Stängt för kommentarer

Vilken webbläsare använder du?

Av Sören Lindqvist

Jag för­står webb­de­sig­ners fru­stra­tion över de oli­ka webb­lä­sar­na och hur de ren­de­rar text och bild oli­ka. Inter­net Explo­rer har ald­rig rik­tigt varit favo­ri­ten hos desig­ners och det finns myc­ket att läsa om det på oli­ka dis­kus­sions­si­dor. Trots det så har de fles­ta använ­da­re just Inter­net Explo­rer, är det mest för att “det kom­mer med i pake­tet” eller ing­en har lust—ork eller vet om and­ra webb­lä­sa­re… sva­ren lig­ger nog i båda.

Personlig touch

Eftersom jag själv sit­ter just med design av webb­si­da med för­sök att få en sida som är både lätt­läst, trev­lig, och prak­tisk med en “per­son­lig touch” går det tim­mar och åter tim­mar. Typ­snitt är en av de vik­ti­gas­te pus­sel­bi­tar­na och man blir gans­ka fru­stre­rad när det inte fun­ge­rar över alla webb­lä­sa­re. Jag spen­de­ra­de nyli­gen mas­sor av tid att hit­ta en efter­trä­da­re till de bild–anfanger vi använt tidi­ga­re. När jag väl fick till en “trev­lig” upp­sätt­ning i Apples Safa­ri läsa­re (som jag använ­der för­u­tom Fire­fox) så blev det hel­to­kigt i Inter­net Explo­rer och Fire­Fox, hur myc­ket jag än för­sök­te lyc­ka­des det inte bli bra i alla läsa­re… till slut var man tvung­en att ge upp.

Typsnitt i olika webbläsare

Det finns ett antal typ­snitt som är “stan­dard — rekom­men­de­ra­de” för alla webb­lä­sa­re men man vill för­sö­ka kom­ma utan­för den ramen med and­ra typ­snitt och ny tek­nik för att få just en liten mer per­son­lig prä­gel. Tek­ni­ken är inte fullt fram­me än men det bru­kar fun­ge­rar i det fles­ta webb­lä­sa­re. Bröd­tex­ten jag använ­der idag (Myri­ad Pro) ser rik­tigt bra ut (hos mig) och fun­ge­rar även i små stor­le­kar där den är lätt­läst. Men här spö­kar det med Inter­net Explo­rer, tex­ten blir “fet” och tap­par lite den käns­lan man vill få jäm­fört med övri­ga läsa­re. Ett annat pro­blem är även alla oli­ka upp­lös­ning­ar som finns idag på använ­dar­nas bild­skär­mar. Vis­sa upp­lös­ning­ar ren­de­rar text säm­re än and­ra och det finns de per­so­ner som bara köper en bild­skärm där upp­lös­ning­en kont­ra skärm­stor­lek ren­de­rar text på bäs­ta sätt. Nu kan man inte göra något åt använ­dar­nas skär­mupp­lös­ning, det finns vis­ser­li­gen tek­nik som kan läsa av skär­mupp­lös­ning men det blir väl­digt avan­ce­rat om man ska ta hän­syn till det när webb­si­dan ska visas och fram­förallt pre­stan­da kan bli lidan­de. Det jag kan före­språ­ka är att tes­ta gär­na Safa­ri eller Fire­fox som rekom­men­de­ras av många och är den näst störs­ta efter Inter­net Explo­rer. Du kan få mer infor­ma­tion om webb­lä­sa­re på den­na sidan från Wiki­pe­dia jäm­fö­rel­se mel­lan webbläsare

Webbläsare och färghantering

ProPhoto embedded

Om man för muspe­ka­ren över bil­den byts bil­dens inbäd­da­de pro­fil. Båda filer har en pro­fil inbäd­dad ProP­ho­toRGB i den ena och sRGB i den and­ra, det inne­bär att om du har en webb­lä­sa­re som har färg­han­te­ring akti­ve­rad så ska båda bil­der vara i stort sett iden­tis­ka. Det kan vari­e­ra något om du har en har en bild­skärm med stör­re färgrymd än sRGB, man ser det bäst i de färg­mät­ta­de röd–grön–blå. Skif­tar fär­ger­na i toner och ljus­het då finns ing­en färg­han­te­ring akti­ve­rad. Använ­der du en webb­lä­sa­re som Safa­ri eller Fire­fox senas­te ver­sion så är färg­han­te­ring akti­ve­rad. Det webb­lä­sa­ren gör är att häm­ta infor­ma­tio­nen från bild­fi­len och “map­par” den till bild­skär­men och dess pro­fil. Som sagt här har vi det igen… den vik­ti­ga biten när du arbe­tar med bild… kalibre­ra din bild­skärm. Orsa­ken till att många webb­lä­sa­re inte har färg­han­te­ring är att det för­säm­rar pre­stan­da. Alla vill ha den “snab­bas­te webb­lä­sa­ren” och då åker färg­han­te­ring­en på stryk, för­u­tom det så har många använ­da­re en fel­ak­tig pro­fil kopp­lat till sin bild­skärm och det kan göra det än vär­re. Men vi som arbe­tar med bild vill ha den möj­lig­he­ten där det nu är än vik­ti­ga­re eftersom fler och fler bild­skär­mar bör­jar när­ma sig den stör­re färgrym­den Ado­be RGB98. Angå­en­de färg­han­te­ring finns det ett fåtal webb­lä­sa­re som fix­ar det… exem­pel­vis Safa­ri och Fire­fox, Inter­net Explo­rer ver­sion 9 när den kom­mer ut kanske gör dem sällskap.

