Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​bussresa till Malaga med rund­tur i Anda­lu­sien. Det visade sig vara en väl vald tid att lämna ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­nien möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­nada, Cór­doba, Sevilla, Ronda för att nämna några av de plat­ser, som fast­nat mest på nät­hin­nan. För­u­tom det vackra böl­jande Anda­lu­siska land­ska­pet med sina ota­liga oliv­träd och frukt­träd impo­ne­ra­des jag ändå mest av det mäk­tiga kul­tur­ar­vet från den moriska tidse­po­ken 7001400 talet. Jag tän­ker fram­förallt på det stor­slagna Alham­bra i Gra­nada med lands­orts­re­si­den­set Gene­ra­life och den över­då­diga kate­dra­len i Córdoba.

View of Alhambra Spain 2012 © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Bor­gen Alham­bra och de vackra träd­gårds­an­lägg­ning­arna i det när­lig­gande Gene­ra­life påbör­ja­des på 1200–talet. Alham­bra har genom åren för­fal­lit och plund­rats men restau­re­rats till ett häp­nads­väc­kande vac­kert turistmål.

Palace of the Lions Alhambra Spain © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Mezquita Cór­doba

Mezquita — kate­dra­len i Cór­doba, är en ursprung­lig moské från 700–talet, som i flera omgångar byggts om. På 1500–talet bygg­des en kate­dral mitt i mos­kén, som del­vis revs. De karak­tä­ris­tiska pol­ka­gris­fär­gade val­ven med över 800 kolon­ner bär upp taket och ska­par en fan­tas­tisk effekt. Kate­dra­lens vackra kupo­ler är också impo­ne­rande. Man har svårt att för­stå hur man på den tiden kun­nat bygga något så över­väl­di­gande. Var har all este­tik och alla skick­liga hant­ver­kare tagit vägen i nuti­dens arkitektur?

Mezquita Catheadral Cordoba © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Dome Mezquita Cordoba Spain © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Anda­lu­sien över­träf­fade mina förväntningar

Det är alltså inte bara det Anda­lu­siska land­ska­pet, som är värt ett besök för oss foto­gra­fer, utan i minst lika hög grad den vackra arki­tek­tu­ren, som efter­läm­nats av morer och andra, som befol­kat områ­det genom århund­ra­den. En arran­ge­rad resa, som denna, med­gav inte någon plan­lagd foto­gra­fe­ring, utan fick bli en ori­en­te­ring om det som Anda­lu­sien har att erbjuda. Anda­lu­sien över­träf­fade mina för­vänt­ningar. Jag åter­vän­der gärna dit igen, men då för att fotografera.

Tree in blossom Alhambra Granada Spain © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,