Tag-arkiv: Lightroom

Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­to­na en bild inne­bär att skugg­par­ti­er får en färg­ton och lju­sa par­ti­er en annan färg­ton. På den ana­lo­ga sidan behö­ver man använ­da oli­ka kemis­ka tona­re för att åstad­kom­ma sam­ma sak men med mer begrän­sa­de möj­lig­he­ter. Svart­vi­ta bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­te­ra impor­te­ra­de bil­der på ett bra sätt När bil­der har impor­te­rats är det bra att bör­ja med en förs­ta grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­te­ra bra bil­der från mind­re bra och ploc­ka dåli­ga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?Ett […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­te­ra de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­ga­re inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­ran­de under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hål­la en bra struk­tur och dels för att det […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många oli­ka sätt — vari­an­ter att arbe­ta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­man­de artik­lar är ett arbets­flö­de som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att bör­ja med att orga­ni­se­ra fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fek­ta back­up syste­met finns egent­li­gen inte för det är så oli­ka behov bero­en­de på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­giv­na ama­tö­ren till den mest inbit­na foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­ra­de och kom­pli­ce­ra­de nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­ling­ar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­ta­de på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­na­de sig en helt annorlun­da bild. Efter någ­ra små juste­ring­ar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Skärpa bilder för Skärm och Webb

Av Conny Nord

Bil­der som ska visas på skärm är i stort sett näs­tan en dag­lig pro­cess anting­en via epost eller ut på inter­net. Bil­der som ska visas på skärm behö­ver en annan typ av skärp­ning än vad en bild för utskrift eller för tryck behö­ver. Lightroom gör det här med snabb­het och galans, det finns tre varianter […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskär­pa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörel­se och dyna­mik. För att ska­pa rörel­se­oskär­pa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig ock­så. Det går givetvis […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skär­pa utan i många fall mins­kad skär­pa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mind­re van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att beto­na det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stär­ka det bety­del­se­ful­la i bil­den. Redu­ce­rar man […]

Också taggat , , |