Stängt för kommentarer

I Vårens Tecken

Av Conny Nord

Tra­nor­na anlän­de punkt­ligt till Horn­bor­ga­sjön och star­ta­de våren. Vi var där den 4 april och drygt 14 000 tra­nor fanns vid Tran­dan­sen. Det är fan­tas­tiskt att se så många fåg­lar på en sådan liten yta. Som van­ligt var där foto­gra­fer från hela Euro­pa med dyr tele­op­tik på sina kame­ror. Nu är inte Horn­bor­ga­sjön bara tra­nor det finns många and­ra fågel­ar­ter så det kan vara väl värt ett besök på and­ra tider än under tran­dan­sen. Gör gär­na ett besök på hem­si­dan


Tranor, Hornborgasjön © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Amurtiger, Nordens Ark

I mit­ten av april besök­te vi Nor­dens Ark, vid den här tiden på året är det mind­re antal besö­ka­re och trä­den har inte sla­git ut, vil­ket gör det lät­ta­re att få syn på dju­ren. En av Amur­tig­rar­na pose­ra­de vac­kert fram­för kame­ran. Tyd­li­gen var den en aning vår­trött efter en lång vin­ter och gäs­pa­de fle­ra gång­er. Det är värl­dens störs­ta tiger. En full­vux­en han­ne kan bli tre meter lång och väga upp till 300 kg, ing­en van­lig hus­katt pre­cis. Huvud­sak­li­gen kom­mer Amur­ti­gern från syd­öst­ra Ryss­land men de finns ock­så i Kina och Nord­ko­rea. Nor­dens Arks hem­si­da

Amurtiger, Nordens Ark © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Hunneberg

Under Påsk hel­gen har väd­ret mer påmint om som­mar än vår och en full­stän­dig explo­sion har skett i natu­ren. Det lyser från vit­sip­por i Ekbac­kar­na och vid Byk­levs­fal­let har smält­vatt­net bråt­tom ner från Hun­ne­berg och kas­tar sig i kas­ka­der längs den klip­pi­ga bergs­si­dan. Hun­ne­bergs hem­si­da

Byklevsfallet, Hunneberg © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Vitsippa, Hunneberg © Conny Nord

Taggat , , ,