Stängt för kommentarer

En fotoresa till Abisko

Av Jan von Steijern

Abi­sko i Lapp­land är en plats, som en gam­mal fjäll­räv, som jag, gärna åter­vän­der till. Förr var det oftast en start­plats eller slut­punkt på vand­ring mel­lan stu­gor eller med tält längs Kungs­le­den och omar­ke­rade leder väs­ter och öster därom. Senare delen av augusti var ofta en fin vand­rings­tid utan mygg och med klar frisk luft. I slu­tet av måna­den bör­jade också höst­fär­gerna visa sig. Med åren har lång­vand­ring­arna ersatts av bekvä­mare logi­vec­kor i olika fjäll­om­rå­den gärna i sep­tem­ber, då fjäl­len visar sig från sin allra vack­raste sida. Årets foto­tur gick med tåg till Abi­sko den 921 sep­tem­ber. Det blev en foto­gra­fiskt lyc­kad vecka även om peri­o­den i år var lite väl varm och ej bjöd på någon nysnö på fjäll­top­parna. Foto­gra­fiskt har Abi­sko med sin Abis­ko­jåkka kan­jon ändå all­tid något att erbjuda oss fotografer.


Abisko Nationalpark © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Abisko Nationalpark © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Abisko Nationalpark © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Abisko Nationalpark © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat ,