Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VII

Av Conny Nord

Efter någ­ra fan­tas­tiskt skö­na dagar nere i Doña­na har vi åkt till en cam­ping 25 km söder om Sevil­la. Det var enkelt att ta bus­sen in till cent­rum. Håll­plat­sen var strax utan­för cam­ping­en. Sevil­la är en vac­ker stad och det märks att sta­den har varit enormt rik. Det går inte att få någon skarp­sin­ni­ga­re åsikt om sta­den på två dagar så vi kon­cen­tre­ra­de oss på Kate­dra­len och Real Alca­zar. Båda lig­ger i stads­de­len San­ta Cruz där ock­så tobaks­fa­bri­ken fanns som idag till­hör uni­ver­si­tets loka­ler. Det var här Car­men i Bizets ope­ra en gång arbetade.


Katedral Sevilla © Fotograf Conny Nord

Katedralen i Sevilla

Cate­dral de San­ta María de la Sede som den egent­li­gen heter är värl­dens störs­ta gotis­ka kate­dral. En mina­ret, la Giral­da, ingår i bygg­nads­ver­ket. Den till­hö­ran­de mos­kén revs på 1400-talet för att läm­na plats till kate­dra­len. Hel­ge­do­men bygg­des för att visa Sevil­las rike­dom och bety­del­se . Sta­den har dess­utom exklu­sivt haft alla han­dels­av­tal med varor som impor­te­ra­des från den nya värl­den, tack vare Columbus.

Katedral Sevilla © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Columbus Grav

Colum­bus lig­ger begravd i kate­dra­len. Hans kis­ta bärs av män som repre­sen­te­rar de fyra kung­a­dö­me­na, Kas­ti­li­en, León, Ara­go­ni­en och Navar­ra, vil­ka finan­si­e­ra­de resor­na till den nya värl­den. Det finns 80 kapell inne i kate­dra­len med konst­verk av bl.a. Muril­lo, Goya, Zubarán och Gua­da­lo­pe.

Columbus grav © Conny Nord

Real Alcázar

800-talet bygg­de morer­na ett mili­tärt fort på top­pen av Visi­got­hic basi­li­ca under regim av Emir Abdul Rah­man II. For­tet blev sena­re resi­dens för guver­nö­ren i områ­det. Under 1000-talet bygg­des anlägg­ning­en ut av Kung Al-Muta­mid. Efter att de krist­na intog Sevil­la i bör­jan på 1300-talet har det varit en hem­vist för spans­ka kung­ar i 700 år. Peter I bygg­de ett kung­ligt palats inne i slot­tet med hant­ver­ka­re från Tole­do och Gra­na­da i mit­ten på 1400-talet. Det har sedan byggts till i fle­ra omgång­ar men mudéjar arki­tek­tu­ren har i huvud­sak behål­lits. I ambas­sa­dö­rer­nas sal är taket helt fan­tas­tiskt och kal­las för “den hal­va apel­si­nen”. Taket är gjort av sni­dat trä som har för­gyllts. Det är från det här palat­set som Isa­bel­la I skic­ka­de iväg Colum­bus och hans sjö­fa­ra­re för att upp­täc­ka den Nya Världen.

Real Alcazar Sevilla © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Hemfärden har börjat

Efter Sevil­la bör­jar vi hem­fär­den. Vi stan­nar någon vec­ka på syd­ost­kus­ten nära Car­ta­ge­na och La Manga för sol och bad. Den här cam­ping­en har en pool där salt­vatt­net värms upp av under­jor­dis­ka käl­lor till 27 gra­der. Där­ef­ter åker vi upp till Bar­ce­lo­na någ­ra dagar för att se Gaudís kate­dral LaSagra­da Fami­lia och till Kata­lo­ni­ens heli­ga klos­ter Mone­stir de Montser­rat.

Salu­dos mis amigas/​amigos!

Real Alcazar Sevilla © Fotograf Conny Nord

Taggat , ,