Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kan­de att upp­sö­ka ett land­skap utan­för den “nor­ma­la” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de fles­ta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. För­ra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som såd­de ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.


Fårö Gotland © Fotograf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Snöfattigt Fårö

Väder­tjäns­ten lova­de tio dagar med minus­gra­der i sena­re delen av janu­a­ri. Då togs ett snabbt beslut en lör­dag, att på mån­dag stic­ka till Got­land och Fårö. Snö­till­gång­en kun­de ha varit lite bätt­re. Snödju­pet vari­e­ra­de mel­lan 0 och 20 cm och det var gans­ka snö­fat­tigt längs den väst­ra kus­ten. Det är dock inte all­tid till för­del med myc­ket snö. På Got­land kan det då bli svårt att ta sig fram till moti­ven utan ski­dor. Det var även nu fle­ra vägar, som var igen­blåsta för bil­tra­fik. Till Lang­ham­mars fick man gå sista kilometern.

Ett lagom snö­pu­der kan dock många gång­er bidra­ga till att fram­hä­va land­ska­pets grafik.

Fårö Gotland © Fotograf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Fårö Gotland © Fotograf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat ,