Stängt för kommentarer

Popocatepetl ~ Det Rykande Berget

Av Sören Lindqvist

Allsmäk­ti­ge Popoca­te­petl med sin ståt­li­ga höjd av 5426 meter läg­ger sin skug­ga över lil­la Atlix­co strax söder om mil­jonsta­den Pue­b­la. Nam­net Popoca­te­petl kom­mer från Azte­cer­na som direkt över­satt bety­der “Det rykan­de ber­get”. Man för­står verk­li­gen var­för eftersom vul­ka­nen skic­kar rök­sig­na­ler stort sett dyg­net runt. Popoca­te­petl är en stra­tovul­kan som är väl­digt aktiv och med obe­räk­ne­ligt humör. Popoca­te­petl kan kas­ta ut aska, gif­ti­ga gaser, lava, ska­pa jord­skred och pyro­klas­tis­ka moln i enom­ra mäng­der vil­ken dag som helst. Popoca­te­petl är en av de våld­sam­mas­te vul­ka­ner­na i Mex­i­kos histo­ria med mer än 15 sto­ra utbrott sedan span­jo­rer­nas ankomst år 1519.

Sedan 1994 har Mex­i­kans­ka armén spär­rat av vul­ka­nen för all­män­he­ten där man inte kan kom­ma när­ma­re än 12 kilo­me­ter eftersom Popoca­te­petl fort­fa­ran­de är aktiv. “El Popo” som mex­i­ka­nar­na kal­lar vul­ka­nen är en del av var­da­gen där man vid klart väder kan se den snö­kläd­da top­pen syd­ost om Mex­i­co City 72 kilo­me­ter läng­re bort. Att leva med en sådan aktiv vul­kan som gran­ne bor­de tära på de fles­ta där det senas­te utbrot­tet var år 2001.


Atlixco, Popocatepetl, Mexico © Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Moctezuma, Aztecernas Kjesare

Enligt säg­ner skic­ka­de Moc­te­zu­ma tio styc­ken av sina star­kas­te kri­ga­re upp för vul­ka­nen för att hit­ta käl­lan till röken. Två av dem dog under bestig­ning­en och sex styc­ken strök med av kylan. Endast två utmat­ta­de kri­ga­re lyc­ka­des kom­ma til­ba­ka och rap­por­te­ra sina iak­ta­gel­ser till Moc­te­zu­ma, de kla­ra­de emel­ler­tid inte av att åter­häm­ta sig från ska­dor­na de fick efter stra­pat­sen utan avled strax efter.

Atlixco

I Atlix­co syns ing­en direkt oro utan livet rul­lar på som van­ligt. Trots vul­ka­nens när­het vill ing­en flyt­ta på sig eftersom jor­den är bör­dig och vat­ten finns det gott om. Atlix­co är känt för sitt behag­li­ga kli­mat där tem­pe­ra­tu­ren skil­jer få gra­der under året. Jord­bruk är givet­vis en vik­tig del där expor­ten av blom­mor är stor för­u­tom frukt och de van­li­ga grö­dor­na. Lil­jor syns i för­grun­den där den lil­la kyr­kan på “soc­ker­top­pen” i bil­den är en tuff vand­ring upp­för oänd­ligt många trap­por, där är det säkert många böner som till­be­des “Popo” att hål­la sig lugn…

Med rykan­de Popo i bak­grun­den kan man inte slu­ta att begrun­da alla des­sa gam­la bygg­na­der som svens­ka bygg­nads­näm­der garan­te­rat skul­le utrym­ma på stu­bi­nen. Alla de kul­turskat­ter som finns i det­ta land som hål­ler på att för­fal­la. Jag kan för­stå att det kos­tar oer­hört myc­ket peng­ar dess­utom i käns­li­ga områ­den med vul­ka­nisk och seis­misk akti­vi­tet där oviss­he­ten är stor om något hän­der idag eller kanske i morgon.

Bil­den nedan är tagen från hotel­lets tak tidig mor­gon efter en lång för­hand­ling med hotel­lets chef. Tyvärr bör­ja­de det blå­sa tidigt den­na mor­gon, en 600 mm optik på en 4×5 tums kame­ra blir väl­digt utsatt under såda­na omstän­dig­he­ter så det är inte all­tid man har turen med på sin sida, men någ­ra expo­ne­ring­ar hann det bli innan det var dags att pac­ka ihop.

Convento Franciscano de Atlixco, Mexico © Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Don Marcellino

Con­ven­to Fran­ci­sca­no de Atlix­co som den sto­ra bygg­na­den heter är stängd för all­män­he­ten men där arbe­tar och bor nun­nor och givet­vis byns enda blon­din Herr “Don Mar­cel­li­no”, en före det­ta glass­för­säl­ja­re. Det vild­vux­na håret var lju­sa­re än den som­bre­ro som skug­ga­de det väder­bit­na ansik­tet. Don Mar­cel­li­no är myc­ket fat­tig men kom ald­rig fram och bad om någon­ting, han lever på all­mo­sor och den mat som nun­nor­na kom ut med dag­li­gen. Hans enk­la boen­de var utan­för på en bänk med bygg­na­dens arkad som skydd över huvu­det. Bred­vid lig­ger en tra­sig tej­pad kar­tong­lå­da som tro­ligt­vis en gång i tiden varit vit inne­hål­lan­de alla hans ägodelar.

Don Mar­cel­li­no sken upp som en sol när jag häl­sa­de på honom, Bue­nos Dias! ¿Como estas Señor? Det var OK att foto­gra­fe­ra honom och han berät­ta­de att han bli­vit foto­gra­fe­rad tidi­ga­re, jag kom­men­te­ra­de att han bor­de bör­ja job­ba som modell istäl­let för att hänga runt här. Med ett brett leen­de av två fram­tän­der bör­ja­de han berät­ta sin livs­hi­sto­ria och vad som hänt i trak­ten. tyvärr har jag inte så myc­ket min­ne kvar av det… tänk vad bra det vore om man hade med en band­spe­la­re när man är ute och reser. Nume­ra kom­mer det all­tid att fin­nas med på nya resor var så säker. Dagen efter tog jag med mig lite mat och god­sa­ker upp till Don Mar­cel­li­no som tack för den lil­la prat­stun­den… en upp­le­vel­se som etsat sig fast.

Atlixco, Mexico. Don Marcellino © Soren Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , ,