Tag-arkiv: Bildskärm

Stängt för kommentarer

Vilken webbläsare använder du?

Av Sören Lindqvist

Jag för­står webb­de­sig­ners fru­stra­tion över de oli­ka webb­lä­sar­na och hur de ren­de­rar text och bild oli­ka. Inter­net Explo­rer har ald­rig rik­tigt varit favo­ri­ten hos desig­ners och det finns myc­ket att läsa om det på oli­ka dis­kus­sions­si­dor. Trots det så har de fles­ta använ­da­re just Inter­net Explo­rer, är det mest för att “det kom­mer med i […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Ange korrekt upplösning för bildskärm

Av Sören Lindqvist
Storleken på bildskärmsytan

Vet du vil­ken upp­lös­ning din bild­skärm har? Du sva­rar kanske 72 eller 96 ppi… men med stor san­no­lik­het kan vi säga att det sva­ret inte är kor­rekt! Visst… om du gör en skärm­dump och spa­rar den bil­den och sedan tit­tar på stor­lek och upp­lös­ning kom­mer du få ett av alter­na­ti­ven bero­en­de på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Se vad bildskärmen inte klarar av

Av Sören Lindqvist

Qua­li­ty eller kva­li­tet är en vik­tig egen­skap när det gäl­ler bild­skärm för oss som arbe­tar med bild. För­sök all­tid skaf­fa en så bra bild­skärm som eko­no­min tillå­ter, gå då istäl­let ner på pre­stan­da av dator för att få en bätt­re bild­skärm. Som alla vet har en bild­skärm sin begräns­ning när det gäl­ler färgrymd, utveck­ling­en på […]

Också taggat , |