Stängt för kommentarer

Paris

Av Björn Carlsson

När jag besö­ker stor­stä­der bru­kar jag vid dagens slut ofta kon­sta­tera att jag vand­rat minst en mil, ibland det dubbla. Det är ett till­ta­lande och lång­samt sätt att “utforska” en stad. Ofta fun­de­rar jag då på hur bygg­na­der kom­mit till och var­för. Här är några av mina små upp­täck­ter från Paris.


Pont-Alexandre © Fotograf Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Canal St-​​Martin

Vid 1700-​​talets slut var det stor brist på dricks­vat­ten i Paris. För att för­bättra situ­a­tio­nen bestämde Napo­leon att det skulle byg­gas en 4,5 kilo­me­ter lång kanal som skulle föra ner friskt vat­ten från Ourcq-​​kanalen till flo­den Seine. Den nya kana­len, Canal St-​​Martin, bör­jade byg­gas 1802 och var klar 1825. Kana­len kom också att använ­des för kanal­bå­tar som bland annat trans­por­te­rade spann­mål och bygg­ma­te­rial genom ett antal slussar.

Canal St-Martin Paris © Fotograf Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

För att åka upp­för Canal St-​​Martin bokar jag bil­jett med char­ter­båt vid Port de Árse­nal, all­de­les intill Bas­til­jen. Den här båt­tu­ren lig­ger lite vid sidan av de mer hek­tiska båtarna på Seine. Turen bör­jar över­ras­kande nog med att båten går in i en tun­nel. Baron Hauss­man bestämde 1853 att 2,2 kilo­me­ter av kana­len skulle täc­kas över så att en tun­nel bil­da­des. Ovanpå tun­neln anla­des torg och vägar. Hauss­man har antag­li­gen påver­kat stads­pla­ne­ringen i Paris mer än någon annan. Han sane­rade avlopps­sy­stem, anlade par­ker, rev kvar­ter för att bredda gator, bestämde hur hus­fa­sa­derna skulle se ut och hur höga husen fick vara.

Tyst och sakta gli­der båten in i tun­neln. In i en annan värld. Ingen belys­ning, bara dags­lju­set som stri­lar in från sta­dens fon­tä­ner och monu­ment. Det är som att glida fram i en rymd­far­kost. Ovän­tat och meditativt.

Le Grand Axe

Jag tar Met­ron från Notre-​​Dame väs­terut mot den nya stads­de­len La Défense. När jag kom­mer upp från tun­nel­ba­nan ser jag genast den stora “tri­umf­bå­gen”, La Grande Arche de la Défense, en 110 meter hög ihå­lig kub i betong, täckt av glas och mar­mor. Bygg­na­den är ritad av den danske arki­tek­ten Johan Otto von Sprec­kel­sen och invig­des 1989 i sam­band med två­hund­ra­års­fi­ran­det av den franska revo­lu­tio­nen. När jag står i trap­pan till kuben kan jag se Le Grand Axe, den stora axeln. En åtta kilo­me­ter lång linje som för­bin­der La Grande Arche med konst­mu­seet Louvren. Utef­ter lin­jen lig­ger några av Paris stora sevärd­he­ter. I san­ning gran­di­ost nog för det franska kynnet.

La Grande Arche de la Défense © Fotograf Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Utef­ter Le Grand Axe ser vi bl a:

Tri­umf­bå­gen med sina 12 anslu­tande ave­nyer. Tri­umf­bå­gen beställ­des av Napo­leon, fär­dig­ställ­des 1836 av Frank­ri­kes siste monark och dedi­ce­ra­des till en okänd fransk sol­dat som stu­pade under första världskriget.

Champs-​​Élysées, parad­ga­tan num­mer ett i Paris, sträc­ker sig från Tri­umf­bå­gen ner till obe­lis­ken på Place de la Con­corde. Obe­lis­ken, en gåva från Egyp­tens vice­ko­nung 1836, kom­mer från Luxor och är 3300 år gammal.

Längst bort anar jag glaspy­ra­mi­den vid Louvren. Glaspy­ra­mi­den rita­des av den kine­siske arki­tek­ten I. M. Pei och invig­des 1989.

Louvren © Fotograf Björn Carlsson© Foto­graf Björn Carlsson

Taggat , ,