Tag-arkiv: Camera Raw

Stängt för kommentarer

Skärpa bilder för Skärm och Webb

Av Conny Nord

Bil­der som ska visas på skärm är i stort sett näs­tan en dag­lig pro­cess antingen via epost eller ut på inter­net. Bil­der som ska visas på skärm behö­ver en annan typ av skärp­ning än vad en bild för utskrift eller för tryck behö­ver. Lightroom gör det här med snabb­het och galans, det finns tre varianter […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom… III

Av Conny Nord
Bokskog, en HF bild

Börja med Cap­ture shar­pen innan du star­tar redi­ge­ring av bil­den, vi för­kla­rar var­för! När vi gör en expo­ne­ring med kame­ran, sam­lar vi in foto­ner och gör om dem till digi­tala pix­lar, i den pro­ces­sen “tap­par” vi en del av skär­pan. Det spe­lar ingen roll hur stor sen­sor vi än har, kame­ran har ett bestämt rutnät […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…

Av Conny Nord

Finns mäng­der av meto­der för skärp­ning varav det som beskrivs här är en, dock har denna metod bli­vit mest upp­märk­sam­mad och har mer eller mindre bli­vit en stan­dard idag! När det gäl­ler Camera Raw och Lightroom och verk­ty­get Shar­pe­ning så är stan­dardin­ställ­ning­arna föl­jande, Amount har 25 och Radius på 1,0 där Detail lig­ger på 25 […]

Också taggat , , |