Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lyc­ke lig­ger Gun­ne­bo slott. För drygt en vec­ka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ning­ar var det svårt att inte foto­gra­fe­ra. Jag använ­de cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­ne­bo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­vil­la av köp­man­nen Johan Hall den äld­re. Redan under upp­bygg­na­den bör­ja­de Gunnebo´s trä­bygg­nad kal­las för det lil­la träslottet.

Välbevarat

I bör­jan på 1900 talet bör­ja­de den dåva­ran­de äga­rin­nan Hil­da Spar­re att mark­nads­fö­ra Gun­ne­bo som ett slott, vil­ket sedan bli­vit den offi­ci­el­la benäm­ning­en. Arki­tekt var den dåva­ran­de stads­ar­ki­tek­ten i Göte­borg Carl Wil­helm Carl­berg. Seder­me­ra tes­ta­men­te­ra­des Gun­ne­bo till Hil­das dött­rar, som sena­re sål­de det till Möln­dals stad. Slot­tet är byggt i nyklas­si­cis­tisk stil. Exte­ri­ör, träd­gårds­an­lägg­ning­ar och den Gus­ta­vi­ans­ka inred­ning­en är myc­ket väl­be­va­ra­de. Väl värt ett besök.

Gunnebo Slott © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Gunnebo Slott © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Gunnebo Slott © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat