Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lycke lig­ger Gun­nebo slott. För drygt en vecka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ningar var det svårt att inte foto­gra­fera. Jag använde cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­nebo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­villa av köp­man­nen Johan Hall den äldre. Redan under upp­bygg­na­den bör­jade Gunnebo´s trä­bygg­nad kal­las för det lilla träslottet.

Väl­be­va­rat

I bör­jan på 1900 talet bör­jade den dåva­rande äga­rin­nan Hilda Sparre att mark­nads­föra Gun­nebo som ett slott, vil­ket sedan bli­vit den offi­ci­ella benäm­ningen. Arki­tekt var den dåva­rande stads­ar­ki­tek­ten i Göte­borg Carl Wil­helm Carl­berg. Seder­mera tes­ta­men­te­ra­des Gun­nebo till Hil­das dött­rar, som senare sålde det till Möln­dals stad. Slot­tet är byggt i nyklas­si­cis­tisk stil. Exte­riör, träd­gårds­an­lägg­ningar och den Gus­ta­vi­anska inred­ningen är myc­ket väl­be­va­rade. Väl värt ett besök.

Gunnebo Slott © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Gunnebo Slott © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Gunnebo Slott © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat