Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­tera impor­te­rade bil­der på ett bra sätt

När bil­der har impor­te­rats är det bra att börja med en första grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­tera bra bil­der från mindre bra och plocka dåliga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?
Ett arbet­sätt är att göra så här…

Efter impor­ten går du till Lib­rary modu­len, ställ in Loupe-​​view för att få bil­der i skärm­stor­lek använd kort­kom­mando Shift-​​Tab för att ta bort sido­pa­ne­lerna. Bil­der kom­mer nu upp i full­skärms­läge och gör det enklare att bedöma kva­li­te­ten. Det går även att zooma genom att klicka i bil­den om man vill granska mer detal­je­rat som exem­pel skugg­par­tier eller skär­pan i käns­liga områden.

Gradera bilder i Lightroom med kortkommandon

Välj dina bilder

Lär man sig använda enbart tan­gent­bor­det går det myc­ket snab­bare. Använd X för “Reject” (Ta bort ), P för “Pick” (Utvald) och U för att “Unflag” (Ångra flagg­ning). Bläddra framåt eller bakåt med pil­tan­gen­ten. Pick visas med en vit flagga i mini­a­tyr­bil­dens övre vänstra hörn och Reject med en svart flagga och ett X. För att ta bort Reject-​​bilderna klic­kar man på menyn “Photo → Delete Rejec­ted Pho­tos”. Vill man ta bort bil­derna från hård­dis­ken använ­der man “Delete from Disk”. Gå över i Grid-​​view där­ef­ter “Lib­rary → Fil­ter → Attri­but” och klicka på den vänstra flag­gan, den vita. Det inne­bär att enbart bil­der som bli­vit mar­ke­rade som Pick kom­mer fram. När alla vit­flag­gade bil­der syns på skär­men, använd Cmd-​​A eller Ctrl-​​A (PC) för att mar­kera alla.

Attribut vit flagga

Skapa en Collection

I vänstra Pane­len finns Col­lec­tion, klicka på + teck­net, en meny kom­mer upp där man kan välja mel­lan “Cre­ate Col­lec­tion” eller “Cre­ate Col­lec­tion Set”. Om man inte har ett Col­lec­tion Set att börja med, skapa då ett nytt genom att använda Cre­ate Col­lec­tion set och i dia­lo­gru­tan skriv in ett pas­sande namn, jag använ­der här Ita­lien. Klicka på Cre­ate och nam­net kom­mer upp i Col­lec­tionpa­ne­len. Nästa steg är att klicka på + en gång till och välj den här gången “Cre­ate Col­lec­tion”. Skriv in ett namn på Col­lec­tion och mar­kera rutan “Include Selec­ted Pho­tos”, det inne­bär att alla vit­flag­gade bil­der kom­mer att hamna under vald Col­lec­tion. Om man sedan vill pla­cera en “Col­lec­tion” under ett “Col­lec­tion Set”, klicka då på “Set” där väl­jer jag Ita­lien som pre­cis ska­pa­des från rull­gardinsme­nyn. När bil­derna är inklu­de­rade i en Col­lec­tion för­svin­ner flagg­ningen och betyg­sätt­ning av bil­der sker med hjälp av stjär­nor från 1 till 5 istället.

Create Collection Set i Lightroom
Create Collection

Taggat , , ,