Stängt för kommentarer

Workshops på hemmaplan

Av Sören Lindqvist

Nu bör­jar änt­li­gen allt ta form när det gäl­ler works­hops på hem­ma­plan. Vi har sökt och för­hand­lat och räk­nat och sökt igen men nu är änt­li­gen det mesta på plats. Vi har ett par saker kvar att för­handla om men inget som berör det vi nu läg­ger ut på vår hem­sida. Vi är väl­digt nöjda med resul­ta­tet och kan nu köra kurs­verk­sam­het på hem­ma­plan som fak­tiskt många har efter­frå­gat. Vi kom­mer att upp­da­tera infor­ma­tio­nen något på en del av kurs­si­dorna så gå gärna till­baka till dem i efterhand.

Tre styc­ken works­hops i höst

Vi kom­mer att hålla 3 styc­ken 2 dagars works­hops som lig­ger på helg­da­gar för att under­lätta för många som har svårt att komma loss under var­da­gar. Vi kom­mer att under­visa i Adobe Lightroom en helg, Adobe Pho­tos­hop en helg och en efter­frå­gad Prin­ting­kurs en helg. Det kom­mer att bli ganska hek­tiska dagar eftersom det är myc­ket att gå ige­nom på dessa 2 dagar. Man bör vara väl känd i pro­gram­men för att hänga med och inte missa något, med andra ord är det inga nybör­jar­kur­ser. Kom­mer det öns­ke­mål om nybör­jar­kur­ser får vi se om beho­vet är till­räck­ligt stort för att starta upp även en sådan i framtiden.

Dessa works­hops för­ut­sät­ter att ni har med egen dator, bär­bar eller sta­tio­när eftersom det inte finns eko­no­miska lös­ningar att till­han­da­hålla utrust­ning av senaste karak­tär. Det här för­ut­sät­ter att ni kom­mer med fun­ge­rande utrust­ning eftersom tiden är begrän­sad och vi knap­past har någon tid över att lösa even­tu­ella dator­pro­blem. Under Prin­ting­Work­Flow kom­mer vi att använda ett nät­verk där alla kom­mer att vara upp­kopp­lad mot skri­varna via nät­ka­bel så en fun­ge­rande nät­verksport på er dator behövs. Vi kom­mer att hålla till vid Ber­ga­går­den “Kung­ens och Älgar­nas Berg” på Hun­ne­berg där vi blir ser­vade av Spis­ku­pan som är känd i trak­ten för sin goda mat. Så vi hop­pas ni får Kuli­na­riska upp­le­vel­ser både i mat och i digi­tala fram­steg! All infor­ma­tion finns under Works­hops och ni kan även klicka på tex­ten vid ned­räk­na­ren på höger sida.

Väl­komna!

Taggat , , ,