Stängt för kommentarer

Turistöar i Atlantiska Havet

Av Conny Nord

Har man besökt någon av Kana­ri­eö­ar­na men bara stan­nat vid poo­len eller turist­strän­der­na har man mis­sat ett myc­ket fasci­ne­ran­de land­skap. Land­ska­pet vari­e­rar från det grö­na nor­ra Gran Cana­ria till det kar­ga Fuer­te­ven­tu­ra. På söd­ra Gran Cana­ria finns Mas­palo­masök­nen. Det påstås att sand har tagit sig över från Väst­sa­ha­ra som lig­ger 150200 kilo­me­ter österut. Sand­dy­ner­na är för det mesta södertram­pa­de av turis­ter och ska man få bra bil­der så gäl­ler det att vara uppe med tup­pen och fram­för allt ska spå­ren av mänsk­lig akti­vi­tet ha sud­dats ut av vin­den. Det är fasci­ne­ran­de att se for­mer­na för­änd­ras, spe­let mel­lan ljus och skug­ga när solen sti­ger allt hög­re över hori­son­ten. Sam­ma utsnitt kan bli två helt oli­ka bil­der med en tim­mes mel­lan­rum. Dagen efter har sand­dy­ner­na helt eller del­vis änd­rat skep­nad. Det går inte att pla­ne­ra i för­väg, det gäl­ler att ha kame­ran med sig.


© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Dramatiska Landskap

Växt­lig­he­ten på ön är allt från banan­od­ling­ar till pal­mer och kak­tu­sar. Blom­mor som odlas i kru­ka här hem­ma väx­er vilt på Gran Cana­ria. Nor­ra delen är myc­ket grön med sto­ra uppod­la­de områ­den. Det kom­mer myc­ket regn på grund av att de fuk­ti­ga oftast nord­li­ga havs­vin­dar­na tving­as upp­åt av de höga ber­gen. Land­ska­pet blir mer och mer dra­ma­tiskt ju hög­re upp i ber­gen man kom­mer med inspräng­da grön­om­rå­den som kak­tu­sar, pal­mer och annan buskve­ge­ta­tion. När man pas­se­rat högs­ta delen av ön, pas­set lig­ger på cir­ka 2000 meter, så bör­jar mol­nen luck­ras upp och solen kan tränga ige­nom och hjäl­pa till med bild­ska­pan­det. Tar man vägen söderut för­bi San Bar­tolomé ner mot Fata­ga och vida­re söderut kom­mer man till en canyon som är ett bra sur­ro­gat till de ame­ri­kans­ka nationalmonumenten.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Atlantiska vågor

Fuer­te­ven­tu­ras väst­kust kan vågor­na från Atlan­ten växa upp till en impo­ne­ra­de stor­lek vid nor­ma­la för­hål­lan­den. Den­na dag vid den lil­la fis­ke­byn Ajuy var det rena infer­not. Vind­by­ar som sand­bläst­ra­de ben och kame­ra, kraf­ti­ga regnsku­rar med efter­föl­jan­de sol­sken, man kan säga att väd­ret var mer foto­gra­fiskt än turis­tiskt. Efter ett tag hit­ta­de jag en plats som var så pass skyd­dad att jag våga­de ta fram kame­ran. Regn­byn som just pas­se­rat bil­da­de en bra bak­grund till vågor­na som bröt mot klipp­for­ma­tio­ner­na. Det är inte ovan­ligt att vin­den kom­mer från land och blå­ser av top­par­na på de bry­tan­de vågor­na och bil­dar en fan­tas­tisk vac­ker spray över vågen. Kom­mer sen lju­set snett frami­från är den per­fek­ta bil­den inte långt borta.

© Foto­graf Con­ny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Jandia till Cofete

Läng­re söderut på Fuer­te­ven­tu­ra finns turist­sta­den Mor­ro Jab­le. Man fort­sät­ter för­bi affä­rer och hotell tills den asfal­te­ra­de vägen slu­tar och går över i en grus­väg, som är bedröv­lig att köra på. Grus­vä­gen fort­sät­ter över den mind­re bergs­ked­jan Jan­dia till Cofe­te på väst­kus­ten. Jan­di­a­ber­gen är svar­ta och dra­ma­tis­ka, arki­tek­tu­ren är spansk och oftast vit­kal­kad. Sen är det bara att hit­ta rätt kom­po­si­tion och vän­ta in rätt ljus. Den som står ut med den dåli­ga vägen och tar sig de 1520 kilo­me­ter­na hela vägen över pas­set kom­mer att bli rik­ligt belö­nad, både foto­gra­fiskt och upp­le­vel­se­mäs­sigt. Här vän­tar ett myc­ket spän­nan­de land­skap med svart­bru­na berg, vit sand och häf­ti­ga sur­fing­vå­gor. På nord­väst­ra Fuer­te­ven­tu­ra finns en annan liten fis­ke­by som heter El Cotil­lo. Det finns en del trev­li­ga fis­ke­re­stau­rang­er i byn som bör besö­kas mel­lan foto­gra­fe­rings­pas­sen. Det går att ta sig söderut med bil ner till Lade­ras de la Man­ta med pla­tån 5060 meter över stran­den, där­ef­ter gäl­ler ryggsäck på och vand­ring. Stran­den är per­fekt för bad och vindsur­fing. Söker man det jung­fru­li­ga får man vän­ta ut turis­ter­na eller ett väder som inte pas­sar för bad. Öar­na har näst intill alla land­skaps­ty­per som går att öns­ka och för min del finns där myc­ket kvar att upp­täc­ka och föreviga.

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , ,