Stängt för kommentarer

Adobe Photoshop CS5

Av Sören Lindqvist

Jäm­för man CS4 med CS5 är det en stor skill­nad som ni kan se på bil­den nedan, CS5 har bli­vit gans­ka färg­lös i sin verk­tygspa­lett om jag så får säga, per­son­li­gen triv­des jag med CS4 färg­va­lö­rer som var deko­ra­ti­va och rik­tigt trev­li­ga. Nu känns det mer stelt och kallt men trå­kigt fram­för allt, man kan und­ra var­för Ado­be gått den­na vägen. Nu har det ju skett en del för­änd­ring­ar som nya verk­tyg, nya och änd­ra­de kort­kom­man­don och lite omkast­ning­ar. En del verk­tyg har även bli­vit av med kort­kom­man­don som and­ra verk­tyg tagit över…

Bildbeviset

Nya verktyg

Tit­tar man på exem­pel­vis Blur~Sharpen~Smudge Tool har de mist sitt kort­kom­man­do R som istäl­let har ham­nat i det nya verk­ty­get Rota­te View Tool där du kan rote­ra hela kan­va­sen. Blur~Sharpen~Smudge Tool har där­för bli­vit utan kort­kom­man­do. Slice och Slice Select Tool med sitt kort­kom­man­do K har flyt­tats upp till Crop Tool och då fått C som kort­kom­man­do istäl­let, K har där­med till­de­lats de nya verk­ty­gen 3D Object Rota­te Tools. Även Notes har flyt­tat och ham­nat i Eye­drop­per grup­pen där Mea­su­re Tool har bytt namn till Ruler, kort­kom­man­dot N har då bytt äga­re till den nya 3D Rota­te Came­ra Tools. Nytill­kom­na verk­tyg är även Mix­er Brush Tool som lig­ger under “Brush” grup­pen med kort­kom­man­do B. Screen Dis­play Mode finns inte kvar i verk­tygspa­let­ten men har fort­fa­ran­de kvar sitt F som kort­kom­man­do, även Ado­be Onli­ne har för­svun­nit ur verk­tygspa­let­ten. Det har verk­li­gen hänt en del jäm­fört med CS4, men kort­kom­man­do­na lig­ger för­hål­lan­de­vis orör­da sedan många ver­sio­ner till­ba­ka, tack för det!

Ladda ner Toolset på PDF

Nu kan ni lad­da ner verk­tygspa­let­ten som pdf–filer både för CS4 och CS5. Prin­ta och pla­ce­ra dem på lämp­ligt stäl­le så de finns till­hands när ni job­bar i Pho­tos­hop. OBS!! Glöm inte tip­set att hål­la nere shift tan­gen­ten och sedan kort­kom­man­dot, då kan ni blädd­ra genom de under­lig­gan­de verktygen!

Håll till godo!

[down­lo­ad id=“1” For­mat =“8”] [down­lo­ad id=“3” For­mat =“8”]

Taggat , , ,