Tag-arkiv: Andalusien

Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­ga­re. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bätt­re upp­kopp­ling. Med tan­ke på den kor­ta tid vi varit här känns det som vi fått en gans­ka bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit fotografiskt […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​​bussresa till Mala­ga med rund­tur i Anda­lu­si­en. Det visa­de sig vara en väl vald tid att läm­na ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­ni­en möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­na­da, Cór­do­ba, Sevil­la, Ron­da för att nämna […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Palatset Alhambra, Granada Andalusien

Av Sören Lindqvist

Alham­b­ra bety­der “Den Röda Bor­gen” på ara­bis­ka men även känd som “Juve­len i Moris­ka Spa­ni­en” på grund av sin skön­het. Alham­b­ra är myc­ket gam­mal, bygg­na­tio­nen påbör­ja­des redan år 1238 av sul­ta­nen Muham­mad I al-Ahman som var upp­hovs­man till Nas­rid dynastin (en dynasti av det mus­lims­ka kung­a­ri­ket). Det upp­skat­tas att upp till 40 000 män­ni­skor levde […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med infer­no av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskri­va i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smäl­ta alla intryck och kun­na gå vida­re mot nya mål. Att få nju­ta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sittandes […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevil­la bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort del­ta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doña­na är en av Euro­pas störs­ta våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hör­de tidi­ga­re her­ti­gar­na av Medi­na Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doña­na är väl­känt för sin […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Kraftverksdamm Embalse de Rules

Av Conny Nord

På vägen mel­lan Motril och Gra­na­da lig­ger damm­bygg­na­den “Embal­se de Rules”. Dam­men bör­ja­de byg­gas 2003 och blev klar för någ­ra år sen. Vatt­net kom­mer huvud­sak­li­gen från Rio Gua­dal­feo som rin­ner ner från La Apul­­jar­­ras-regi­o­­nen, en dal­gång mel­lan Sier­ra Neva­da och Sier­ra de la Contra­vi­e­sa. Snödju­pet är 4 meter uppe på top­par­na av Sier­ra Neva­da och när […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­la­re. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen väx­er upp över ber­gen på efter­mid­da­gar­na, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sier­ra de la Contra­vi­e­sa gli­der dim­mol­nen sak­ta över bergsklac­ken från söder och […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… IV

Av Conny Nord

Vi är till­ba­ka i Motril efter jul­fi­ran­de och snö­skott­ning i Troll­hät­tan. Väd­ret har varit bra med ett hög­tryck som pla­ce­rat sig i söd­ra Spa­ni­en. Man­del­trä­den har redan bör­jat blom­ma uppe i ber­gen drygt två vec­kor tidi­ga­re än nor­malt. Vi har varit uppe i Sier­ra de la Contra­vi­e­sa, en bergsklack på 700 till 1200 meters höjd strax […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… III

Av Conny Nord

Utan tve­kan har natur­par­ken Cabo de Gata levt upp med råge, till våra för­vänt­ning­ar. Cabo de Gata lig­ger som en smal rem­sa längs syd­ost­kus­ten öster om Alme­ria. Regn­mäng­den är så mini­mal i områ­det att det klas­sas som en öken. Cabo de Gata blev natur­park 1987 och utnämn­des av UNESCO som Biosphe­re Reserv 1997. Då parken […]

Också taggat , |