Stängt för kommentarer

Skärpa bilder för Skärm och Webb

Av Conny Nord

Bil­der som ska visas på skärm är i stort sett näs­tan en dag­lig pro­cess antingen via epost eller ut på inter­net. Bil­der som ska visas på skärm behö­ver en annan typ av skärp­ning än vad en bild för utskrift eller för tryck behö­ver. Lightroom gör det här med snabb­het och galans, det finns tre vari­an­ter av skärpa att välja på bero­ende på egen smak och bild givet­vis. Bil­der behö­ver olika “mängd” av skärpa bero­ende på inne­håll och kva­li­tet. Tyvärr bris­ter Camera Raw jäm­fört med Lightroom där du ändå måste in i Pho­tos­hop och justera bil­dens storlek.

Expor­tera bilder

Med hjälp av export­funk­tio­nen i Lightrooms Lib­rary Module kan bil­der expor­te­ras och slut­skär­pas för olika typer av pre­sen­ta­tio­ner. Tit­tar vi där­e­mot på Web Module expor­te­rar man till fär­diga mal­lar av bild­spel — gal­leri för upp­ladd­ning till inter­net antingen i html eller flas­h­for­mat etc. Vill man inte använda fär­diga stil­mal­lar går det att slut­skärpa bil­der för bild­spel eller web via Lib­rary Module. Gå via Export och gör dina inställ­ningar när det gäl­ler Export Loca­tion och File Naming. I nästa steg File Set­tings väl­jer man sRGB och JPEG, Qua­lity efter öns­ke­mål, vi mar­ke­rar inte Limit File Size To eftesom vi inte har beho­vet att “strama åt” data­mäng­den. Vid Image Sizing har vi valt kort­sida på 1050 pix­lar eftersom bil­derna ska visas på pro­jek­tor. Out­put Shar­pe­ning väl­jer vi Screen och mängd inställd på Stan­dard (mäng­den skärp­ning får givet­vis anpas­sas till dina för­hål­lan­den). Klicka på export och bild­fil ska­pas från Raw­for­ma­tet och juste­ras efter de inställ­ningar som gjorts och spa­ras på den plats man angi­vit. Export­fi­len är nu klar för att använ­das. Raw­for­ma­tet är fort­fa­rande intakt och lig­ger kvar i data­ba­sen i vän­tan på nya uppdrag.

Exportinställningar i Lightroom Library Module

Camera Raw

I Camera Raw är det sämre med möj­lig­he­terna eftersom du inte kan ställa in exakt pix­el­stor­lek direkt utan kan endast använda de fasta lägen som finns till­gäng­liga i Work­flow Options. Väl­jer man Screen och skärp­nings­grad måste man ändå i Pho­tos­hop ändra stor­lek när slut­skärp­ning har gjorts och det är det vi ska för­söka und­vika. Där­för är det bättre att göra slut­skär­pan i Pho­tos­hop, välj None i Work­flow Options och skärp bil­den i Photoshop.

Taggat , ,