Stängt för kommentarer

Se vad bildskärmen inte klarar av

Av Sören Lindqvist

Qua­li­ty eller kva­li­tet är en vik­tig egen­skap när det gäl­ler bild­skärm för oss som arbe­tar med bild. För­sök all­tid skaf­fa en så bra bild­skärm som eko­no­min tillå­ter, gå då istäl­let ner på pre­stan­da av dator för att få en bätt­re bild­skärm. Som alla vet har en bild­skärm sin begräns­ning när det gäl­ler färgrymd, utveck­ling­en på skärm­si­dan har inte varit lika stor som på övri­ga områ­den, men det har sina för­kla­ring­ar. I dag har vi skär­mar med “stor färgrymd” som kla­rar Ado­be RGB98 eller något mer, obser­ve­ra att det här gäl­ler de sta­tio­nä­ra skär­mar­na och inte de som sit­ter i en bär­bar dator. Där­för rekom­men­de­rar man inte att sit­ta med kri­tisk färg­han­te­ring på en bär­bar dator om man inte har kopp­lat till en sta­tio­när skärm.

Viktigt med bra grafikkort på bärbar dator

Den bär­ba­ra datorn har en långt säm­re kapa­ci­tet än vad en sta­tio­när skärm har fram­för allt har de fles­ta bär­ba­ra dato­rer 6 bitars skär­mar vil­ket inne­bär cir­ka 260 000 mot de 16,7 mil­jo­ner fär­ger som en 8 bitars skärm kan åter­ge, det är unge­fär 64 gång­er mer. Gra­fik­kor­tet i den bär­ba­ra datorn ska ock­så kla­ra av att dri­va en sta­tio­när skärm och det är inte alla som gör det. Har den sta­tio­nä­ra bild­skär­men en möj­lig­het till hård­va­ru­ka­libre­ring så är för­ut­sätt­ning­ar­na givet­vis myc­ket bätt­re. Med hård­va­ru­ka­libre­ring gör man själ­va kalibre­ring­en inne i skär­men och inte via gra­fik­kor­tet. För­de­lar­na är många och man “stry­per” inte gra­fik­kor­tets pre­stan­da, mjuk­va­ru­ka­libre­ring inne­bär ock­så att den kan “fal­la ur” vid en upp­da­te­ring av and­ra mjuk­va­ror. Har man möj­lig­het ska man abso­lut för­sö­ka få tag på en skärm med möj­lig­he­ter till hård­va­ru­ka­libre­ring. Nu räc­ker det givet­vis inte bara med skär­men utan man mås­te ock­så ha ett mät­in­stru­ment, det bru­kar fin­nas som ett till­be­hör­spa­ket inklu­si­ve mjuk­va­ra mot en extra kost­nad till de fles­ta skär­mar som har hård­va­ru­ka­libre­ring. Har man ing­en sådan skärm finns det många fab­ri­kat av mät­in­stru­ment inklu­si­ve mjuk­va­ra till rela­tivt låg kost­nad i jäm­fö­rel­se med allt annat, mer infor­ma­tion finns på vår länk­si­da Färg­han­te­ring.

Inställningar för SoftProof av bildskärm

SoftProof i Photoshop

En kalibre­rad skärm är minst sagt ett mås­te om man ska job­ba med bild där bild sedan ska för­med­las till and­ra. Utan en kalibre­rad skärm kan man hel­ler inte tes­ta den funk­tion vi nu kom­mer att beskri­va. Med hjälp av den­na funk­tion kan man se vad skär­men verk­li­gen pre­ste­rar på just den bild som bear­be­tas, det ger en bra inblick och för­stå­el­se av skär­mens begräns­ning­ar. Man sät­ter helt enkelt upp en Soft­Proof av sin egen skärm, det här för­ut­sät­ter givet­vis att man använ­der Ado­be Pho­tos­hop och kan kalibre­ra sin skärm annars fun­ge­rar det inte. När man har en bild öppen i Pho­tos­hop går man till View → Proof Setup → Custom och väl­jer den pro­fil som ska­pa­des vid kalibre­ring av skärm under Device to Simu­la­te Under Ren­de­ring Intent väl­jer man Rela­tiv Colo­ri­metric och avmar­ke­rar Black Point Com­pen­sa­tion. Spa­ra gär­na inställ­ning­en som exem­pel­vis “Bild­skärm­se­gen­ska­per” så kan den enkelt nås via lis­tan under Proof Setup. När väl det har gjorts väl­jer man View → Gamut War­ning (Tryck­bar­hets­var­ning), ett alter­na­tiv är att byta den förin­ställ­da fär­gen Inställ­ning­ar → Trans­pa­ren­cy & Gamut som är grå (RGB 153, 153, 153) till neon­ly­san­de grön (RGB 0, 255, 0) en valör som nor­malt inte finns i bil­der för att lät­ta­re kun­na se. Det Gamut War­ning gör är att “grovt” visa vil­ka valö­rer i bil­den som är “kom­pri­me­ra­de” för att kun­na visas på skär­men, det är allt­så färg­va­lö­rer som bild­skär­men inte kla­rar av att visa utan är “klipp­ta”. För att bekräf­ta det ytter­li­ga­re kan man med hjälp av Hue—Saturation verk­ty­get för­sö­ka öka färg­mätt­na­den i de valö­rer som bli­vit mar­ke­ra­de med Gamut War­ning, hän­der det ing­et när man ökar färg­mätt­na­den så är det bild­skär­mens egen­ska­per som begrän­sar den färgvalören.

Färgval för Gamut Warning

Bild och illustrationer

Bil­den visar Gamut War­ning akti­ve­rad med Soft­Proof av bild­skärm. Illust­ra­tio­ner visar bild kon­ver­te­rad till färg­vär­den i Ado­be RGB98 som sedan kon­ver­te­rats till en färgrymd från en bär­bar dator. Här kan man se tyd­ligt hur myc­ket av bil­dens infor­ma­tion som inte kan visas på den bär­ba­ra bild­skär­men. När bil­den klip­per som illust­ra­tio­nen visar tap­par man ock­så ton­skift­ning­ar i de färg­va­lö­rer­na och det blir väl­digt “platt”. För muspe­ka­ren över bil­den för att se bil­den innan Gamut War­ning har akti­ve­rats, pre­cis som det visas när man gör det i Ado­be Photoshop.

Den gröna färgen visar vad skärmen inte klarar av

Bild konverterad till färgvärden i Adobe RGB98
Bild konverterad till skärmegenskaper på bärbar dator

Taggat , ,