Tag-arkiv: Printing

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­ce­ra ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­va­re när man ser den­na infor­ma­ti­va video hur det går till. Det krävs hårt arbe­te och en driv­kraft att utveck­la nya­re och bätt­re ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist
Färgkartan skrivs ut i två exemplar

Nya skri­va­re som de senas­te model­ler­na från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bätt­re när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­va­ra. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan var­je skri­va­re är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro seri­en” av skri­va­re). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Ny Workshop, Strömstad April 2010

Av digitalworkflow

Vi star­tar upp en ny works­hop som kom­mer att hål­las på Ras­ta Strömstad i Nord­by Köp­cen­ter. Vi tit­tar på vec­ka 15 alter­na­tivt vec­ka 16 med 3 eller 5 dagars works­hop. Lightroom, Pho­tos­hop och Prin­ting är huvud­in­ne­hål­let. Vi kom­mer att ha till­gång till skri­va­re så alla får möj­lig­het att få med sig utskriv­na kopi­or hem efter […]

Också taggat , , |