Stängt för kommentarer

Arbeta med Skärpa och Oskärpa

Av Conny Nord

Läser man på Wiki­pe­dia om Oskär­pa står det bland annat “Syf­tet kan även vara att mins­ka ris­ken att en hän­del­se­rik bak­grund stjäl upp­märk­sam­het från moti­vet.” Jag vill även tilläg­ga att det finns fler möj­lig­he­ter bland annat att ska­pa ett stör­re djup i bil­den. Har ni tänkt på att om hela bil­den är skarp så tap­par man en dimen­sion i bil­den. Bil­den blir väl­digt platt och får ing­en djup­käns­la. Visst, det är häf­tigt att med oli­ka tek­ni­ker få bil­den skarp från för­grund till bak­grund och vis­sa bil­der vin­ner myc­ket på det. Men här gäl­ler det att tän­ka till vad du vill få ut av bil­den. Fast­na inte i den sto­ra ska­ran där all­tid allt ska vara skarpt utan var mer kre­a­tiv med din skärpa—oskärpa så lovar jag att nya möj­lig­he­ter kom­mer som ett brev på posten ;)


Skärpeplan

Bil­den är tagen med en Canon 20D och ett Sig­ma 100300 ƒ4 med kon­ver­ter 1,4. Skär­pan har inte ham­nat rätt utan lig­ger lite till väns­ter om gepar­dens huvud. På Canon 20D finns ing­en inbyggd mikro–justering för att stäl­la in skär­pan kor­rekt (det var många som hade det här pro­ble­met och man fick skic­ka in på ser­vice, spe­ci­ellt för läng­re tele­ob­jek­tiv) så skär­pan har inte pla­ce­rats helt per­fekt. Blän­da­ren var på ƒ8 för att kom­pen­se­ra lite av skär­pe­plans­felet, men som då givet­vis gav för myc­ket “skär­pa” till bak­grun­den. Vi bör­jar med Cap­tu­re Shar­pen som inte räck­te till på gepar­den utan vis­sa par­ti­er mås­te skär­pas ytter­li­ga­re. Bak­grun­den behö­ver ock­så mer oskär­pa vil­ket vi gör i Pho­tos­hop med filt­ret Lens Blur. Lens Blur fun­ge­rar tyvärr inte till­sam­mans med Smart Object utan vi får gå via Edit in Pho­tos­hop.

I Lightroom använ­der vi åter­i­gen Adjust­ment Brush och Cla­ri­ty men nu stäl­ler vi in +100. Cla­ri­ty tyc­ker vi fun­ge­rar bätt­re än Shar­pen med Adjust­ment Brush. Här har masken akti­ve­rats för att visa var effek­ten appli­ce­ras. Som ni ser är det bara huvu­det och en del av hal­sen som berörs av Clarity.

Effekten av Clarity före/​efter

Lightroom till Photoshop

Näs­ta steg i Lightroom är att ska­pa mer oskär­pa i bak­grun­den. Gå till Pho­to → Edit In → Edit in Pho­tos­hop… du kan ock­så använ­da Ctrl + E, (Cmd + E) för att öpp­na bil­den i Pho­tos­hop. Bör­ja med att kopi­e­ra bak­grunds­lag­ret i Pho­tos­hop, Ctrl + J, (Cmd + J). Mar­ke­ra kopi­an och klic­ka på lager­maski­ko­nen längst ner i lager­me­nyn, (mar­ke­rad med rött). När lager­mas­ken är på plats, klic­ka på bil­di­ko­nen i lager­ko­pi­an till väns­ter om masken. Gå där­ef­ter till Fil­ter → Blur → Lens Blur.

I dia­lo­gru­tan för Lens Blur stäl­ler du in vär­den för Radi­us, Bla­de Cur­va­tu­re, Shape med mera. Glöm inte att läg­ga på Noi­se, ett vär­de på ett eller två räc­ker, det är för att efter­lik­na grund­bru­set i de skar­pa delar­na av bil­den. Vi bru­kar läg­ga på lite mer oskär­pa än behöv­ligt för att sedan regle­ra mäng­den med hjälp av Opa­ci­ty som du hit­tar i lagermenyn.

Måla på lagermasken

Med hjälp av lager­mas­ken kan du nu måla till­ba­ka skär­pan i öns­ka­de par­ti­er. Det gäl­ler att väl­ja oli­ka gråto­ner till pen­seln för att vari­e­ra mäng­den oskär­pa. I bak­grun­den är oskär­pan som störst för att sedan mins­ka ju när­ma­re man kom­mer mot gepar­den. Det kan även behö­vas lite oskär­pa fram­för huvud­mo­ti­vet ock­så. Till sist fin­juste­rar man oskär­pan över hela bil­den med hjälp av Opa­ci­ty som finns längst upp till höger i lager­me­nyn. I masken går det att se hur myc­ket oskär­pan påver­kar oli­ka par­ti­er av bil­den och man ser snabbt var man har mis­sat. Genom att hål­la nere Alt tan­gen­ten när du klic­kar på lager­mas­ken får du fram den­na bild. Klic­kar du med Alt tan­gen­ten igen kom­mer du till­ba­ka till ursprungsläget.

Om du vill se näs­ta inlägg om skärp­ning klic­ka här (slut­skärp­ning i Came­ra Raw)

Skillnaden när kreativ skärpa har lagts på bilden

Taggat