Författare: Jan von Steijern

Jan von SteijernJan är född 1942, boende i Mölnlycke, och har jobbat som besiktningsingenjör företrädesvis inom den petrokemiska industrin. Jans naturintresse är djupt inrotat sedan barnsben och fotointresse började redan som 10–åring, då han lånade köket därhemma för nattligt mörkrumsarbete. Jan är sedan dess en hängiven fotograf, som finner sina motiv främst i de öppna landskapen under många vandringar i de norska och svenska fjällen och vid kusten. Lofoten och sydvästra USA är några andra områden som fascinerat honom. Du kan se fler av Jans bilder på hemsidan www.janvon.se

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Datorn en riktig Tidstjuv

Av Jan von Steijern

När jag pen­sio­ne­ra­de mig var jag fast beslu­ten, att jag inte skul­le ha någon dator hem­ma, eftersom jag anser den vara sam­häl­lets störs­ta tids­tjuv. Jag lyc­ka­des stå emot i 8 år, men för två år sedan, föll jag till föga för kom­pi­sar­nas tryck samt mitt eget foto­in­tres­se och skaf­fa­de en dator. Tänk att det kunde […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lyc­ke lig­ger Gun­ne­bo slott. För drygt en vec­ka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ning­ar var det svårt att inte foto­gra­fe­ra. Jag använ­de cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­ne­bo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­vil­la av köp­man­nen Johan Hall den äldre. […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Riktig Kulled för Kameran

Av Jan von Steijern

En stän­dig frå­ga bland oss natur­fo­to­gra­fer är vil­ken kul­led och vil­ket sta­tiv, som är bäst. Att ge mig in på det­ta spörs­mål tän­ker jag inte göra, eftersom det är en frå­ga om använd­nings­än­da­mål, kamera­vikt, sta­bi­li­tet och inte minst hur myc­ket jag är beredd att bära med mig. Jag vill där­e­mot infor­me­ra om en ny kulled, […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Julstaden Göteborg

Av Jan von Steijern

Under novem­ber månad och decem­ber arran­ge­ras Jul­sta­den Göte­borg som inne­bär mil­jon­tals med jul­ljus från det vac­kert upp­lys­ta Lise­berg via Götap­lat­sen och Ave­ny­strå­ket ända ner till Lil­la Bom­men vid Göta älv. Ett tre kilo­me­ter långt ljus­stråk genom sta´n med hund­ra­tals ljus­sat­ta hus­fa­sa­der, sta­ty­er, träd, bro­ar och torg. Jul­sta­den Göte­borg star­ta­de den 12 novem­ber med Jul på […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Vinter på Stora Amundön

Av Jan von Steijern

När jag ett par dagar senas­te vec­kan åkt ut till Sto­ra Amun­dön söder om Göte­borg frap­pe­ras jag av den för­vand­ling plat­sen genom­går under vin­tern. Sto­ra Amun­dön är en myc­ket omtyckt bad­plats, dit kara­va­ner av bilar ring­lar sig som­mar­tid. Så här års är det på sin höjd 10 bilar på par­ke­ring­en. Det är en lisa för […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

En fotoresa till Abisko

Av Jan von Steijern

Abi­sko i Lapp­land är en plats, som en gam­mal fjäll­räv, som jag, gär­na åter­vän­der till. Förr var det oftast en start­plats eller slut­punkt på vand­ring mel­lan stu­gor eller med tält längs Kungs­le­den och omar­ke­ra­de leder väs­ter och öster där­om. Sena­re delen av augusti var ofta en fin vand­rings­tid utan mygg och med klar frisk luft. […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

En upplevelserik Fotoresa

Av Jan von Steijern

En resa man ald­rig glöm­mer var i okt.—nov. 2001 då jag del­tog i Sören Lindqvist´s välar­ran­ge­ra­de resa till USA. Var­för skri­va om den nu, så här snart 10 år sena­re? Jo där­för att jag ald­rig gjort och tro­li­gen ald­rig kom­mer att göra en mer upp­le­vel­se­rik foto­re­sa. Så här långt efter åter­kom­mer mina tan­kar ofta med […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Lofoten, Norge

Av Jan von Steijern

Det finns tro­li­gen få plat­ser, där fjäll, hav och him­mel möts i en så vac­ker sym­bi­os, som på Lofo­ten i Nor­ge. Jag har haft för­må­nen, att få besö­ka det­ta guda­be­nå­da­de land­skap vid ett fler­tal till­fäl­len under oli­ka års­ti­der. Mina två senas­te besök var under vin­tern 2007 och 2009. Även om Lofo­ten har något att erbjuda […]

Taggat , , , |