Stängt för kommentarer

Arbeta med Skärpa och Oskärpa

Av Conny Nord

Läser man på Wiki­pe­dia om Oskärpa står det bland annat “Syf­tet kan även vara att minska ris­ken att en hän­del­se­rik bak­grund stjäl upp­märk­sam­het från moti­vet.” Jag vill även tillägga att det finns fler möj­lig­he­ter bland annat att skapa ett större djup i bil­den. Har ni tänkt på att om hela bil­den är skarp så tap­par man en dimen­sion i bil­den. Bil­den blir väl­digt platt och får ingen djup­känsla. Visst, det är häf­tigt att med olika tek­ni­ker få bil­den skarp från för­grund till bak­grund och vissa bil­der vin­ner myc­ket på det. Men här gäl­ler det att tänka till vad du vill få ut av bil­den. Fastna inte i den stora ska­ran där all­tid allt ska vara skarpt utan var mer kre­a­tiv med din skärpa—oskärpa så lovar jag att nya möj­lig­he­ter kom­mer som ett brev på posten ;)


Skär­pe­plan

Bil­den är tagen med en Canon 20D och ett Sigma 100300 ƒ4 med kon­ver­ter 1,4. Skär­pan har inte ham­nat rätt utan lig­ger lite till väns­ter om gepar­dens huvud. På Canon 20D finns ingen inbyggd mikro–justering för att ställa in skär­pan kor­rekt (det var många som hade det här pro­ble­met och man fick skicka in på ser­vice, spe­ci­ellt för längre tele­ob­jek­tiv) så skär­pan har inte pla­ce­rats helt per­fekt. Blän­da­ren var på ƒ8 för att kom­pen­sera lite av skär­pe­plans­felet, men som då givet­vis gav för myc­ket “skärpa” till bak­grun­den. Vi bör­jar med Cap­ture Shar­pen som inte räckte till på gepar­den utan vissa par­tier måste skär­pas ytter­li­gare. Bak­grun­den behö­ver också mer oskärpa vil­ket vi gör i Pho­tos­hop med filt­ret Lens Blur. Lens Blur fun­ge­rar tyvärr inte till­sam­mans med Smart Object utan vi får gå via Edit in Pho­tos­hop.

I Lightroom använ­der vi åter­i­gen Adjust­ment Brush och Cla­rity men nu stäl­ler vi in +100. Cla­rity tyc­ker vi fun­ge­rar bättre än Shar­pen med Adjust­ment Brush. Här har masken akti­ve­rats för att visa var effek­ten appli­ce­ras. Som ni ser är det bara huvu­det och en del av hal­sen som berörs av Clarity.

Effek­ten av Cla­rity före/​efter

Lightroom till Photoshop

Nästa steg i Lightroom är att skapa mer oskärpa i bak­grun­den. Gå till Photo → Edit In → Edit in Pho­tos­hop… du kan också använda Ctrl + E, (Cmd + E) för att öppna bil­den i Pho­tos­hop. Börja med att kopi­era bak­grunds­lag­ret i Pho­tos­hop, Ctrl + J, (Cmd + J). Mar­kera kopian och klicka på lager­maski­ko­nen längst ner i lager­me­nyn, (mar­ke­rad med rött). När lager­mas­ken är på plats, klicka på bil­di­ko­nen i lager­ko­pian till väns­ter om masken. Gå där­ef­ter till Fil­ter → Blur → Lens Blur.

I dia­lo­gru­tan för Lens Blur stäl­ler du in vär­den för Radius, Blade Cur­va­ture, Shape med mera. Glöm inte att lägga på Noise, ett värde på ett eller två räc­ker, det är för att efter­likna grund­bru­set i de skarpa delarna av bil­den. Vi bru­kar lägga på lite mer oskärpa än behöv­ligt för att sedan reglera mäng­den med hjälp av Opa­city som du hit­tar i lagermenyn.

Måla på lagermasken

Med hjälp av lager­mas­ken kan du nu måla till­baka skär­pan i öns­kade par­tier. Det gäl­ler att välja olika gråto­ner till pen­seln för att vari­era mäng­den oskärpa. I bak­grun­den är oskär­pan som störst för att sedan minska ju när­mare man kom­mer mot gepar­den. Det kan även behö­vas lite oskärpa fram­för huvud­mo­ti­vet också. Till sist fin­juste­rar man oskär­pan över hela bil­den med hjälp av Opa­city som finns längst upp till höger i lager­me­nyn. I masken går det att se hur myc­ket oskär­pan påver­kar olika par­tier av bil­den och man ser snabbt var man har mis­sat. Genom att hålla nere Alt tan­gen­ten när du klic­kar på lager­mas­ken får du fram denna bild. Klic­kar du med Alt tan­gen­ten igen kom­mer du till­baka till ursprungsläget.

Om du vill se nästa inlägg om skärp­ning klicka här (slut­skärp­ning i Camera Raw)

Skill­na­den när kre­a­tiv skärpa har lagts på bilden

Taggat