Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skärpa utan i många fall mins­kad skärpa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mindre van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att betona det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stärka det bety­del­se­fulla i bil­den. Redu­ce­rar man skär­pan i delar av bil­den kom­mer de par­tier som fort­fa­rande är skarpt att fram­träda tyd­li­gare. Adjust­ment Brush till­sam­mans med Cla­rity i Camera Raw och Lightroom är ypper­liga verk­tyg för att påverka skär­pan eller mjuk­he­ten i bil­den och i den senaste ver­sio­nen av Camera Raw och Lightroom finns nu möj­lig­het att lägga på ett film­lik­nande korn i bil­den vil­ket också änd­rar utse­en­det på skär­pan. Vi bör­jar med en por­trätt­bild av Conny Nord i natur­ligt ljus utan upp­lätt­nings­blixt (en lagom skrynk­lig gubbe).


Softa hud­to­ner med Clarity

Tek­ni­ken går ut på att “softa” hud­to­nerna med hjälp av Cla­rity. Använd Adjust­ment Brush i Lightroom och ställ in –50 på “Cla­rity” till att börja med. Övriga spa­kar ska vara noll­ställda med undan­tag av Flow och Den­sity som sätts på 100, obser­vera att Auto­mask inte ska vara mar­ke­rad. Börja med en lagom stor pen­sel och för­stora bil­den till 1:1, nu är det bara att pensla på med Cla­rity över hud­to­ner. Det gör inget om det inte blir exakt eftersom det går att ta bort. När du vill för­flytta dig i bil­den när den är för­sto­rad är det bara att hålla ned mel­lanslags­tan­gen­ten så änd­ras muspe­ka­ren till Han­den och du kan “dra dig runt” i bil­den. Så fort man gör en par­ti­ell för­änd­ring får man en liten rund mar­kör i bil­den, pla­ce­rar man muspe­ka­ren över och hål­ler kvar kom­mer en röd mask att synas i bil­den. Man ser då tyd­ligt var påver­kan har skett, finns det då par­tier som inte skulle påver­kas, som exem­pel­vis ögon är det bara att ändra Den­sity till värde 0 och pensla bort effek­ten. Kon­trol­lera med hjälp av “Mask­mar­kö­ren” att rätt par­tier har bli­vit påver­kade, justera vid behov. Det går att justera Cla­rity i efter­hand genom att minska eller öka vär­det så att soft­ningen blir som öns­kat. I detalj­bil­den nedan kan man se både före och efter använd­ningen av Cla­rity genom att föra muspe­ka­ren över bilden.

Se nästa inlägg om skärp­ning (rörel­se­oskärpa med hjälp av Photoshop)

Före och efter med Clarity

Taggat , , ,