Stängt för kommentarer

Sevärt från Baskien i Spanien

Av Björn Carlsson

Bil­bao är bevi­set för att man inte ska sat­sa halv­hjär­tat. Vill man ska­pa arki­tek­tur och form­giv­ning som får besö­ka­ren att ta omvä­gar kan man inte all­tid göra som vi i Sve­ri­ge: byg­ga lite lagom dis­kret och funk­tio­nellt, och låta allt nytt smäl­ta in i den omgi­van­de miljön.

Bil­bao är en gam­mal indu­stristad i nor­ra Spa­ni­en med knappt 500.000 inne­vå­na­re. I stor­lek som Göte­borg. Bil­bao lig­ger långt från Madrid och Bar­ce­lo­na. Hur var det möj­ligt för en liten ned­gång­en indu­stristad att byg­ga ett konst­mu­se­um som Guggenheim?

Guggenheim. Bilbao Spanien © Björn Carlsson

© Foto­graf Björn Carlsson

Guggenheim

Gug­gen­heim i Bil­bao har bli­vit sym­bo­len för det moder­na konst­mu­se­et. Det är ritat av den ame­ri­kans­ka arki­tek­ten Frank Gehry. En djärv sats­ning som stod klar 1997. Det påstås att muse­et har ritats utan någ­ra raka lin­jer, där den böl­jan­de fasa­den är täckt med tre mil­li­me­ter tjock titan­plåt. Muse­et har fått en väl till­ta­gen cen­tral pla­ce­ring i sta­den, utef­ter flo­den Ner­vion. Bro­ar anslu­ter till bygg­na­den, en spår­vagns­lin­je pas­se­rar under en del av muse­et. Arki­tek­ter och konst­in­tres­se­ra­de från värl­dens alla hörn vall­fär­dar hit. Muse­et har bidra­git till ett eko­no­miskt upp­sving för sta­den. Det var Gug­gen­heim-muse­et som väck­te mitt intres­se för att resa till Bil­bao. Jag blev inte besvi­ken. Men jag upp­täck­te att det fanns myc­ket mer i Baski­en som var värt att upp­täc­ka för­u­tom Bilbao.

Guggenheim Bilbao Spanien © Björn Carlsson

© Foto­graf Björn Carlsson

Vacker kuststräcka

En och annan besö­ka­re pas­se­rar genom Baski­en på sin pil­grimsvand­ring mot San­ti­a­go de Com­poste­la. Jag nöj­de mig med att i hyr­bil åka utmed kus­ten från frans­ka grän­sen väs­terut till fis­ke­byn Cudil­le­ro. Det är en vac­ker kust­sträc­ka med dra­ma­tis­ka bran­ta berg som slut­tar ner mot havet, emel­lanåt avlös­ta av små sand­strän­der och fiskebyar.

Bland många plat­ser är här någ­ra jag tyck­te var väl vär­da ett besök:

Hondarribia

På grän­sen till Frank­ri­ke, en liten by med ring­mur från 1400-talet.

Altamira

Nära sta­den San­tan­der, grott­mål­ning­ar från 16000 f kr, med på UNESCO:s världsarvslista.

Picos de Europa

Natur­om­rå­de, Spa­ni­ens förs­ta natio­nal­park, med bergs­top­par på över 2600 meter, vand­rings­le­der och dju­pa klyftor.

Cangas de Onis

En liten stad som är “inkörspor­ten” till Picos de Euro­pa. I sta­den finns en myc­ket känd bro från 1300-talet.

Comillas

En trev­lig liten by med grän­der, där det ena lil­la tor­get avlö­ser det and­ra. I byn finns arki­tek­ten Anto­nio Gau­dis hus El Cap­richo. En av Gau­dis få bygg­na­der utan­för Barcelona.

Cudillero

En myc­ket trev­lig fis­ke­by där husen lig­ger “stap­la­de” upp efter ber­get som omger byns lil­la torg. Många restau­rang­er med fisk och skaldjur.

Playa del Silencio

Utan­för Cudil­le­ro lig­ger den­na strand som jag hit­ta­de av en ren till­fäl­lig­het. Strand­rem­san lig­ger under en brant kust­sträc­ka där oli­ka mine­ra­ler i ber­get skif­tar i alla möj­li­ga fär­ger. Vågor­na från Biscay­a­buk­ten får de små ste­nar­na på stran­den att rass­la, vil­ket gör play­an långt ifrån tyst. Plat­sen var sna­ra­re “mag­ni­fi­co”.

Cudillero Baskien Spanien © Björn Carlsson

© Foto­graf Björn Carlsson

Silencio Baskien Spanien © Björn Carlsson

© Foto­graf Björn Carlsson

Taggat , ,