Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sortera importerade bilder på ett bra sätt

När bil­der har impor­te­rats är det bra att bör­ja med en förs­ta grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­te­ra bra bil­der från mind­re bra och ploc­ka dåli­ga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?
Ett arbet­sätt är att göra så här…

Efter impor­ten går du till Lib­ra­ry modu­len, ställ in Lou­pe-view för att få bil­der i skärm­stor­lek använd kort­kom­man­do Shift-Tab för att ta bort sido­pa­ne­ler­na. Bil­der kom­mer nu upp i full­skärms­lä­ge och gör det enkla­re att bedö­ma kva­li­te­ten. Det går även att zoo­ma genom att klic­ka i bil­den om man vill grans­ka mer detal­je­rat som exem­pel skugg­par­ti­er eller skär­pan i käns­li­ga områden.

Gradera bilder i Lightroom med kortkommandon

Välj dina bilder

Lär man sig använ­da enbart tan­gent­bor­det går det myc­ket snab­ba­re. Använd X för “Reject” (Ta bort ), P för “Pick” (Utvald) och U för att “Unflag” (Ång­ra flagg­ning). Blädd­ra fram­åt eller bak­åt med pil­tan­gen­ten. Pick visas med en vit flag­ga i mini­a­tyr­bil­dens övre vänst­ra hörn och Reject med en svart flag­ga och ett X. För att ta bort Reject-bil­der­na klic­kar man på menyn “Pho­to → Dele­te Rejec­ted Pho­tos”. Vill man ta bort bil­der­na från hård­dis­ken använ­der man “Dele­te from Disk”. Gå över i Grid-view där­ef­ter “Lib­ra­ry → Fil­ter → Attri­but” och klic­ka på den vänst­ra flag­gan, den vita. Det inne­bär att enbart bil­der som bli­vit mar­ke­ra­de som Pick kom­mer fram. När alla vit­flag­ga­de bil­der syns på skär­men, använd Cmd‑A eller Ctrl‑A (PC) för att mar­ke­ra alla.

Attribut vit flagga

Skapa en Collection

I vänst­ra Pane­len finns Col­lec­tion, klic­ka på + teck­net, en meny kom­mer upp där man kan väl­ja mel­lan “Cre­a­te Col­lec­tion” eller “Cre­a­te Col­lec­tion Set”. Om man inte har ett Col­lec­tion Set att bör­ja med, ska­pa då ett nytt genom att använ­da Cre­a­te Col­lec­tion set och i dia­lo­gru­tan skriv in ett pas­san­de namn, jag använ­der här Ita­li­en. Klic­ka på Cre­a­te och nam­net kom­mer upp i Col­lec­tionpa­ne­len. Näs­ta steg är att klic­ka på + en gång till och välj den här gång­en “Cre­a­te Col­lec­tion”. Skriv in ett namn på Col­lec­tion och mar­ke­ra rutan “Inclu­de Selec­ted Pho­tos”, det inne­bär att alla vit­flag­ga­de bil­der kom­mer att ham­na under vald Col­lec­tion. Om man sedan vill pla­ce­ra en “Col­lec­tion” under ett “Col­lec­tion Set”, klic­ka då på “Set” där väl­jer jag Ita­li­en som pre­cis ska­pa­des från rull­gardinsme­nyn. När bil­der­na är inklu­de­ra­de i en Col­lec­tion för­svin­ner flagg­ning­en och betyg­sätt­ning av bil­der sker med hjälp av stjär­nor från 1 till 5 istället.

Create Collection Set i Lightroom
Create Collection

Taggat , , ,