Tag-arkiv: Printing

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­cera ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­vare när man ser denna infor­ma­tiva video hur det går till. Det krävs hårt arbete och en driv­kraft att utveckla nyare och bättre ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist
Färgkartan skrivs ut i två exemplar

Nya skri­vare som de senaste model­lerna från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bättre när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­vara. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan varje skri­vare är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro serien” av skri­vare). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Ny Workshop, Strömstad April 2010

Av digitalworkflow

Vi star­tar upp en ny works­hop som kom­mer att hål­las på Rasta Strömstad i Nordby Köp­cen­ter. Vi tit­tar på vecka 15 alter­na­tivt vecka 16 med 3 eller 5 dagars works­hop. Lightroom, Pho­tos­hop och Prin­ting är huvud­in­ne­hål­let. Vi kom­mer att ha till­gång till skri­vare så alla får möj­lig­het att få med sig utskrivna kopior hem efter […]

Också taggat , , |