Stängt för kommentarer

Utskriftsinställningar i Lightroom

Av Conny Nord

Att skriva ut med Lightroom har gjort livet myc­ket enklare jäm­fört med Pho­tos­hop och många går via Lightroom istäl­let för Pho­tos­hop vid utskrift. Men det är några inställ­ningar som behö­ver göras innan bil­den kan skri­vas ut. När det gäl­ler skär­pan kan man välja mel­lan tre fasta steg på hur myc­ket som behövs vid utskrift. Natur­ligt­vis också stor­lek på bild, blankt eller matt pap­per och vil­ken skri­var­pro­fil som ska använ­das. Om du använ­der andra pap­per än de som kom­mer med i skri­va­rens pro­gram­vara behö­ver du ladda hem pro­fi­ler från aktu­ell pap­persle­ve­ran­tör. De flesta till­ver­kare har en sup­port­sida där pro­fi­ler kan lad­das hem för i stort sett alla skri­vare. Vill du läsa mer om pro­fi­ler kan du gå till Pro­fi­ler för din skri­vare Res­ten av inställ­ning­arna sköts auto­ma­tiskt av Lightroom. Tyvärr går det inte att göra Soft­proof i Lightroom utan bil­den måste i så fall skic­kas över till Photoshop.

Innan slut­skärp­ning

En del juste­ring­arna av bil­den har gjorts nedan, som att pla­cera svart och vit­punkt samt att använda Cla­rity för att öka kon­tras­ten på hela bil­den. Gradu­a­ted Fil­ter har använts med tre olika inställ­ningar för mer färg­mätt­nad och ökad kon­trast i him­mel och moln. Med Adjust­ment Brush har för­grun­den gjorts lju­sare och med högre kon­trast, även skugg­par­tiet i dal­gången behövde en kon­trast­höj­ning. För­skärp­ningen har änd­rats från min egna Pre­set för att kom­pro­missa mel­lan den detalj­rika för­grun­den och den mjuka bak­grun­den. Radius har sänkts till 0,8 och detail har ökats till 45 sam­ti­digt där masken har ökats till 35 som begrän­sar skärp­ningen i bak­grun­den. Om du för muspe­ka­ren över bil­den nedan kan du se skillnaden…

Före & Efter

Print-​​modulen

När man går till Print—modulen går man först in i Temp­late Brow­ser i den vänstra pane­len och väl­jer en pas­sande Temp­late, för denna utskrift har jag valt Max­mize Size. Där­ef­ter klic­kar man på Page Setup ner till väns­ter i dia­lo­gru­tan för att komma till inställ­ningar för skrivaren.

Skri­varin­ställ­ningar

Klicka dig fram till nedan­stå­ende dia­lo­gruta (det ser lite annorlunda ut för Mac använ­dare) och ställ in rätt media. Bil­den ska skri­vas ut på Can­son Edi­tion Etching Rag 310, media väljs efter deras rekom­men­da­tio­ner (som är Water­co­lor Radi­ant White). Det här papprets skri­var­pro­fil finns inte i skri­va­rens pro­gram­vara, utan vi får manu­ellt välja den pro­fil som vi häm­tat från till­ver­ka­rens hem­sida. Vi mar­ke­rar Custom, Off ( No color adjust­ment ) under Mode och i Paper Set­tings väljs Manual Rear, papp­ret är 310 gram tjockt, där­för behö­ver den en rak pap­pers­bana genom skri­va­ren (Epson 3800). Stor­lek på pap­per ställs in på A2. När inställ­ning­arna i skri­va­ren är klara klic­kar vi på OK, där­ef­ter ska vi ställa in mar­gi­na­ler för pappret.


Lay­out och Collections

Gå in i Lay­out i den högra pane­len och ställ in vär­den för Left, Right, Top och Bot­tom. Under Cell Size kan ytter­li­gare juste­ringar göras. När lay­ou­ten är klar kan vi spara inställ­ning­arna som ett Pre­set i den vänstra pane­len under Col­lec­tion, klicka på “+” uppe i högra hör­net och välj Cre­ate Print. I dia­lo­gru­tan skri­ver man ett namn för lay­out och välj Print i rull­gardinsme­nyn Set (man kan också göra en egen namn­gi­ven Col­lec­tion). Glöm inte klicka i Include Selec­ted Photo i Print Option. Nu är Lay­out och bild spa­rad under Col­lec­tion → Print. Bil­den till­sam­mans med den spa­rade lay­ou­ten kan nu skri­vas ut vid senare tillfällen.

Print Job och Color Management

Längst ner på högra sidan finns Print Job pane­len. Överst på pane­len finns Print to där går det att välja mel­lan Prin­ter och JPEG File om bil­den ska skri­vas ut på pap­per eller spa­ras som en jpg fil. Draft Mode Prin­ting ska inte vara mar­ke­rad för då skic­kas bil­den lågupp­löst till utskrift. Mar­kera Print Reso­lu­tion och välj upp­lös­ning, här är 240 ppi inställd. I Print Sharp­ning finns tre val att göra, Low, Stan­dard och High. Det finns egent­li­gen bara ett sätt att få reda på vil­ken inställ­ning som pas­sar bäst, man får skriva ut en kopia av varje. Under Media Type väl­jer man den pap­pers­typ man kom­mer skriva ut på Matte eller Glossy.

Under Color Mana­ge­ment stäl­ler vi in vil­ken pro­fil som ska använ­das. Klicka till höger om Pro­file för att komma in i dia­lo­gru­tan där pro­fi­len finns, i det här fal­let är pro­fi­len ned­lad­dad från pap­pers­till­ver­ka­rens hem­sida. Om inte pro­fi­len finns i dia­lo­gru­tan klicka på Other längst ner och man kom­mer in i Choose Pro­file. Där går det att klicka i den pro­fil som man vill använda vid utskrift. Där­ef­ter är det bara att välja Ren­de­ring Intent. Per­cep­tual eller Rela­tive Colo­ri­metric, (vil­ken som är bäst av båda får du helt enkelt testa dig fram till). Nu är det bara att pla­cera papp­ret i skri­va­ren och klicka på Print för att få ut ditt mästerverk!

Happy Prin­ting!

Om du vill se alla inlägg om skärp­ning klicka här (per­fekt skärpa på dina bilder!)

Taggat ,