Bilder utan inbäddad profil och färger skapade via Html och CSS

Hur tack­lar din webb­lä­sa­re det problemet?

Bild med sRGB inbäddad

CSS-Html objekt mot bild med sRGB inbäddad
Bild utan inbäddad profil
Bild med sRGB inbäddad
Bild utan pro­fil mot bild med sRGB inbäddad

Standard

Alla gra­fis­ka objekt som inte har inbäd­dad pro­fil ska antas vara sRGB i webb­lä­sa­ren enligt “The World Wide Web Kon­sor­ti­um” (W3C). Respek­te­rar din webb­lä­sa­re det ska du inte kun­na se en avgrän­san­de kant mel­lan den övre och den und­re bil­den, med and­ra ord fär­ger­na kom­mer att vara lika.

Färghantering en standard på internet inom snar framtid?

En webb­lä­sa­re som inte har färg­han­te­ring igno­re­rar den inbäd­da­de pro­fi­len och fel­ak­tigt appli­ce­rar sRGB till alla bil­der­na oav­sett om bil­den inne­hål­ler pro­fil A eller B etc som i exemp­let med förs­ta bil­den. Nu är det så att webb­si­dor inne­hål­ler inte bara bil­der utan det finns text, bak­grun­der som ock­så bor­de ha en mer för­ut­sä­gan­de färg­han­te­ring. Nu kanske man inte ska inbäd­da 3kb pro­fi­ler i bak­grun­der eller filer som kanske inte är mer än 1kb sto­ra, där­för har W3C kon­sor­ti­um som regle­rar Webb stan­dards bestämt att alla gra­fis­ka objekt som inte har en inbäd­dad pro­fil ska antas som sRGB. Med and­ra ord ska webb­lä­sa­re ren­de­ra — map­pa alla gra­fis­ka objekt till sRGB om de inte har en inbäd­dad pro­fil. Tyvärr gör inte alla webb­lä­sa­re det, exem­pel­vis Safa­ri map­par alla gra­fis­ka objekt som inte har inbäd­dad pro­fil till skär­mens pro­fil istäl­let. Har man då en bild­skärm med stor färgrymd kan man få sig en stor över­rask­ning när man är ute på inter­netsi­dor där fär­ger kan få en väl­digt hög färg­mätt­nad än vad man varit van med tidi­ga­re. Safa­ri tar hän­syn till inbäd­da­de pro­fi­ler men det kan ”ski­ta” sig när det gäl­ler bil­der som är “untag­ged”. Där­för är det vik­tigt att bil­den först är i sRGB om man nu ska ”ska­la bort” pro­fi­len innan pub­li­ce­ring, det för att mins­ka even­tu­el­la över­rask­ning­ar för internetbesökaren.


Finns det någon lös­ning på pro­ble­men idag?… Det gör det och den heter Fire­fox, men inte som stan­dard utan man mås­te gå in och änd­ra i kon­fi­gu­ra­tions­fi­len för att akti­ve­ra full färg­han­te­ring. Det kom­mer vi berät­ta om mer i kom­man­de inlägg :)

Hur stor är din bildskärms färgrymd?

Färgskala i ProPhotoRGB
Färgskala i sRGB
Profil ProPhotoRGB
Profil sRGB

Bil­der­na är dela­de på mit­ten med ProP­ho­toRGB (överst) och sRGB (underst) på båda

Ju stör­re skill­nad man kan se mel­lan den övre och und­re i båda exemp­len, desto stör­re färgrymd kla­rar bild­skär­men av att visa mot sRGB färgrymd. Ser man ing­en skill­nad då kla­rar inte bild­skär­men av att visa en stör­re färgrymd än sRGB. Det här gäl­ler de webb­lä­sa­re som har färg­han­te­ring och med för­del har en kalibre­rad skärm. Pro­va med att använ­da Fire­fox och jäm­för med Inter­net Explo­rer eller annan webb­lä­sa­re som inte stöd­jer färg­han­te­ring så kom­mer ni se en stor skill­nad på de test­bil­der som finns på den­na sida.

Taggat , ,