Stängt för kommentarer

Se vad bildskärmen inte klarar av

Av Sören Lindqvist

Qua­lity eller kva­li­tet är en vik­tig egen­skap när det gäl­ler bild­skärm för oss som arbe­tar med bild. För­sök all­tid skaffa en så bra bild­skärm som eko­no­min tillå­ter, gå då istäl­let ner på pre­standa av dator för att få en bättre bild­skärm. Som alla vet har en bild­skärm sin begräns­ning när det gäl­ler färgrymd, utveck­lingen på skärm­si­dan har inte varit lika stor som på övriga områ­den, men det har sina för­kla­ringar. I dag har vi skär­mar med “stor färgrymd” som kla­rar Adobe RGB98 eller något mer, obser­vera att det här gäl­ler de sta­tio­nära skär­marna och inte de som sit­ter i en bär­bar dator. Där­för rekom­men­de­rar man inte att sitta med kri­tisk färg­han­te­ring på en bär­bar dator om man inte har kopp­lat till en sta­tio­när skärm.

Vik­tigt med bra gra­fik­kort på bär­bar dator

Den bär­bara datorn har en långt sämre kapa­ci­tet än vad en sta­tio­när skärm har fram­för allt har de flesta bär­bara dato­rer 6 bitars skär­mar vil­ket inne­bär cirka 260 000 mot de 16,7 mil­jo­ner fär­ger som en 8 bitars skärm kan återge, det är unge­fär 64 gånger mer. Gra­fik­kor­tet i den bär­bara datorn ska också klara av att driva en sta­tio­när skärm och det är inte alla som gör det. Har den sta­tio­nära bild­skär­men en möj­lig­het till hård­va­ru­ka­libre­ring så är för­ut­sätt­ning­arna givet­vis myc­ket bättre. Med hård­va­ru­ka­libre­ring gör man själva kalibre­ringen inne i skär­men och inte via gra­fik­kor­tet. För­de­larna är många och man “stry­per” inte gra­fik­kor­tets pre­standa, mjuk­va­ru­ka­libre­ring inne­bär också att den kan “falla ur” vid en upp­da­te­ring av andra mjuk­va­ror. Har man möj­lig­het ska man abso­lut för­söka få tag på en skärm med möj­lig­he­ter till hård­va­ru­ka­libre­ring. Nu räc­ker det givet­vis inte bara med skär­men utan man måste också ha ett mät­in­stru­ment, det bru­kar fin­nas som ett till­be­hör­spa­ket inklu­sive mjuk­vara mot en extra kost­nad till de flesta skär­mar som har hård­va­ru­ka­libre­ring. Har man ingen sådan skärm finns det många fab­ri­kat av mät­in­stru­ment inklu­sive mjuk­vara till rela­tivt låg kost­nad i jäm­fö­relse med allt annat, mer infor­ma­tion finns på vår länk­sida Färg­han­te­ring.

Inställningar för SoftProof av bildskärm

Soft­Proof i Photoshop

En kalibre­rad skärm är minst sagt ett måste om man ska jobba med bild där bild sedan ska för­med­las till andra. Utan en kalibre­rad skärm kan man hel­ler inte testa den funk­tion vi nu kom­mer att beskriva. Med hjälp av denna funk­tion kan man se vad skär­men verk­li­gen pre­ste­rar på just den bild som bear­be­tas, det ger en bra inblick och för­stå­else av skär­mens begräns­ningar. Man sät­ter helt enkelt upp en Soft­Proof av sin egen skärm, det här för­ut­sät­ter givet­vis att man använ­der Adobe Pho­tos­hop och kan kalibrera sin skärm annars fun­ge­rar det inte. När man har en bild öppen i Pho­tos­hop går man till View → Proof Setup → Custom och väl­jer den pro­fil som ska­pa­des vid kalibre­ring av skärm under Device to Simu­late Under Ren­de­ring Intent väl­jer man Rela­tiv Colo­ri­metric och avmar­ke­rar Black Point Com­pen­sa­tion. Spara gärna inställ­ningen som exem­pel­vis “Bild­skärm­se­gen­ska­per” så kan den enkelt nås via lis­tan under Proof Setup. När väl det har gjorts väl­jer man View → Gamut War­ning (Tryck­bar­hets­var­ning), ett alter­na­tiv är att byta den förin­ställda fär­gen Inställ­ningar → Trans­pa­rency & Gamut som är grå (RGB 153, 153, 153) till neon­ly­sande grön (RGB 0, 255, 0) en valör som nor­malt inte finns i bil­der för att lät­tare kunna se. Det Gamut War­ning gör är att “grovt” visa vilka valö­rer i bil­den som är “kom­pri­me­rade” för att kunna visas på skär­men, det är alltså färg­va­lö­rer som bild­skär­men inte kla­rar av att visa utan är “klippta”. För att bekräfta det ytter­li­gare kan man med hjälp av Hue—Saturation verk­ty­get för­söka öka färg­mätt­na­den i de valö­rer som bli­vit mar­ke­rade med Gamut War­ning, hän­der det inget när man ökar färg­mätt­na­den så är det bild­skär­mens egen­ska­per som begrän­sar den färgvalören.

Färgval för Gamut Warning

Bild och illustrationer

Bil­den visar Gamut War­ning akti­ve­rad med Soft­Proof av bild­skärm. Illust­ra­tio­ner visar bild kon­ver­te­rad till färg­vär­den i Adobe RGB98 som sedan kon­ver­te­rats till en färgrymd från en bär­bar dator. Här kan man se tyd­ligt hur myc­ket av bil­dens infor­ma­tion som inte kan visas på den bär­bara bild­skär­men. När bil­den klip­per som illust­ra­tio­nen visar tap­par man också ton­skift­ningar i de färg­va­lö­rerna och det blir väl­digt “platt”. För muspe­ka­ren över bil­den för att se bil­den innan Gamut War­ning har akti­ve­rats, pre­cis som det visas när man gör det i Adobe Photoshop.

Den gröna färgen visar vad skärmen inte klarar av

Bild konverterad till färgvärden i Adobe RGB98
Bild konverterad till skärmegenskaper på bärbar dator

Taggat , ,