Stängt för kommentarer

Sevärt från Baskien i Spanien

Av Björn Carlsson

Bil­bao är bevi­set för att man inte ska satsa halv­hjär­tat. Vill man skapa arki­tek­tur och form­giv­ning som får besö­ka­ren att ta omvä­gar kan man inte all­tid göra som vi i Sve­rige: bygga lite lagom dis­kret och funk­tio­nellt, och låta allt nytt smälta in i den omgi­vande miljön.

Bil­bao är en gam­mal indu­stristad i norra Spa­nien med knappt 500.000 inne­vå­nare. I stor­lek som Göte­borg. Bil­bao lig­ger långt från Madrid och Bar­ce­lona. Hur var det möj­ligt för en liten ned­gången indu­stristad att bygga ett konst­mu­seum som Guggenheim?

Guggenheim. Bilbao Spanien © Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Gug­gen­heim

Gug­gen­heim i Bil­bao har bli­vit sym­bo­len för det moderna konst­mu­seet. Det är ritat av den ame­ri­kanska arki­tek­ten Frank Gehry. En djärv sats­ning som stod klar 1997. Det påstås att museet har ritats utan några raka lin­jer, där den böl­jande fasa­den är täckt med tre mil­li­me­ter tjock titan­plåt. Museet har fått en väl till­ta­gen cen­tral pla­ce­ring i sta­den, utef­ter flo­den Ner­vion. Broar anslu­ter till bygg­na­den, en spår­vagns­linje pas­se­rar under en del av museet. Arki­tek­ter och konst­in­tres­se­rade från värl­dens alla hörn vall­fär­dar hit. Museet har bidra­git till ett eko­no­miskt upp­sving för sta­den. Det var Guggenheim-​​museet som väckte mitt intresse för att resa till Bil­bao. Jag blev inte besvi­ken. Men jag upp­täckte att det fanns myc­ket mer i Baskien som var värt att upp­täcka för­u­tom Bilbao.

Guggenheim Bilbao Spanien © Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Vac­ker kuststräcka

En och annan besö­kare pas­se­rar genom Baskien på sin pil­grimsvand­ring mot San­ti­ago de Com­postela. Jag nöjde mig med att i hyr­bil åka utmed kus­ten från franska grän­sen väs­terut till fis­ke­byn Cudil­lero. Det är en vac­ker kust­sträcka med dra­ma­tiska branta berg som slut­tar ner mot havet, emel­lanåt avlösta av små sand­strän­der och fiskebyar.

Bland många plat­ser är här några jag tyckte var väl värda ett besök:

Hon­dar­ri­bia

På grän­sen till Frank­rike, en liten by med ring­mur från 1400-​​talet.

Alta­mira

Nära sta­den San­tan­der, grott­mål­ningar från 16000 f kr, med på UNESCO:s världsarvslista.

Picos de Europa

Natur­om­råde, Spa­ni­ens första natio­nal­park, med bergs­top­par på över 2600 meter, vand­rings­le­der och djupa klyftor.

Cangas de Onis

En liten stad som är “inkörspor­ten” till Picos de Europa. I sta­den finns en myc­ket känd bro från 1300-​​talet.

Comil­las

En trev­lig liten by med grän­der, där det ena lilla tor­get avlö­ser det andra. I byn finns arki­tek­ten Anto­nio Gau­dis hus El Cap­richo. En av Gau­dis få bygg­na­der utan­för Barcelona.

Cudil­lero

En myc­ket trev­lig fis­keby där husen lig­ger “stap­lade” upp efter ber­get som omger byns lilla torg. Många restau­ranger med fisk och skaldjur.

Playa del Silencio

Utan­för Cudil­lero lig­ger denna strand som jag hit­tade av en ren till­fäl­lig­het. Strand­rem­san lig­ger under en brant kust­sträcka där olika mine­ra­ler i ber­get skif­tar i alla möj­liga fär­ger. Vågorna från Biscay­a­buk­ten får de små ste­narna på stran­den att rassla, vil­ket gör playan långt ifrån tyst. Plat­sen var sna­rare “magnifico”.

Cudillero Baskien Spanien © Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Silencio Baskien Spanien © Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Taggat , ,