Stängt för kommentarer

Riktig Kulled för Kameran

Av Jan von Steijern

En stän­dig fråga bland oss natur­fo­to­gra­fer är vil­ken kul­led och vil­ket sta­tiv, som är bäst. Att ge mig in på detta spörs­mål tän­ker jag inte göra, eftersom det är en fråga om använd­nings­än­da­mål, kamera­vikt, sta­bi­li­tet och inte minst hur myc­ket jag är beredd att bära med mig. Jag vill där­e­mot infor­mera om en ny kul­led, som jag inhand­lade förra året. Det hela bör­jade med min gamla Arca Swiss Mono­ball från 1984, som bör­jade bli till åren och som var onö­digt tung. Den största irri­ta­tio­nen var att kulan rörde sig en aning vid åtdrag­ning, så att en inställd hori­sont­linje blev sned.

Pre­ci­sion Sta­bi­li­tet Kvalitet

Jag blev tip­sad om en kul­led från före­ta­get Really Right Stuff i Kali­for­nien, USA, som skulle vara i klass med eller bättre än den nyare Arca Swiss kul­le­den. Efter att nu ha använt kulan några måna­der är jag mäkta impo­ne­rad av dess funk­tio­na­li­tet, pre­ci­sion, sta­bi­li­tet och bygg­kva­li­tet. Att kul­le­den dess­utom väger 843 gram och är ca 0,4 kg lät­tare än min gamla Mono­ball utan att ge avkall på sta­bi­li­tet gör inte saken sämre. Till de olika kul­le­der, som före­ta­get salu­för finns en mängd snabb­fäs­ten och adapt­rar för olika kame­ra­mo­del­ler och objek­tiv. Den kul­led, som jag själv valt är BH-​​55 Pro Full–sized Ball­head med snabb­fäs­ten för min Has­sel­bla­dare och min Canon G11. Till min G11:a är fäst­ske­nan vin­kel­for­mad och går runt från under­si­dan till sidan av kamer­a­krop­pen. Samma typ av skena finns för flera små­bilds­ka­me­ror och är myc­ket prak­tisk, när man snabbt vill ändra från lig­gande till höjd­for­mat under fotograferingen.

Tar jag bättre bil­der med min nya kul­led? Natur­ligt­vis inte! Det är som så myc­ket annat en fråga om den posi­tiva käns­lan av att arbeta med en utrust­ning, som känns rätt. Det märks att den är fram­ta­gen i nära kon­takt med foto­gra­fer. Hela före­ta­get utstrå­lar kva­li­tet från hem­sida, e–mailkontakter, inköp, leve­rans m.m. Finns det inga nack­de­lar? Jo, det skulle väl vara pri­set då.

Kost­na­der

För den som accep­te­rar prislap­pen, kan jag dock varmt rekom­men­dera ett köp.
Pri­sex­em­pel: Kul­led enl. ovan 415.00 USD, snabb­fäste Has­sel­blad 55.00 USD och vink­lat snabb­fäste till G11, 88.00 USD. Till dessa pri­ser kom­mer frakt på ca 50.00 USD, pos­tens avg. i Sve­rige 100 kr och moms plus tull­av­gift ( i mitt fall ca 1300 kr) att beta­las vid uthämt­ning av pake­tet. Med en dol­lar­kurs på 7 kr får man räkna med ca 5600 kr i ovanstå­ende exem­pel. Om man har Arcas fäst­plat­tor sedan tidi­gare så pas­sar dessa i RRS kul­leds­fäste. Där finns alltså lite pengar att spara, men jag rekom­men­de­rar RRS egna fäst­plat­tor som är lät­tare och utan vassa kanter.

Really Right Stuff är ingen nykom­ling på den foto­gra­fiska him­len. Före­ta­get har fun­nits sedan 1990 och fyllde alltså 20 år förra året. I sam­band där­med gav man ut en drygt 70 sidor tjock och myc­ket infor­ma­tiv pro­dukt­ka­ta­log. Nu finns 2011 års kata­log att beställa.

Du som vill veta mer om före­ta­get och dess pro­duk­ter kan gå in på deras hem­sida Really Right Stuff

Bil­derna visar kul­le­den och vin­kelske­nan en s.k. L–plåt för Canon G11.

Kulled BH-55 Pro Really Right Stuff
L-vinkel från Really Right Stuff

Taggat ,