Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skär­pa utan i många fall mins­kad skär­pa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mind­re van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att beto­na det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stär­ka det bety­del­se­ful­la i bil­den. Redu­ce­rar man skär­pan i delar av bil­den kom­mer de par­ti­er som fort­fa­ran­de är skarpt att fram­trä­da tyd­li­ga­re. Adjust­ment Brush till­sam­mans med Cla­ri­ty i Came­ra Raw och Lightroom är ypper­li­ga verk­tyg för att påver­ka skär­pan eller mjuk­he­ten i bil­den och i den senas­te ver­sio­nen av Came­ra Raw och Lightroom finns nu möj­lig­het att läg­ga på ett film­lik­nan­de korn i bil­den vil­ket ock­så änd­rar utse­en­det på skär­pan. Vi bör­jar med en por­trätt­bild av Con­ny Nord i natur­ligt ljus utan upp­lätt­nings­blixt (en lagom skrynk­lig gubbe).


Softa hudtoner med Clarity

Tek­ni­ken går ut på att “sof­ta” hud­to­ner­na med hjälp av Cla­ri­ty. Använd Adjust­ment Brush i Lightroom och ställ in ‑50 på “Cla­ri­ty” till att bör­ja med. Övri­ga spa­kar ska vara noll­ställ­da med undan­tag av Flow och Den­si­ty som sätts på 100, obser­ve­ra att Auto­mask inte ska vara mar­ke­rad. Bör­ja med en lagom stor pen­sel och för­sto­ra bil­den till 1:1, nu är det bara att pens­la på med Cla­ri­ty över hud­to­ner. Det gör ing­et om det inte blir exakt eftersom det går att ta bort. När du vill för­flyt­ta dig i bil­den när den är för­sto­rad är det bara att hål­la ned mel­lanslags­tan­gen­ten så änd­ras muspe­ka­ren till Han­den och du kan “dra dig runt” i bil­den. Så fort man gör en par­ti­ell för­änd­ring får man en liten rund mar­kör i bil­den, pla­ce­rar man muspe­ka­ren över och hål­ler kvar kom­mer en röd mask att synas i bil­den. Man ser då tyd­ligt var påver­kan har skett, finns det då par­ti­er som inte skul­le påver­kas, som exem­pel­vis ögon är det bara att änd­ra Den­si­ty till vär­de 0 och pens­la bort effek­ten. Kon­trol­le­ra med hjälp av “Mask­mar­kö­ren” att rätt par­ti­er har bli­vit påver­ka­de, juste­ra vid behov. Det går att juste­ra Cla­ri­ty i efter­hand genom att mins­ka eller öka vär­det så att soft­ning­en blir som öns­kat. I detalj­bil­den nedan kan man se både före och efter använd­ning­en av Cla­ri­ty genom att föra muspe­ka­ren över bilden.

Se näs­ta inlägg om skärp­ning (rörel­se­oskär­pa med hjälp av Photoshop)

Före och efter med Clarity

Taggat , , ,