Stängt för kommentarer

Färghantering med webbläsare

Av Sören Lindqvist

Du är foto­graf eller bara intres­se­rad av att se bil­der på inter­net. Du vill få en bra upp­le­velse, kän­ner för kva­li­tet där fär­ger ska vara så bra som möj­ligt även i en webb­lä­sare. Fler och fler bild­skär­mar kom­mer ut på mark­na­den med en färgrymd som näst intill kla­rar Adobe RGB98 där en del bild­skär­mar till och med kla­rar mer. Var­för då inte utnyttja det och återge dina bil­der på bästa sätt!

Hän­syn till pro­fi­ler och gra­fiska objekt

Pro­du­ce­rar man bil­der som hobby eller i sitt arbete vill man givet­vis få bästa möj­liga åter­giv­ning även på inter­net. Då behö­ver du en webb­lä­sare som tar hän­syn till inbäd­dade pro­fi­ler. De even­tu­ella per­so­ner som söker bil­der för köp eller bara beskå­dar bör ha en viss kun­skap om färg­han­te­ring och givet­vis då använ­der en webb­lä­sare som tar hän­syn till det. Det finns idag två styc­ken som gör det (Safari och Fire­fox) men bara en som gör det fullt ut och det är Fire­fox, men Fire­fox gör det inte som stan­dard utan man måste redi­gera i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len för att akti­vera full färg­han­te­ring. Att ta hän­syn till inbäd­dade pro­fi­ler på inter­netsi­dor är inte hela san­ningen utan vi har också gra­fiska objekt så som fär­gade rutor, lin­jer och bak­grun­der som är sty­lade med CSS. Dessa objekt ska enligt W3C kon­sor­tium (regle­rar webb­stan­dards) behand­las som sRGB. Föl­jande illust­ra­tion visar färgstrip­par med inbäd­dade pro­fi­ler, överst med ProP­hoto RGB sedan sRGB där­ef­ter med Pro­fil bort­ta­gen (untag­ged) och till sist underst sty­lad med CSS. Med en full­fjäd­rad webb­lä­sare ska illust­ra­tio­nen visas som en jämn fär­gad yta utan några skill­na­der. Prova med olika webb­lä­sare får du se hur annorlunda de tol­kar dessa fär­gade ytor.Kalibre­rad skärm en nödvändighet

För att kunna gå vidare är det nöd­vän­digt att bild­skär­men är kalibre­rad, du kom­mer att se orsa­ken i näst­kom­mande steg. Nu ska vi gå in i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len i Fire­fox och ställa in så den tar hän­syn till inbäd­dade pro­fi­ler och gra­fiska objekt. Man bör­jar med att i adress­fäl­tet skriva in about:config och klic­kar på enter­knap­pen för att komma in in kon­fi­gu­ra­tions­fi­len som bil­den nedan visar, men först visas ett var­nings­föns­ter som talar om att du ska vara för­sik­tig med redi­ge­ringar. Där­ef­ter skri­ver man in gfx.color i fil­terru­tan för att fil­trera fram de rader i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len som vi ska upp­da­tera och de raderna är följande:

gfx.color_management.display_profile
Skriv in hela sök­vä­gen till din bild­skärms­pro­fil (är skär­men kalibre­rad?) här några exem­pel på sök­vä­gar.
Mac = /Users/“användarnamn”/Library/ColorSync/Profiles/“bildskärmsprofilens namn”
PC = C:/Windows/System32/Spool/Drivers/Colors/“bildskärmsprofilens namn”

gfx.color_management.mode
0 = Stäng av all färg­han­te­ring
1 = Akti­vera färg­han­te­ring för alla bil­der och gra­fiska objekt (rekom­men­de­ras)
2 = Akti­vera färg­han­te­ring endast för bil­der med inbäd­dade pro­fi­ler (standard)

Starta om webb­lä­sa­ren för att akti­vera inställningarna

När man väl har upp­da­te­rat kon­fi­gu­ra­tions­fi­len stänger man fönst­ret och avslu­tar Fire­fox. Starta om Fire­fox som nu är fullt akti­ve­rad när det gäl­ler färg­han­te­ring. Kon­trol­lera fär­gy­torna ovan de ska nu vara i samma färg­ton rakt över utan några syn­liga kan­ter. Du kan då njuta av att använda en webb­lä­sare som har full färg­han­te­ring utan att få några över­rask­ningar. Var obser­vant vid upp­da­te­ringar av Fire­fox, det visar sig att kon­fi­gu­ra­tions­fi­len går till­baka till stan­dard­läge, den behö­ver då redi­ge­ras igen vil­ket annars är lätt att glömma.

Taggat , , ,