekt. Man bör­jar med att i adress­fäl­tet skri­va in about:config och klic­kar på enter­knap­pen för att kom­ma in in kon­fi­gu­ra­tions­fi­len som bil­den nedan visar, men först visas ett var­nings­föns­ter som talar om att du ska vara för­sik­tig med redi­ge­ring­ar. Där­ef­ter skri­ver man in gfx.color i fil­terru­tan för att fil­tre­ra fram de rader i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len som vi ska upp­da­te­ra och de rader­na är följande:

gfx.color_management.display_profile
Skriv in hela sök­vä­gen till din bild­skärms­pro­fil (är skär­men kalibre­rad?) här någ­ra exem­pel på sökvägar.
Mac = /Users/“användarnamn”/Library/ColorSync/Profiles/“bildskärmsprofilens namn”
PC = C:/Windows/System32/Spool/Drivers/Colors/“bildskärmsprofilens namn”

gfx.color_management.mode
0 = Stäng av all färghantering
1 = Akti­ve­ra färg­han­te­ring för alla bil­der och gra­fis­ka objekt (rekom­men­de­ras)
2 = Akti­ve­ra färg­han­te­ring endast för bil­der med inbäd­da­de pro­fi­ler (stan­dard)

Starta om webbläsaren för att aktivera inställningarna

När man väl har upp­da­te­rat kon­fi­gu­ra­tions­fi­len stäng­er man fönst­ret och avslu­tar Fire­fox. Star­ta om Fire­fox som nu är fullt akti­ve­rad när det gäl­ler färg­han­te­ring. Kon­trol­le­ra fär­gy­tor­na ovan de ska nu vara i sam­ma färg­ton rakt över utan någ­ra syn­li­ga kan­ter. Du kan då nju­ta av att använ­da en webb­lä­sa­re som har full färg­han­te­ring utan att få någ­ra över­rask­ning­ar. Var obser­vant vid upp­da­te­ring­ar av Fire­fox, det visar sig att kon­fi­gu­ra­tions­fi­len går till­ba­ka till stan­dard­lä­ge, den behö­ver då redi­ge­ras igen vil­ket annars är lätt att glömma.

Taggat , , ,