Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VII

Av Conny Nord

Efter några fan­tas­tiskt sköna dagar nere i Doñana har vi åkt till en cam­ping 25 km söder om Sevilla. Det var enkelt att ta bus­sen in till cent­rum. Håll­plat­sen var strax utan­för cam­pingen. Sevilla är en vac­ker stad och det märks att sta­den har varit enormt rik. Det går inte att få någon skarp­sin­ni­gare åsikt om sta­den på två dagar så vi kon­cen­tre­rade oss på Kate­dra­len och Real Alca­zar. Båda lig­ger i stads­de­len Santa Cruz där också tobaks­fa­bri­ken fanns som idag till­hör uni­ver­si­tets loka­ler. Det var här Car­men i Bizets opera en gång arbetade.


Katedral Sevilla © Fotograf Conny Nord

Kate­dra­len i Sevilla

Cate­dral de Santa María de la Sede som den egent­li­gen heter är värl­dens största gotiska kate­dral. En mina­ret, la Giralda, ingår i bygg­nads­ver­ket. Den till­hö­rande mos­kén revs på 1400-​​talet för att lämna plats till kate­dra­len. Hel­ge­do­men bygg­des för att visa Sevil­las rike­dom och bety­delse . Sta­den har dess­utom exklu­sivt haft alla han­dels­av­tal med varor som impor­te­ra­des från den nya värl­den, tack vare Columbus.

Katedral Sevilla © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Colum­bus Grav

Colum­bus lig­ger begravd i kate­dra­len. Hans kista bärs av män som repre­sen­te­rar de fyra kung­a­dö­mena, Kas­ti­lien, León, Ara­go­nien och Navarra, vilka finan­si­e­rade resorna till den nya värl­den. Det finns 80 kapell inne i kate­dra­len med konst­verk av bl.a. Murillo, Goya, Zubarán och Gua­da­lope.

Columbus grav © Conny Nord

Real Alcá­zar

800-​​talet byggde morerna ett mili­tärt fort på top­pen av Visi­got­hic basi­lica under regim av Emir Abdul Rah­man II. For­tet blev senare resi­dens för guver­nö­ren i områ­det. Under 1000-​​talet bygg­des anlägg­ningen ut av Kung Al-​​Mutamid. Efter att de kristna intog Sevilla i bör­jan på 1300-​​talet har det varit en hem­vist för spanska kungar i 700 år. Peter I byggde ett kung­ligt palats inne i slot­tet med hant­ver­kare från Toledo och Gra­nada i mit­ten på 1400-​​talet. Det har sedan byggts till i flera omgångar men mudéjar arki­tek­tu­ren har i huvud­sak behål­lits. I ambas­sa­dö­rer­nas sal är taket helt fan­tas­tiskt och kal­las för “den halva apel­si­nen”. Taket är gjort av sni­dat trä som har för­gyllts. Det är från det här palat­set som Isa­bella I skic­kade iväg Colum­bus och hans sjö­fa­rare för att upp­täcka den Nya Världen.

Real Alcazar Sevilla © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Hem­fär­den har börjat

Efter Sevilla bör­jar vi hem­fär­den. Vi stan­nar någon vecka på syd­ost­kus­ten nära Car­ta­gena och La Manga för sol och bad. Den här cam­pingen har en pool där salt­vatt­net värms upp av under­jor­diska käl­lor till 27 gra­der. Där­ef­ter åker vi upp till Bar­ce­lona några dagar för att se Gaudís kate­dral LaSagrada Fami­lia och till Kata­lo­ni­ens heliga klos­ter Mone­stir de Montser­rat.

Salu­dos mis amigas/​amigos!

Real Alcazar Sevilla © Fotograf Conny Nord

Taggat , ,